Jernbanegloser

Dansk oversættelse af amerikanske, britiske, franske og tyske jernbaneudtryk samt kort forklaring af damplokomotiv-typenavne ved Povl Wind Skadhauge

Damplokomotivtype betegnelser

Ordbøger:

Engelsk
Forbogstav: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
- eller søg engelsk-dansk dansk-engelsk
Forord
Fransk
Forbogstav: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
- eller søg fransk-dansk dansk-fransk
Forord
Tysk
Forbogstav: a b c d e f g h i j k l m n o ö p q r s t u ü v w x y z
- eller søg tysk-dansk dansk-tysk
Forord

Forord

Jernbanegloser er en supplementsordbog. Indholdet er først og fremmest udtryk, man leder forgæves efter i almindelige ordbøger, bl a en række sammensætninger. En del udtryk fra det generelle ordforråd er dog også medtaget, fordi de i jern­banesammenhæng 1) udtrykker noget grundlæggende, 2) er gode eksempler på praksis for dannelse af nye ord eller udtryk ved sammensætning, eller 3) har en særlig, eventuelt uventet betydning.

I udvalget er der herudover taget det specielle hensyn, at den, der kun har ringe kendskab til det pågældende fremmedsprog, i hvert fald skal kunne opfatte meningen i billedunderskrifter etc i de fleste arter af jernbanelitteratur. Men i øvrigt henvender ordlisterne sig til enhver interesseret, som ønsker det størst mulige udbytte ved læsning af fag- eller interesselitteratur på området. Herudover vil listerne utvivlsomt være nyttige for professionelle oversættere, også af skønlitteratur.

Derimod vil de kun til en vis grad imødekomme professio­nelle jernbanefolks behov; det er der flere grunde til. For det første er der ikke tale om et teknisk leksikon; man kan ikke finde betegnelser for hver eneste stump, hverken til maskiner - i videste forstand - eller faste anlæg. For det andet er diverse dokumenttyper og hjælpemidler holdt udenfor. Og for det tredie er Jernbanegloser ikke begrænset til de aktuelle forhold; fx er emnet damplokomotiver medtaget og endda ret fyldigt be­handlet.

Med tilrettelæggelse i historisk perspektiv har det redaktionelle arbejde i høj grad været en balancegang. Ændringer i teknologi og driftspraksis gennem tiden og fra land til land medfører be­tydningsglidning og ændringer i ordbrugen. Ydermere er det tilstræbt ikke at gå unødigt i dybden på enkelte områder, og alsidighed har til stadighed været en rettesnor.

Der er ifølge sagens natur medtaget adskillige udtryk for de samme ting og begreber, herunder også mange ældre, eventuelt helt forældede termer. Kun i de "farligste" tilfælde er der dog gjort opmærksom på forholdet med tilføjelser som (ældre) eller (forældet). Blandt andet derfor er Jernbanegloser en udpræget énvejs ordbog; den vil kun i begrænset omfang være til nytte ved oversættelse fra dansk til et af fremmedsprogene.

Ligeledes er der hyppigt bragt alternative danske oversæt­telser. Som tilfældet er også med mange andre ordbogstyper, må brugeren nødvendigvis selv vurdere, hvilke(n) af de anførte oversættelser der i den givne sammenhæng er de(n) rigtige. Ordlisterne omfatter såvel bestanddele af den officielle faglige terminologi som udtryk, der må henregnes under kategorierne slang, jargon, argot eller lingo - heriblandt atmosfære skabende kæle- og øgenavne - ofte ret underholdende. Ord og vendinger af uformel karakter er mærket med stjerne, også i en del af de tilfælde, hvor de efterhånden gennem brugen har opnået en anden, højere eller mere sikker status end den oprindelige.

Visse forkortelser af mere almen art er medtaget. Derimod er der som hovedregel set bort fra forkortelser og særlige betegnelser, der alene relaterer til en bestemt jernbaneforvalt­ning, fx et selskabs initialer eller litra anvendt til typemæssig identifikation af materiel.

Det er ikke historisk-geografisk-lingvistiske informationer, men slet og ret den i jernbanemæssig sammenhæng relevante betydning, der er lagt vægt på. Der er således kun undtagelses­vis taget hensyn til variationer i stavemåde, herunder brug af bindestreg, og der er kun givet få informationer om udbredelse i tid og sted.

Etymologiske oplysninger og andre forklaringer anført i parentes er indskrænket til, hvad der ses som vigtigt for den rette opfattelse af jernbanemæssig betydning eller "klang". Og der er kun sjældent redegjort for de mulige betydninger i anden forbindelse. Men hvor disse er særlig talrige eller skønnes af særlig vægt, er der gjort opmærksom på det ved anførsel af (bl a).

Til oversættelserne er så vidt muligt anvendt den af DSB benyttede officielle terminologi, som den er nedfældet i lærebøger m v. (Også den er for øvrigt undergået forandringer i tidens løb.)

I en del af de tilfælde, hvor et udenlandsk begreb eller fænomen savner et dansk sidestykke, har det selvfølgelig ikke været muligt at anføre en direkte oversættelse; i stedet er bragt en beskrivelse af sammenhæng eller funktion. Et særligt problem udgør de mange stillingsbetegnelser i jernbane-hierarkiet. Den driftsmæssige og administrative organisation varierer både geografisk og historisk så meget, at det kun i få tilfælde er muligt at bringe en helt præcis over­sættelse. Situationen vanskeliggøres yderligere ved afvigelser mellem titler og funktionsbetegnelser. Som regel gives derfor kun vejledende forslag - med tilføjelsen "etc" - og mange stil­lingsbetegnelser er simpelt hen udeladt, da de kræver rede­gørelser af en længde, der er uforenelig med ordbogskonceptet.

Hvor en fremmedsproget glose forklares ved et andet udtryk fra samme sprog, er det i sig selv at forstå som en henvisning; der er normalt ikke anført "se dette" eller nogen lignende kom­mando. Anden direkte forklaring til listernes brug skal ikke gives; i deres udformning er det umiddelbart indlysende tilstræbt.

Interessefællerne Jørgen Holm og Holger F Sørensen bringes en varm tak for uvurderlig støtte under bogens tilblivelse. Med udenrigstjenesten henholdsvis et liv med lokomotiver som indfaldsvinkel har de interesseret og imødekommende stillet deres viden og erfaring til rådighed. Alligevel har Jernbanegloser som de fleste opslagsværker formentlig både fejl og mangler - for dem bærer redaktøren alene ansvaret -og bogen kan sikkert vinde ved fortsat bearbejdelse. Forslag fra brugerne til rettelser og tilføjelser i en eventuel senere udgave modtages derfor gerne.

Povl Wind Skadhauge

Den tekniske opsætning af denne hjemmeside er ved Henning Pedersen. jernbaneartikler@jernbaneklub.dk