tilbage

Forord til franske gloser
Foruden i Frankrig tales der fransk bl a i dele af Belgi­en, Schweiz, Canada og Afrika. Det har medført visse sproglige varian­ter, hvor­af nogle få, som har betydning i jern­bane­sam­men­hæng, er regi­stre­ret i nærværende liste.

På fransk findes ganske mange betegnelser i to for­mer: en fuld­stændig, der består af to navneord eller navneord + til­lægsord, og en reduceret form, hvor det ene led er under­for­stået - og det undertiden er til­lægs­or­det, der fungerer som navneord. Men på dette punkt (som på mange andre) er føl­gende liste ikke ud­tømmende; der gives kun eksempler.

De sammensatte udtryk er (ligesom i engelsk-dansk liste) viderebragt i samme form som fundet uanset eventu­elle inkonse­kvenser og tilfældigheder i benyttelsen af ord­mellem­rum, binde­streg eller sam­men­skrivning.

Ved alfabetiseringen er der set bort fra forholdsord, som indgår i sammensatte udtryk. Eksempel: caisse inter­change­able kom­mer før caisse de véhicu­le. Det samme gælder kendeord.