Damplokomotiv-typebetegnelser

Damplokomotiv-typebetegnelser, som ikke kan eller skal over­sæt­tes, er for de flestes vedkommende holdt ude af foran­ståen­de lister og i stedet samlet i denne "tværsproglige" for­tegnelse. Den er yderst kort­fattet; da det drejer sig om en ordbog - og ikke en lære­bog - er der nem­lig kun i de til­fælde, hvor det skønnes påkrævet, redegjort for de enkelte udtryks op­rin­del­se, udbredelse og/eller status (der er her ingen brug af *). Og hjul­arrangementer er blot anført i ét af de kend­te kodesy­stemer, UIC-systemet. Desuden be­mærkes, at langtfra alle kendte sær­typer og eks­peri­men­tel­le konstruk­tio­ner er medtaget (idet udbredelse og be­tyd­ning er taget i be­tragt­ning), samt at græn­sen mellem typenavne og klasse­navne er flydende.
 
 
 
Abt   tandhjulslokomotiv for spor med tandstang af 2 eller 3 lameller med forskudte tænder i overkant
Adriatic   1'C2'
Allegheny   (1'C)C3' Articulated
American eller American Standard   2'B
Articulated (i speciel betydning) lokomotiv af lignende type som Mallet, men med direkte damptilførsel til alle cylindre. I nogle tilfælde fremkommet ved ombygning af Mallet. Hjular­rangementer fx:(1'C)C1' (1'C)C2'(1'C)C3'   (2'C)C2'   (1'D)D1'(1'D)D2'   (2'D)D2'
Se desuden den senere note vedr Articulated og Mallet
Atlantic 2'B1' med førerhus foran (og tender tilkoblet ved røgkammer-ende)
Baltic 2'C2'
Baltique (fransk stavemåde)   Baltic
Berkshire eller Berk   1'D2'
Beyer-Garratt   Garratt
Bicycle   2'A1' Camelback på Philadelphia & Reading Rail­road Company, muligvis også andre 2'A1'
Big Boy   (2'D)D2' Articulated på Union Pacific Railroad
Blackman   nordamerikansk type af gearet lokomotiv til skov­hug­ger­bane
Bourbonnais (fransk) C-koblet long-boiler med udvendige cylin­dre
Brigadelokomotive tysk type af militært feltbanelokomotiv
Buddicom fransk lokomotiv af Crewe-type
Bulgaria   1'F2'
 
Cab-ahead; cab-at-front; cab-forward; cab-in-front back-to-front
Camel D, 2'C eller F med førerhus oven på rundkedel
Camelback lokomotiv med førerhus "skåret omkring" rund­kedel, der altså deler det på langs; mindst 16 forskellige hjular­rangementer kendes
Center-cab   (bl a) Camelback
Centipede   1'F
Central   1'E1' på Illinois Central Railroad
Challenger (2'C)C2' Articulated
Climax   nordamerikansk gearet lokomotiv med trucks og karda­naksel, med 2 cylindre i næsten normal placering og træk via blind­aksel
Colorado   1'E2' på Chicago, Burlington & Quincy Railroad
Columbia 1'B1'
Consolidation 1'D
Crab tidlig amerikansk B-koblet type med lodret kedel, men vandrette cylindre over hjulenes niveau
Crampton 2A henholdsvis 2'A samt 3A, 2'1A og 3'A
Crewe ret tidlig engelsk type med skråtstillede cylindre inde­fældet i dobbelte rammevanger, med hjularrangement 1A1 hen­holds­vis 1B
 
Davidson primitivt newzealandsk skovhuggerlokomotiv, 2'2' med kædetræk
Daylight   2'D2' på Southern Pacific Railroad
Decapod amerikansk 1'E, britisk E
Dixie 2'D2' på Missouri Pacific Railroad
Double Fairlie   leddelt lokomotiv med centralt placeret fører­hus og to kedler med fælles fyrkasse eller sammen­byg­gede fyrkas­ser, med hjularrangement B'B' eller C' C', i sjældne tilfælde (1'B)(B1') eller (1'C)(C1')
du Bousquet-Meyer   (C1')(1'C) variant af Meyer-type, med vand­kas­ser delt og forreste parti hvilende direkte på forreste maskinbogie
Duplex (ikke egentligt typenavn) ikke-leddelt damp­lokomo­tiv med delt drivværk eller (specielt) dob­belt cylinderar­ran­gement
 
Engerth lokomotiv med støttetender, der også er drivtender
 
Fairlie Single Fairlie henholdsvis Double Fairlie
Fell lokomotivtype med ekstra drivhjul, der roterer i vandret plan og med fjedre klemmer om en midterskinne i sporet; alter­nativ til tandhjulsdrift
Fink CB' med specielt stangsystem
Forney B2', dog ikke britiske B2'; (sjældnere) C2'
 
Garratt leddelt lokomotiv med kedel, fyrkasse og førerhus mellem maskinbogier, der bærer forrådene - og med et af følgende (symmetriske) hjularrangementer:   B'B'   (1'B)(B1') (2'B1')(1'B2')   C'C'(1'C)(C1')   (1'C1')(1'C1')   (2'C1')(1'C2')   (2'C2')(2'C2')(1'D)(D1')   (1'D1')(1'D1')
(2'D1')(1'D2')   (2'D2')(2'D2')
Golwé sjælden leddelt type (1'C)(C1') eller (1'C)(C2'), fælle­stræk med alle fire hovedtyper af leddelte lokomotiver: Fairlie, Meyer, Mallet og Garratt
Grasshopper tidlig amerikansk 1A (eller A1!) type med lodret kedel og lodrette cylindre
Greenbrier   2'D2' på Cheasapeake & Ohio Railway
Günther-Meyer leddelt lokomotiv B'B' eller (sjældnere) C'C', Meyer-typens grundform
Gölsdorf 1'F
 
Hagans BB' eller CB' med specielt stangsystem, således at alle hjul trækkes fra 1 sæt cylindre
Heissler   nordamerikansk gearet type med trucks og kardan­ak­sel, særegen ved V-stillede cylindre og udvendige kobbel­stæn­ger på trucks
Henderson-Shay omtrent som Heissler, med kun lidet udbredt
Hudson oprindelig 1'B2' tenderlokomotiv på New York Cen­tral Lines, senere 2'C2' med tender, ligeledes på New York Central
Hybrid Fairlie   Single Fairlie
 
Improved Meyer   leddelt type afvigende fra Meyer-grundty­pen ved at være trukket ud i længden for fri udformning af fyr- og askekasse og ved cylinderplacering bagtil på begge maskin­bogier
 
Javanic 1'F1'
Jenny Lind   1A1 med visse afvigelser fra Paten­tee
Jervis 2'A i tidlig amerikansk udgave
Johnstone's Compound Fairlie   Modified Fairlie I
 
Kanawha   1'D2' på Chesapeake & Ohio Railway
Kitson-Meyer leddelt (1'D)(D1') eller lignende, forskellig fra Meyer-grundtypen ved placering af cylindergrupper længst væk fra hinanden og ved at være meget langstrakt
Klien-Lindner Lokomotiv med den ene eller begge de yderste koblede aksler i særlig, hul udførelse for radial indstilling i kurver
Klose lokomotiv med særligt stangsystem, der tillader radial indstilling af visse kobbelhjulsaksler
 
Livesey-Meyer lignende type som Improved Meyer, men - i modsætning til alle andre Meyer-typer - med tender
Ljungström 2'3+C1' eller 2'3+C2' turbinelokomotiv af svensk oprindelse
Locher   tandhjulslokomotiv sammenbygget med vogn, for spor med flad tandstang med tænder i begge sidekanter; kun anvendt ved den meget stejle, schweiziske Pilatus-bane
Long-boiler (lang kedel)   lokomotiv med i alt 3 eller (sjæld­nere) 4 aksler, alle bag røgkammer og foran fyrkasse
 
MacArthur amerikanske 1'D1' fra 2. verdenskrig; be­teg­nel­sen brugt i stedet for typenavnet Mikado
MacLaren gearet engelsk industri-lokomotivtype med kæ­de­træk
Mallet leddelt compound-lokomotiv med to drivværker, der begge har fortil placerede cylindre. Det bageste, med høj­trykscylindre, er anbragt i hovedrammen. Det forreste, med lavtrykscylindre, derimod i en særskilt rammedel, der er hængslet til hovedrammen og kan svinge ud fortil. Hjularran­gementer fx:   B'B(1'B)B1'   (1'B)C1'   C'C(1'C)C   (1'C)C1'   D'D(1'D)D   (1'D)D1'   (1'E)E1'
Se desuden den senere note vedr Articulated og Mallet
Mammouth (fransk) C-koblet long-boiler med indvendige cylin­dre
Mason , Mason-Fairlie eller Mason double truck loco­mo­tive amerikansk udgave af Single Fairlie med et af følgende hjular­rangementer:   B'2'B'3'   (1'B)2'   (1'B)3'C'2'   C'3'   (1'C)3'(1'D)3'
Mastodon oprindelig 2'E, senere 2'D
Meyer leddelt compoundlokomotiv (compoundprincippet dog fraveget ved flere af de afledte typer) med hjularrange­ment overvejende B'B' og cylindergrupperne nærmest hinan­den
Mikado eller Mike   1'D1'
Modified Fairlie I   (1'C)(C1') Double Fairlie med cylindre i hovedramme og særligt stangsystem
Modified Fairlie II   C'C' Double Fairlie med kedler og fyr­kas­ser helt adskilt
Modified Fairlie III   type med 2 maskinbogier med stor af­stand, men kun 1 kedel og fyrkasse; lighed med Garratt, men alle forråd på hovedramme
Modified Garratt   Garratt med brændselsbeholder på hoved­ramme
Modified Kitson-Meyer   Kitson-Meyer udført som kombi­neret adhæsions- og tandhjulslokomotiv
Modified Mallet   blandt ret mange varianter af Mallet-typen nævnes med særlig betydning kun Southern Pacific Rail­road's back-to-front maskiner (cab-ahead osv)
Mogul   1'C
Mohawk   2'D1' på New York Central Railroad
Mother Hubbard Camelback
Mountain 2'D1'
Mucca italiensk C2' back-to-front; resultat altså 2'C, for så vidt angår kørselsretning
Mud Digger   tidlig amerikansk D-koblet type, i begyndelsen med lodret kedel
Muzzle Loader   øgenavn for Camelback-type
 
Niagara   2'D2' på New York Central Railroad
Nonarticulated (bl a) ikke-leddelt lokomotiv med 2 cylin­der­grupper og delt drivværk
Northern 2'D2' (mange amerikanske jernbaneselskaber havde dog deres eget navn for 2'D2')
 
Overland 2'E1'; hævdes også brugt om 2'D2' på Union Paci­fic Railroad
 
Pacific 2'C1'
Pazifik (tysk stavemåde)   Pacific
Patentee 1A1 med udvendig ramme og indvendige cylindre
Péchot-Bourdon B'B' Double Fairlie til militære franske felt­baner
Pershing 1'D til US Army under 1. verdenskrig
Planet 1A med udvendig ramme og indvendige cylindre
Pocono   2'D2' på Delaware, Lackawanna & Western Rail­road
Prairie 1'C1'
Price gearet newzealandsk B'B' eller (sjældnere) B'B'B'B', mere eller mindre lig gearede nordamerikanske typer som fx Climax
 
Reading   2'B2'
Reverse-order   back-to-front
Riggenbach   tandhjulslokomotiv for spor med stigelignende tandstang, hvis "trin" har trapezformet tværsnit
Rocket A1
 
Samson tidlig B med udvendig ramme og indvendige cylin­dre
Santa Fe   1'E1'
Selkirk   1'E2' i Canada
Sentinel engelske gearede lokomotiv- og damp­vognstyper med hurtiggående maskine og vidt forskellige hjularrange­menter
Shay   nordamerikansk gearet B'B' eller B'B'B' med i højre side 2, senere 3 lodrette cylindre og kardanaksel
Single Single Driver
Single Driver   lokomotiv uden kobbelhjul
Single Fairlie leddelt lokomotiv med 1 kedel og hjularran­ge­ment som anført under Mason; af hensyn til fyrkasse og fører­hus stor afstand mellem bogier
Sondermann sjældent tysk compoundsystem med kon­centri­ske cylindre
Southern Pacific   2'E1' på Southern Pacific Railroad
Soviet 2'G2', men kun 1 stk bygget - og snart henstillet!
Spinnrad (spinderok)   uofficielt tysk navn for 1A1
Strub   tandhjulslokomotiv for spor med tandstang, der ligner almindelig skinne, men med tænder udfræset i hovedet
Super Golwé   (1'C)(C2') Golwé
Super Mountain   2'E1'
 
Ten-wheeler (flere skrivemåder)   (som regel at forstå som) 2'C (men afhængigt af sammenhængen kan en anden af de fem­akslede typer være ment)
Texas 1'E2'
Triplex Mallet (1'D)D(D1') eller (1'D)D(D2') Mallet med drivtender
Twelve Wheeler 2'D i USA, som alternativ til Mastodon
 
Union E1' (rangermaskine)
Union Garratt Garratt med brændselsbeholder på hoved­ram­me ligesom Modified Garratt og ekstra vandkasse op­hængt under kedel
Union Pacific 2'F1'; tilsyneladende også (tidligere) brugt om 2'E1' på Union Pacific Railroad
 
Vauclain lokomotiv med specielt amerikansk com­pound­sy­stem med i hver side fælles krydshoved for én højtrykscylin­der og én lavtryks­cylinder
 
Wyoming   2'D2' på Lehigh Valley Railroad
 
Yellowstone   (1'D)D2' Articulated
 
 
Note vedr Articulated og Mallet
De foran givne definitio­ner må anses for at være de inden for ameri­kansk sprogbrug mest korrek­te (skønt de på­gælden­de be­tegnelser ikke har været anvendt meget i praksis; man har mest benyttet sig af hjular­ran­ge­ment og/eller num­mer­serie og/eller evt litra). Men ud over disse to "rene" be­teg­nelser træffes der i (navnlig ikke-amerikansk) lit­teratur om jern­baner og damploko­motiver en umid­delbart for­vir­rende mang­foldighed af "skrive­måder", i hvil­ken der ses en ten­dens til at bringe begge typer ind under ét fælles be­greb, som så umderdeles i simple og com­pound. Eksempler (som alle kan tilføjes engine):
ARTICULATED MALLET
articulated mallet articulated Compound
Mallet simple Mallet compound
simple Mallet compound Mallet
simple expansion Mallet true Mallet

Hertil kommer fx Mallet articulated engine, der kan omfatte både simple og compound(!), men nok først og fremmest bru­ges i sammenhænge, hvor der ellers kan ske for­veksling med andre arter af leddel­te loko­motiver (under hoved­typerne Fair­lie, Meyer og Gar­ratt).