Engelsk   -   Forbogstav: c
(controlled) manual block system: manuel blok; manuelt bloksystem
cab: førerhus; droske, taxi
cab apron: "gardin" til førerhus (som ellers er åbent bagtil)
cab car: styrevogn
cab fall plate: B broplade (over mellemrum mellem lokomotiv og tender)
cab floor: B gulv i førerhus
cab unit: A-unit
cab-ahead : førerhus foran
cab-forward: A førerhus foran
cabin: hytte; vagthytte (fx i samme betydning som gate house); signal cabin
cabin car*: A (ældre betegnelse for) caboose
cab-in-front: førerhus foran
cable car: A (spor)vogn trukket af kabel skjult i hulrum under gadeplan
cable car system: A sporvejslinie(r) med cable cars
cable duct: kabelrende
cable grip: gribeanordning, hvormed cable car kobles på cirkulerende trækkabel
cable railway: bane med kabeltræk (vogn eller tog bevæges med wire fra stationært spil)
cable tramway: svævebane; tovbane; aerial cableway
cableway: svævebane; tovbane
caboose: A caboose car
caboose car: A togførervogn (placeret sidst i godstog og visse persontog; uden stor komfort, men med diverse nødvendige faciliteter for togpersonalet; således ikke mærkeligt, at en caboose synes at have flere uformelle betegnelser end kendt fra noget som helst andet i jernbanens verden)
caboose mixed: A godstog med betalende passagerer i caboosen (modsat mixed freight)
caboose track: A depotspor for cabooser (i rangerbanegård)
caboose way-car: A caboose med en afdeling til lokalt gods
cab-stand: droske-holdeplads
cage*: A caboose
caisson: sænkekasse (for undersøisk brofundament)
California car: enetages sporvogn, hvis ene halvdel har åbne sider og den anden er lukket med glasruder
call a train over, to: gå langs med et tog og give mundtlig meddelelse til alle passagerer (forældet)
call board: A opslagstavle, hvor togpersonales tjenester meddeles
call boy: caller
call point examiners: (ved London Transport) vognopsynsmænd med tilkaldevagt ved bestemte punkter i banenettet
call, to: (bl a) gøre planlagt, kortvarigt ophold på mellemstation
caller: A medarbejder, sædvanligvis en dreng, der har til opgave at udkalde/sammenkalde tog- og lokomotivpersonale til tjeneste
calling-on signal: B hjælpesignal, der tillader forsigtig fremrykning
cam switch: knaststyret omkoblingsapparatur (for banemotorer)
camber: oprunding (fx af fjedre); overhøjde af yderskinne i kurve
camp car: skinnekørende mandskabsvogn (for sporvedligeholdelsesarbejdere)
camping coach: B personvogn indrettet som feriehus og placeret på sidespor i egnede omgivelser
camshaft: knastaksel
candy run*: A kort eller let tur
canopy: baldakin; (i nogle tilfælde) perrontag
cant: overhøjde (af yderskinne i kurve)
cant deficiency: forskel mellem overhøjde svarende til størst tilladte hastighed og faktisk forekommende overhøjde
cantilever bracket post: signalmast med enkelt udligger
cantrail: B overgang mellem vognside og tag; kantdrager i vogntag
cap: A (bl a) knaldhætte; knaldsignal
cape gauge: kapspor
capstan: gangspil (for rangering af vogne enkeltvis)
captain*: A togfører (oprindelig officiel betegnelse)
capuchon: opkant foran på damplokomotivs skorsten (en anden betydning end på fransk)
car: (jernbane)vogn (almindeligste ord herfor i Nordamerika); carriage
car barge: A pram med spor for overførsel af jernbanevogne
car barn: motor- eller sporvognsremise med parallelle spor
car body: A vognkasse; karrosseri
car carrier: B biltog (tog, der medtager de rejsendes biler)
car dumper: maskinelt anlæg for tømning af åben godsvogn ved tipning af hele vognen
car examiner: vognopsynsmand
car ferry: bilfærge; A (gammel betegnelse for) train ferry
car frog: A hjælpemiddel til at bringe afsporet køretøj på sporet igen
car house: A (tidlig benævnelse) perronhal
car inspector: A vognopsynsmand
car knocker*: A vognopsynsmand; vognmester
car line: sporvejslinie; sporvejsstrækning
car mile: statistisk enhed, der efter multiplikation med 1,61 svarer til vognkilometer (1 vogn gennemkørt 1 km spor)
car rack: A stedet på ydersiden af en vogn, hvor meddelelser etc anbringes
car replacer: A hjælpemiddel til at sætte en afsporet vogn på sporet igen
car retarder: A sporbremse i rangerbanegård
car shed: vognremise; vognhal; (undertiden) A perronhal
car shop formand: A formand i vognværksted
car toad*: (vogn-tudse) A vognreparatør
car whacker*: A car knocker
cardan-shaft transmission: kraftoverføring gennem kardanaksel
carline: (bl a) ribbe i jernbanevogns tagkonstruktion
carman: A montør eller mekaniker, der vedligeholder rullende materiel
car-platform: A (åben) endeperron på vogn
carriage: (køretøj) jernbanevogn (navnlig personvogn)
carriage dock: enderampe; vognrampe
carriage key: universalnøgle til alle døre i personvogne
carriage line: spor, der hovedsagelig eller udelukkende benyttes til at føre tomt passagertogsmateriel til og fra store personbanegårde
carriage rolling stock: vognpark
carriage shed: B vognremise
carriage sidings: depotspor
carriage stand: droske-holdeplads
carriage truck: (forældet) fladvognstype til transport af private hestevogne eller biler
carriage warming pressure gauge: B manometer for dampvarmeanlæg
carriage warming reducing valve: B varmeventil (i damplokomotiv-førerhus, for togvarme)
carrying axle: løbehjulsaksel
carrying rope: bæretov (for tovbane)
carrying wheel: løbehjul
car-sleeper train: biltog
cart road: B læssevej; tilkørsel(svej) langs varehus
cartage: jernbaneselskab eller forvaltnings vognmandsvirksomhed i tilslutning til jernbanetransport
carter: B fragtmand
car-tonk*: A car knocker
cascade: sammenfattende udtryk for, at der i takt med indførelse af nyt rullende materiel sker nedrykninger hhv udrangering af ældre materiel
Casey Jones*: A bremser; lokomotivfører
casseyway: (gammel skotsk betegnelse for) tramroad
cast iron: støbejern
cast-steel frame: stålstøbt ramme
catch siding: evt sidespor i forlængelse af catch points
catcher: (undertiden) gnistfanger
catch-points: B afløbssporskifte
catenary: catenary wire; luftledningssystem
catenary system: ophængning af køretråd i bæretov, der hænger i kædeform
catenary wire: bæretov for luftledning (køretråd) over spor
cattle arch: passage under jernbane, der deler et landbrugs jorder
cattle car: A kreaturvogn
cattle dock: kvægfold
cattle guard: kvægrist (ved overkørsel)
cattle loading dock: kvægrampe
cattle pen: kvægfold
cattle ramp: kvægrampe
cattle van: B kreaturvogn
cattle-yard: kvægfold
catwalk: løbebro; gangbro (fx på vogntag)
causeway: (bl a) dæmning for jernbane over mose, marsk etc
caution: i fremskudt signal visning om kommende "stop"
ceiling speed: tophastighed
center sill: A midtplaceret langsgående hoveddrager i vogn-ramme
center-cab: A førerhus på midten
central station: hovedbanegård
central switch and signal tower: (ældre betegnelse) A signalhus; signalpost
central(ized) signal box: fjernstyringscentral
centralized traffic control: (bl a) fjernstyring
centre boss: nav (fx på lokomotivhjul)
centre line of track: spormidte
centre pin: B centrumstap
centre trailer: mellemvogn (mellem motorvogne i selvdrevet togsæt)
CER: Community of European Railways
cess*: B afvandingsgrøft; drainage ditch
chain gang*: A togpersonale udpeget til ekstrature
chain road: spor lagt af skinnestykker med længde 1 chain (= 20,12 m)
chair: B skinnestol (af støbejern)
chair car*: A luksus-personvogn
chair screw: B skrue, hvormed skinnestol fastgøres til svelle
chaired track: B spor af stolskinner
chair-rail: stolskinne
chaldron waggon: B tidlig, ret lille vogntype til kultransport (en chaldron er kun lidt mere end en kubikmeter)
change: B togskifte
change of engine: lokomotivskifte
change of gradient: skift mellem hældninger (knækpunkt i længdeprofil)
Channel train: B bådtog i forbindelse med færge over Kanalen
characteristics: (bl a) hoveddata
chariot*: A caboose
chase the red, to*: A at udsætte flag eller rød lygte til beskyttelse af et tog (der er standset på strækning)
chassis: ramme; understel (evt incl puffere og træktøj)
check: (bl a) provokeret standsning (fx stop for signal)
check baggage, to: A indskrive rejsegods
check block: stopklods; hæmsko
check rail: ledeskinne
check system: (bl a) A system for rejsegodsekspedition
check valve: fødeventil
checking-room: A rejsegodsekspedition
Cherry picker*: A skinnekørende tømmerkran (udviklet af Ronald McDonald, dengang chef i Cherry Valley Logging Co)
cherry picker*: A signalman
chief conductor: A togfører
chime whistle: A flertonet (lokomotiv)fløjte
chimney: B (lokomotiv)skorsten; synlig del af lokomotivskorsten; udvendig kappe om lokomotivskorsten
chimney bell: skorstensrørs nederste, klokkeformede del (skjult i røgkammer; benævnes også petticoat)
chimney wobbler*: B lokomotivfører, der kører hårdt
Christmas tree*: gruppe af daglyssignaler på signalbro etc; udrangeret lomotiv eller vogn kannibaliseret, dvs ribbet for dele, hvormed andre køretøjer af samme type kan holdes i driftsduelig stand
chuffing*: B fut-fut
CI engine: compression-ignition engine
cinder cruncher*: A sporskifter (person, der stiller sporskifter)
cinder pit: askegrav
cinder snapper*: A passager, der under kørslen anbringer sig på steder, fx åbne endeperroner, hvor han rammes af kulstumper mv i lokomotivrøgen; bremser (person)
circular turntable: cirkelformet drejeskive (der dækker hele gruben); lukket drejeskive
circus loading: A ældre læssemetode for køretøjer, hvor disse hver for sig med traktor skubbes over rampe op på togstamme af fladvogne
circus train: (navnlig i Nordamerika) tog af specialvogne til transport af mobilt cirkus' personale, dyr, foder og udstyr
clack box: fødeventil
clack valve: (ventiltype brugt som) fødeventil
class: klasse; class of travel; B lokomotivklasse (svarende til litra)
class 1 railroad: A jernbane i klasse 1 (jernbane i USA med indtjening over et nærmere fastsat beløb)
class of travel: vognklasse (grad af komfort)
classification flags: A kendingssignaler på lokomotivfront (der fx markerer særtog eller, at en anden togafdeling følger)
classification lights: A lygter, der i mørke erstatter classification flags
classification tracks: A rangerrist
classification yard: A sporanlæg til sortering af vogne; rangerbanegård
classifying: A sortering af vogne; omrangering
clean the clock, to*: A foretage farebremsning (hvorved trykluft-manometerets nål går hele vejen ned på nul)
cleaner: B pudser
cleaning siding: vaskespor
clear a signal, to: ændre signalvisning fra "stop" til "kør" (fra "danger" til "clear")
clear board: A "kør"
clear signal: "kør"; "fri bane"
clear span: (navnlig brofags) spændvidde
clearance: (bl a) B afstand mellem et signal og den af dette dækkede hindring; frigang
clearance bar: komponent i sikringsanlæg, anbragt i spor og forbundet med signal, der ikke kan stilles på "kør", så længe den holdes nedtrykket af lokomotiv eller vogne
clearance card: A bemyndigelse til at benytte hovedsporet
clearance diagram: konstruktionsprofil
clearance for axle: (navnlig) udsparing i askekasse for kobbelhjulsaksel
clearance limit(s): ladeprofil (skabelon); læsseprofil (begreb)
clerestory: opbygning over tag for lys (ofte også ventilation); tagrytter; A (også) hvælvet glastag på dome car
climb: kørsel opad; opstigning
clinker pit: askegrav
cloak room: rejsegodsopbevaring
clockface service: trafik med faste minuttal dagen igennem
close-coupled: kortkoblet
closing rail: indpasser; kurveskinne
closure rail: mellemstreng i sporskifte
clothoid: overgangskurve
clown wagon*: A caboose
club: A club car; A 3 fod lang stang af hickorytræ til brug ved tilspænding af bremser på godstog
club car: (nyere udtryk for parlour car) A salonvogn
club train: (bl a) tog eller togdel i pendlertrafik på større afstande, med salonvogne og speciel service, fx frisør/barber, privat bar og personlige skabe
club winder*: A bremser
CNR: Community of Nordic Railways
coach: (i jernbanesammenhæng) personvogn; A storrumsvogn, oftest = lav vognklasse; vogn, som indgår i passagertog
coach number: vognnummer
coach screw: B fransk skrue
coach shed: B personvognsremise
coach yard: A personvognsbanegård (sporgruppe, hvor passagertog oprangeres og klargøres)
coaching stock: rullende materiel, der benyttes i passagertog
coaching traffic: passenger traffic
co-acting arm: signalarm, der gentager visningen i en anden højde
coal bin: kulgård; kulbeholder; kulspand
coal bunker: kulkasse; kulbeholder (specielt på lokomotiv eller tender); kulgård
coal car: A vogn til kultransport (flere hovedtyper)
coal depot: kulgård
coal engine: (damp)lokomotiv bygget til kultrafik
coal hole*: B kulforsyningsanlæg
coal hopper: selvtømmende kultransportvogn; kulbeholder på tender
coal pusher: (kulskubber) dampdreven anordning i (stor) tender, der fører kul frem, så de kan skovles direkte i fyr
coal shed: kulskur; overdækket kulplads
coal space: kulrum (i tender)
coal stage: coaling stage
coal staithes: anlæg ved station for aflæsning, oplagring og levering til detailforhandlere af kul tilført pr bane
coal tank: tenderlokomotiv bygget til kultrafik
coal track: A kulspor (i eller ved maskindepot)
coaling: forsyning med kul
coaling crane: kulkran (ved lokomotivdepot)
coaling dock: kulgård; kulforsyningsanlæg
coaling quai: kulbænk
coaling road: B kulspor
coaling siding: kulforsyningsspor; kulspor
coaling stage: kulbænk; kulforsyningsanlæg
coaling station: kulforsyningsanlæg
coaling tower: A kulforsyningsanlæg
coal-man: kulmand (medarbejder ved lokomotivdepot, hvis opgave er at forsyne lokomotiverne)
coast to coast tender*: A meget stor og lang tendertype benyttet af Pennsylvania Railroad
coastal railway: kystbane
coasting: kørsel under afspærring eller tilsv
cock loft*: A cupola (på en caboose)
coffee grinder*: A (gammelt og besværligt) damplokomotiv
cog railway: A tandhjulsbane
cog wheel: tandhjul (til indgreb i tandstang)
cog(wheel) locomotive: A tandhjulslokomotiv
cogwheel track: tandhjulsbanes spor
coil spring: spiralfjeder
coil wagon: specialvogn til metalplade, ?tråd eller wire i (store) ruller
cold engine: kold maskine; uopfyret lokomotiv
collecting line: opstillingsspor
collector bow: bue foroven på strømaftager af pantograf-type
collector shoe: slæbesko; strømaftager ved tredieskinne-system
colliery: kulmine
colonist (sleeping) car: A primitiv sovevognstype
colour light signal: daglyssignal
combination caboose: A caboose med rum for passagerer
combination depot: A (oftest mindre) stationsbygning med både passager- og godsfaciliteter
combination lever: forspringsstang; pendulstang
combination link: hænger (i gliderstyring)
combination plate wheel: A speciel type af pladehjul
combination train: A blandettog
combine: A kombineret rejsegods- og personvogn (forstås normalt således, men endvidere kendes fra USA næsten alle tænkelige variationer af temaet combined cars for rejsegods, brevpost og pakkeforsendelser, med eller uden afdeling for passagerer)
combined engine and car: B (ældre udtryk) dampvogn
combustion chamber: internal combustion chamber
comfort stop: køreplanmæssig standsning for at give togpersonale lejlighed til at benytte stations toiletter
commissary car: køkken- eller kantinevogn i arbejdstog
common carrier: offentligt tilgængeligt transportsystem (der ved lov kan være pålagt pligt til at imødekomme ønsker om transport og befordring)
common user: B godsvogn, der bruges overalt
communication cord: togline (med funktion som nødbremse eller signalforbindelse til lokomotivfører vedr stop og start, jf københavnske sporvogne)
Community of European Railways: europæiske jernbaners fællesskab (angår EU + visse andre lande)
Community of Nordic Railways: (nordiske jernbaners fællesskab) de nordiske jernbaneselskabers samarbejde
commutation tickets: abonnementskort
commutator motor: kommutatormotor
commuter: pendler; person, der daglig rejser frem og tilbage på en bestemt strækning; kortrejsende
company notch*: A den rille på et lokomotivs styringsbuk, der svarer til den under givne omstændigheder mest økonomiske drift
company train: regelmæssigt afgående fuldt læsset godstog med kun én afsender; kundetog
compartment: kupé
compartment tank car: A tankvogn med opdelt beholder, hvis enkelte rum kan fyldes og tømmes hver for sig
compass roof: vogntag med cirkelbuet tværsnit
compensated gradient: reduceret stigningsforhold (i kurve)
compensated motor: kompenseret motor
compensating beam: (fjeder)balance
compensating lever: (fjeder)balance
compensation: (bl a) anordning til udligning af temperaturbetingede bevægelser i stangtræk til sporskifter
compensation for curvature: stigningsreduktion i kurver (for at undgå øget modstand)
compensator: udligningsarm (for temperaturforandringer) i stangtræk; trådstrammer; spændværk (for trådtræk)
composite (coach): B personvogn med flere vognklasser
composite brake: (eller brake composite) B composite med togførerkupé
compound catenary: køreledningssystem med en ekstra langsgående wire mellem bæretov og køretråd
compound locomotive: compound-lokomotiv (hvor dampen ekspanderer i flere cylindre efter hinanden)
compound motor: compoundviklet motor; compoundmotor
compressed air brake: trykluftbremse
compression-ignition engine: (alternativ betegnelse for) diesellokomotiv
compressor: kompressor
compressor set: kompressoraggregat
con: conductor
concourse: banegårdshal (ikke perronhal, men hovedhal, som giver adgang til perroner mv)
concrete slab track: spor på underlag af armeret betonplade
concrete sleeper: B betonsvelle
condenser: kondensationsapparat; kondensationsanlæg
condenser tender: tender med anlæg for kondensation og genvinding af spildedamp
conditional stop: ubetjent standsningssted, hvor tog kun stopper, hvis der er rejsende at optage eller afsætte
conductor: togfører; togbetjent; konduktør; køretråd
conductor rail: strømskinne; tredieskinne
conductor-guard: B billetsælgende togfører eller -betjent (nyere betegnelse)
conductor's car: caboose
conductor's van: (canadisk) togførervogn; caboose
conduit track: sporvejsspor med strømskinner i overdækket grav mellem køreskinner
coned boiler: konisk kedel (modsat cylindrisk kedel)
conjugated valve gear: afledt gliderstyring (hvor glidere for flere cylindre end de to første bevæges via et vægtstangssystem fra disses gliderstyringer)
connecting line: forbindelsesbane; forbindelseslinie; forbindelsesspor (fx mellem banegårde)
connecting link: lænkeled; flyvende hænger (i gliderstyring)
connecting rod: B drivstang
connection: (bl a) gruppe af sporskifter og eller krydsninger
consignment: sending; forsendelse
consist: godstogs eller lokomotivgruppes typemæssige oprangering (sjældnere brugt om passagertog)
construction gauge: (ikke konstruktionsprofil, men) fritrumsprofil
construction of the track: sporbygning; sporlægning
contact making ramp: foran signal, i spor placeret anordning, der udløser lydsignal ved førerplads svarende til signalvisning
contact rail: strømskinne; kontaktskinne; tredieskinne (ikke køreskinne)
contact wire: køretråd (i luftledningssystem)
container car: A fladvogn til transport af (standard)containere
container wagon: beholdervogn; fladvogn til transport af (standard)containere
continuous brake: gennemgående bremsesystem (vacuum eller trykluft)
continuous drawbar: gennemgående trækstang
continuous splice: (skinne)laske, der også griber om skinnefoden
continuous welded rail: skinne svejst i "endeløs" længde (over 60 meter)
contract: (nordengelsk betegnelse for) abonnementskort
contractor's points: slæbesporskifte
control cabin: fjernstyringscentral; post for styring af sporskifter mv i rangerrist; førerrum i el- og diesellokomotiver
control centre: (bl a) fjernstyringscentral
controlled road: A jernbanestrækning eller ?system ejet af jernbaneselskabs datterselskab
controlled signal: ethvert signal, hvis visning kan ændres af en signalman
controlled train: tog, hvortil der kræves pladsbillet (eller adgangsbillet)
controller: (bl a) trafikleder
control-trailer coach: styrevogn
converging switch: medgående sporskifte i flersporet forgrening
converter: omformer
converter locomotive: omformerlokomotiv
converter transmission: kraftoverføring gennem momentomformer
convertible car: amerikansk sporvognstype, hvis sidevægge med glasruder helt eller delvis kan demonteres (for sommer-trafik)
conveyor car: A motoriseret godsvogn til brug på havnespor etc
coon, to*: A at gå på tagene af et godstogs vogne
coop*: A caboose
corner, to*: A at ramme en vogn, der er kørt ind på et sidespor, men ikke er kommet helt fri af hovedsporet
corn-field meet*: A frontalt sammenstød mellem to tog på samme hovedspor (specielt ude på linien i åbent land)
corridor: B sidegang; sidegangsvogn
corridor coach: B sidegangsvogn
corridor tender: tender med (trang) sidegang for udskiftning af lokomotivpersonale under kørsel
corridor train: passagertog oprangeret af sidegangsvogne
cotter: kile i stangleje m v
couchette: B couchette carriage
couchette carriage: B liggevogn; (type af) sovevogn
couchette coach: B couchette carriage
counter-grade siding: (side)spor med modfald (for bremsning af nedløbende vogn
counterpoise: kontravægt (fx i gliderstyring)
counter-pressure brake: modtryksbremse
countersunk footsteps: indfældede trin
counter-weight: kontravægt
country end: B den ende af en station, som trafikalt er fjernest fra London (modsat London end)
coupé: halv kupé; endekupé i britisk Pullman car
coupled axle: koblet aksel
coupled wheel: B kobbelhjul
coupler: A kobling
coupling: B kobling (også motorkobling)
coupling code: B på motorvognsenheder en over puffer anbragt påskrift, der i kodeform oplyser bremsesystem mv og således viser, om sammenkobling i tog er mulig
coupling link: A koblingsled (til det gamle, farlige koblingssystem "link and pin"; the coupling link er en oval ring, hvis ender føres ind i henholdsvis den ene og den anden vogns drawbar head, hvor en dorn - the coupling pin - stikkes ned gennem trækstangshovedet og koblingsleddet og således fastholder sidstnævnte)
coupling pin: A koblingsdorn (se coupling link om anvendelse)
coupling rod: B kobbelstang (til lokomotivhjul)
coupling screw: skrue (med modsatte gevind) i skruekobling
coupling stick: redskab (stang med krog) til brug ved kobling og afkobling af vogne; (type af) afkoblingsgaffel
covered bridge: A træbro med vægge langs og tag over brobane
covered wagon*: A A-unit
cowcatcher: A kofanger; banerømmer
cowl: (bl a) røghætte; aftrækshætte
cowling: strømliniebeklædning
crab: løbekat
cracker*: knaldsignal
crane car: (bl a) motortrolje med (hydraulisk) kran
crane engine: kranlokomotiv (tenderlokomotiv med kran)
crane head: kranhoved
crane tank: crane engine
crane track: spor for skinnekørende kran (fx portalkran); spor (i godsbanegård), som kan betjenes med kran
crank: (bl a) drejelig vinkel for retningsændring i stangtræk
crank(ed) axle: krumtapaksel
crankpin: drivtap
crankshaft: krumtapaksel
creep: skinnevandring (forstå det ret!)
creeping rails: creep
crew: mandskab; besætning (fx på et tog)
crew car: mandskabsvogn (fx for skovhuggere)
cribwork: skeletkonstruktion (af tømmer, stål eller jernbeton) til stabilisering af jordarbejder
critical speed: hastighed, ved hvilken egensvingninger af aksel eller anden maskindel svarer til kraftpåvirknings frekvens
cross, to: B krydse (passere modkørende tog på vigespor)
cross-connecting line: tværgående (forbindelses)linie
crosshead: krydshoved
crosshead arm: nedadvendende forlængelse af krydshoved (for lænkeled til forspringsstang)
crosshead guide bar: lineal (for krydshoved)
crossing: krydsning; niveaukrydsning med vej; niveaukrydsning med andet spor (men uden mulighed for at skifte til dette)
crossing barrier: led eller bom ved jernbaneoverskæring
crossing bell: advarselsklokke(r) ved jernbaneoverskæring
crossing flagman: vagtmand ved niveauskæring (regulerer trafik med flagsignaler om dagen og lygtesignaler om natten); ledvogter
crossing gates: bevægelige bomme eller led ved jernbaneoverskæring
crossing keeper: ledvogter
crossing keeper's cottage: ledvogterhus (bolig)
crossing loop: stigende/faldende banestykke (navnlig på strækning i bjergegne), der forløber i kurve og krydser sig selv ude af niveau; B krydsnings- eller overhalingsspor
crossing nose: hjertespids
crossing of lines: sporkrydsning
crossing place: (bl a) overgang (i sporniveau) mellem perroner; sporovergang; krydsningsspor (på enkeltsporet linie)
crossing station: krydsningsstation
crossing surface: niveau-udfyldning mellem og langs skinner i jernbaneoverkørsel
crossover: transversal (forbindelse mellem parallelle spor ved hjælp af sporskifter og mellemliggende sporstykke)
cross-over road: transversal (specielt stykket mellem sporskifterne)
crossover scissors: diamantkrydsning
cross-tie: A tværsvelle
crow: stød i dampfløjte
crown gear: tandkrans
crown sheet: B overside af fyrkasse
crow's nest*: A cupola (på en caboose)
crumb boss*: A togfører på godstog
crummy*: A caboose; crew car
CTC: (centralized traffic control) B fjernstyring
CTC: (continuous train control) A system til uafbrudt kontrol med tog
culvert: gennemløb; stenkiste
cupola: (kuppel; trods klart officiel status muligvis oprindelig et slang-udtryk) A en på de fleste caboose-typer placeret opbygning over det almindelige tag med vinduer for udblik og oversigt til alle sider; ventilationsopbygning på tagryg (fx på lokomotivremise)
current collecting rail: strømskinne; tredieskinne
current collector: strømaftager; slæbesko
current collector bow: bue foroven på strømaftager af pantograf-type
current conversion locomotive: omformerlokomotiv
curve: (spor)kurve
curve board: kurvetavle
curved line: vigespor (i sporskifte); afvigende spor
curved turnout: medkrummet kurvesporskifte
cushions*: A personvogne med særlig rolig gang
customer: B passager (nyere betegnelse)
customer train: company train
customs shed: toldpakhus; toldgodsbygning
cut: gennemskæring i terræn; A kort række af sammenkoblede vogne med eller uden lokomotiv
cut and cover: B fremgangsmåde ved tunnelbygning, hvor der graves en rende, som derefter overdækkes
cut and fill technique: A cut and cover
cut back, to: inddrage trafikken på banestræknings ydre del
cut-off: afskærende linie (der fører uden om en forhindring); fyldningsgrad (for damp i cylinder; se percentage cut-off) cutoff*
cutting: gennemskæring; udgravning
cylinder cock operating handle: håndtag til betjening af udblæsningsventiler
cylinder cover: B cylinderdæksel
cylinder dia: cylinderdiameter
cylinder distribution valve: glider
cylinder drain cock: udblæsningsventil
cylinder drain handle: cylinder cock operating handle
cylinder head: A cylinderdæksel