Engelsk   -   Forbogstav: e
eagle-eye*: A lokomotivfører
ear: holder, hvormed sporvejs luftledning (overledning) til kontaktrulle fastgøres til tværgående bæretov
earthworks: jordarbejder
easement curve: overgangskurve
easy gradient: uskadelig stigning (under eller = bremsestigning); svag stigning (i længdeprofil)
easy sign*: A signal til hastighedsnedsættelse
eave: tagskæg (bl a) på lukket jernbanevogn
eaves panel: (på personvogn etc) udvendig beklædning mellem vinduesoverkant og tag
eccentric: excentrik
eccentric crank: vingekrumtap
eccentric disc: excentrikskive
eccentric rod: excentrikstang; kvadrantstang
eccentric sheave: excentrikskive
eccentric strap: excentrikbøjle
economizer: ledeplade foran water scoop
edge rail: tidlig betegnelse for skinne til flangehjul (i modsætning til fx vinkelskinne)
EDI: electronic data interchange
EDP: (electronic data processing) EDB
effective length of line: effektiv sporlængde
eight-coupled: (8 koblede hjul) firekoblet (4 koblede aksler)
eight-wheel switcher: A rangermaskine med hjularrangement D
eight-wheeler: A (ikke altid, men i mange sammenhænge at forstå som) lokomotiv med hjularrangement 2'B
EIMP: European Infrastructure Master Plan
eitherway working: trafik i begge retninger på samme spor (enkeltspordrift eller vekselspordrift)
ejector: ejektor
elastic suspension: fjedrende ophæng
electric blocking: elektrisk blok(system)
electric locomotive: elektrisk lokomotiv
electric motor: el-motor
electric protection of track: elektrisk sikring af togvej
electric railway: elektrisk jernbane; jernbane med elektrisk drift
electric street railway: elektrisk sporvej; sporvognslinie med elektrisk drift
electric token: elektrisk togstav; system for elektrisk togstav
electric traction: elektrisk traktion
electric train staff: elektrisk togstav
electric train token: elektrisk togstav
electrically-driven vehicle: elektrisk drevet køretøj
electronic data interchange: elektronisk udveksling af data
electronic data processing machine: EDB-maskine; EDB-anlæg
elevated: elevated railroad
elevated gate tower: A ledvogter-vagthytte på høje stolper
elevated rail: (løftet skinne) ydre skinne i kurvet spor med overhøjde
elevated railroad: A højbane (som i New York og Chicago)
elevated railway: B højbane
elevated track: (løftet spor) højbane (sædvanlig betydning)
elliptic spring: saksefjeder
elliptical roof: vogntag med ellipseformet tværsnit
embankment: (jernbane)dæmning; banelegeme; underbygning; (undertiden) jernbaneskråning
emergency application: farebremsning (med gennemgående bremse)
emergency brake: nødbremse
emergency bridge: interimistisk bro
emergency engine: reservelokomotiv (opfyret, reserve for nedbrud)
emigrant (sleeping) car: A colonist car
employee's timetable: A tjenestekøreplan
empty coaching stock: B tomme personvogne
empty running: kørsel med tomme vogne
empty weight: tomvægt; vægt i tom tilstand
empty*: tom vogn
EMU: (electric multiple unit) elektrisk multiple unit
end dock: dock, der også har enderampe
end door: gavldør (fx i lukket godsvogn)
end man: A bremser (på godstog), der gør tjeneste i caboosen
end platform: tværperron (fordelingsperron på sækstation)
end sill: pufferplanke (eller tilsvarende)
end-loading: endeværts tryk- eller trækbelastning (på køretøj)
end-on junction: overgangsstation for baner, der ligger i hinandens forlængelse
end-post: (lodret) stolpe i enden af en vognkasse
end-shock: endeværts stødbelastning (på køretøj, fx ved brat igangsætning eller hård opbremsning)
engage the track, to: (fastlægge og) sikre togvejen
engine: maskine (i de samme betydninger som på dansk - herunder lokomotiv - samt om motor car eller multiple unit car); motor
engine bay: lokomotiv-standplads (i remise)
engine brake cylinder: bremsecylinder for bremser på lokomotiv
engine cleaner: pudser (i lokomotivdepot)
engine crew: et lokomotivs personale (én fører og én fyrbøder, når andet ikke fremgår)
engine driver: lokomotivfører
engine house: A (ofte forstået som) mindre remise med et eller to parallelle spor
engine line: maskinspor
engine pass: (skriftlig) tilladelse for ophold på lokomotiv (under kørsel)
engine road: B maskinspor (til og fra lokomotivdepot)
engine service track: forsyningsspor mv i lokomotivdepot
engine shed: B lokomotivremise
engine shops: lokomotiv-værksted(er)
engine terminal: A lokomotivdepot
engine track: A maskinspor (spor til og fra lokomotivdepot)
engine turner: medarbejder, hvis opgave er at omplacere, herunder vende, lokomotiver inden for et maskindepots område
engine turntable: lokomotivdrejeskive
engine unit: maskinbogie (på leddelte damplokomotiver)
engine yard: A lokomotivdepot
engineer: A lokomotiv- eller motorvognsfører (bruges uden hensyn til traktionsform) engineer's brakevan
engineer's carengineer's brakevan engineer's cab: inspektionstrolje; (i visse sammenhænge) andet (mindre) køretøj til brug for baneafdeling
engineers' hopper: selvtømmende ballastvogn
enginehouse foreman: A depotforstander etc
engineman: lokomotivfører
enginemen: (fælles betegnelse for) lokomotivfører og fyrbøder eller anden hjælper
entrance vestibule: (på personvogn) lukket endeperron
equal lever: equalizer
equalizer: udligningsarm; balance (mellem fjedre)
ERRI: European Rail Research Institute
ERTMS: European Rail Traffic Management System
ETCS: European Train Control System
ETSI: European Telecommunications Standards Institute
European Infrastructure Master Plan: overordnet plan for europæisk infrastructur
European Rail Research Institute: det europæiske jernbaneforskningsinstitut (oprettet 1992 til aføsning af det tidligere ORE og placeret i Utrecht; betegnes som et mere europæisk institut end ORE)
European Rail Traffic Management System: system til styring af europæisk jernbanetrafik; europæisk system for togledelse
European Telecommunications Standards Institute: det europæiske institut for standardisering af telekommunikation
European Train Control System: europæisk system for automatisk togkontrol (som tænkes indført til afløsning af de enkelte landes ATC-systemer etc)
even time: 60 miles i timen (60 mph)
EX: (express car) vogn til pakkeforsendelser og andet stykgods
examiner: car examiner; wagon examiner
excess fare ticket: papirbillet udstedt i tog og tillige gældende som kvittering for tillægsgebyr
excessive gradient: skadelig stigning (stigning større end bremsestigning)
exchange: vognoverførsel, som kan indebære udskiftning af hjulsæt eller bogier for anden sporvidde
exciter: A hjælpedynamo
excitron: excitron (type af ensretter)
excursion train: udflugtstog
executive car: A salonvogn for statsmand, jernbanedirektør eller anden VIP (i den ene ende ofte stor åben endeperron, der kan fungere som veranda eller talerstol)
exhaust: udblæsning; udstødning
exhaust blast pipe: udgangshætte
exhaust nozzle: udgangshætte
exhaust steam: spildedamp
exhibition train: udstillingstog (tog, der indeholder en udstilling)
expansion die block: kvadrantklods
expansion gap: mellemrum i (sammenlaskede) skinnestød
expansion link: kvadrant (i gliderstyring)
express: (bl a) express train; A pakkeforsendelser og ilgods
express car: A vogn helt eller delvis beregnet for pakkeforsendelser eller ilgods, og som indgår i passagertog
express engine: eksprestogsmaskine
express fare: (højere) takst for benyttelse af hurtigtog
express freight: A system, i hvilket selskaber, der i forhold til jernbanerne er selvstændige, tager sig af rejsegodsekspedition samt diverse forsendelser fra dør til dør, idet de benytter hurtige passagertog og særtog
express goods: B ilgods; ekspresgods; express goods train
express goods train: godstog, der kører direkte mellem større byer
express locomotive: eksprestogslokomotiv
express office: ilgodsekspedition
express train: ekspres; eksprestog (hurtigt tog, der kun standser ved få mellemstationer)
extended piston rod: stempelstangsforlængelse (gennem forreste cylinderdæksel)
extra: A særtog etc (tog, som kører i henhold til skriftlig tilladelse)
eye*: A signal