Engelsk   -   Forbogstav: f
face: perronkant langs spor
facing crossover: transversal, hvis sporskifter er modgående
facing point bar: låsemekanisme i sporskifte (der forhindrer omlægning under togs passage)
facing point detector: kontrolanordning, der hindrer relevante signaler i at vise "kør", før sporskiftes omlægning er fuldt tilendebragt
facing point lock: sporskiftelås
facing points: B modgående sporskifte(r)
facing switch: A modgående sporskifte
factor of adhesion: adhæsionsfaktor
fail-safe: fejl-sikret, således forstået at enhver i sikringsanlæg opstået fejl får de relevante signaler til at vise "stop"
fairing: strømlinieform eller ?beklædning
fall: fald; faldstrækning
fall-plate: broklap (mellem lokomotiv og tender hhv mellem vogne)
falsework: midlertidig konstruktionsdel, som gør opførelsen mulig, men ikke indgår i det færdige bygningsværk (oftest en gitterkonstruktion)
fan: sporvifte; ventilator
fang spike: skinnespiger
fare: billetpris; takst for befordring
fast (lines): B det primære sporpar, hvor der på en strækning er fire eller flere parallelle spor for passagertog
fast freight: A ekspresgods; hurtigt godstog
fast goods train: B ilgodstog; hurtigt godstog
feed pipe: føderør; fødevandsrør
feed pump: fødevandspumpe
feed valve: fødeventil
feeder line: tilsluttende (jernbane)strækning; fødelinie
feedwater heater: fødevandsforvarmer
feed-water valve: fødeventil
fence: hegn; indhegning (fx af jernbane)
fencing: fence
fender: A banerømmer
ferry berth: færgeleje; anløbssted for færge
ferry bridge: jernbanefærge; (i visse tilfælde) færgeklap
ferry dock: færgeleje
ferry push-car: A færgevogn (mellemvogn ved svag færgeklap)
ferry wagon: færgevogn (ikke i dansk forstand = mellemvogn, men godsvogn beregnet for overførsel med færge og tilpasset forskellig sporvidde og/eller mindste profil på de to sider af det farvand, der krydses)
ferry-boat: færge
field to field crossing: accomodation crossing
field*: A rangerbanegård
fill: fyld; opfyldning; påfyldning; A dæmning
finger grate: rist (bund i fyrkasse på damplokomotiv) med stænger, der er særligt udformet og kan vippes om deres egen længdeakse
fingerboard: togviser (på perron) af traditionel håndbetjent type
fire devil: fyrfad til at holde vandkran frostfri; fyrfad, som benyttes af fogman
fire door: fyrdør
fire grate: fyrrist (som danner bund i fyrkasse)
fire train: brandslukningstog
fire tube: røgrør
firebar: ristestang
firebox: fyrkasse
firebox crown: B overside af fyrkasse
firebox throat plate: fyrkasse-sadelplade
fireboy*: A fyrbøder
firebrick: ildfast sten (til murbue i fyrkasse)
fire-goods: brændbart gods
firehole: fyrhul
firehole door: fyrdør
firehole ring: ramme, som danner afstivning omkring fyrhul (mellem ydre og indre del af nittet fyrkasse; ikke almindelig i Danmark)
fireless (locomotive): B (damp)akkumulatorlokomotiv; trykluftlokomotiv
fireless steam engine: B dampakkumulatorlokomotiv
fire-lighter: B optændingsmand (i lokomotivdepot)
fireman: fyrbøder på damplokomotiv; motorpasser på diesellokomotiv; (i anden sammenhæng) brandmand
fire-tube boiler: røgrørskedel
fish plate: (skinne)laske
fish tail*: fremskudt (arm)signal
fish van: B fisketransportvogn
fishbellied rail: tidlig støbejerns skinnetype bestående af korte sektioner med buet underkant
fishbelly: A længdedrager (for bro eller i jernbanevogns rammekonstruktion), på hvilken underkantens kurvede form ligner en fiskebug
fish-bolt: laskebolt
fish-bolt nut: møtrik på laskebolt
fish-joint: sammenlasket (skinne)stød
fitted for auto working: (damplokomotiv) udstyret til styrevognskørsel
fitted freight: B godstog med gennemgående bremse
fitted goods: fitted freight
fitted head: B vogngruppe med gennemgående bremse foran i godstog, som i øvrigt ikke har gennemgående bremse
fitted train: B (gods)tog med gennemgående bremse
fitted wagon: B godsvogn med trykluft- eller vacuumbremse (forstås kun i britisk jernbanehistorisk sammenhæng)
fitter: mekaniker (fx en, der udfører mindre reparationer af lokomotiver under depotophold)
fittings: fællesbetegnelse for sporskifter og krydsninger af enhver art
five-skip tipping car: åben godsvogn med 5 lad, der ét ad gangen kan tippes for sideværts tømning
fixed distant (signal): B ubevægeligt fremskudt signal (der altid viser "kør forsigtigt")
fixed signal: fast placeret signal (af en eller anden art)
flag: flag; flagman; flag stop
flag docket: skriftlig instruktion til togfører om, at rejsende har billet til station, hvor toget kun standser efter behov
flag down, to: A bringe et tog til standsning ved håndsignaler (med eller uden flag)
flag signal: flagsignal
flag stop: ubetjent holdeplads, hvor toget kun standser for at afsætte og/eller optage passagerer (ventende rejsende skal selv sætte eller give stopsignal
flag, to: A at sende en bremser en halv mile bagud med flag eller lygte for at advare efterfølgende tog i tilfælde af ikke-køreplanmæssig standsning; to flag down
flagging: signalering med flag (under nedbrud af signalsystem, sporreparation etc)
flaghouse: A vagthytte (fx ved sporskifter, krydsninger, klapbroer og farlige sporafsnit)
flagman*: A bremser i den under to flag omtalte funktion; watchman; banevogter; medarbejder, der udøver flagging
flange: flange; hjulflange
flange lubricator: apparat til smøring af hjulflanger (for at nedsætte friktion, idet støj og slid i kurver herved mindskes)
flange rail: Vignoles-skine; bredfodsskinne
flangeway: sporrille (fx mellem tvangskinne og yderstreng i sporskifte)
flank protection: supplerende signalanlæg og sporskifteaflåsning ved en junction
flash steam: hurtigvarmende specialkedel
flashing yellow: B signalbillede, der advarer lokomotivfører om, at sporskifte(r) med hastighedsrestriktion indgår i togvej
flat car: A flad godsvogn
flat crossing: sporkrydsning i niveau
flat rail: parti af skinnehoved med ekstraordinært slid (jf flat wheel)
flat wagon: B fladvogn; lavsidet åben godsvogn
flat wheel: hjulring med parti(er), der er fladslidt (som følge af "slædekørsel")
flat wheel*: A uarbejdsdygtigt medlem af togpersonale
flat yard: rangerbanegård, hvor lokomotiv eller anden træk kraft er nødvendig for alle bevægelser
flat-bottom rail: Vignoles-skinne; bredfodsskinne
fleet: (også) bestand af køretøjer (under en bestemt forvaltning og af nærmere angiven art, fx diesel fleet)
flighting: køreplanmæssig gruppering af tog, der kører med lignende hastighed, for at øge stræknings kapacitet
flimsy*: A skriftlig køretilladelse
float*: A pram med spor for overførsel af jernbanevogne
floodlighting tower: lystårn
flue: overheder-røgrør (med stor diameter, så der fx kun er 4 flues i alt i et damplokomotivs kedel); røgaftræk (fx i remise)
fluted: (om plade) korrugeret; forsynet med sikker; rillet
fly light, to*: A at optage sin tjeneste uden at have haft lejlighed til at spise
fly shunt: B fremgangsmåde ved rangering, hvor vogne selv ruller på plads efter at være koblet fra lokomotiv eller rangertræk
flyer: særlig hurtigt tog
flying junction: forgrening på flersporet linie, hvor afvigende spor føres på en bro for at krydse stamspor ude af niveau
flying shunt: B fremgangsmåde under rangering, hvor vogne afkobles bag et lokomotiv i bevægelse og sporskiftet omstilles umiddelbart efter lokomotivets passage
flying switch: amerikansk parallel til flying shunt
fly-over: overføring; krydsning ude af niveau
flypaper*: A (RPO slang) luftpost
fly-wheel: svinghjul
fog gong: elektrisk advarselsgong på signalmast, til brug i usigtbart vejr
fog pit: grav mellem skinner, hvor fogman står under anbringelse af knaldsignal
fog repeater: (daglys)signal, der kun er tændt i usigtbart vejr, for at gentage næste almindelige signals visning
fog service: forud planlagt, reduceret køreplan til brug under dårlige vejrforhold
fog signal: B knaldsignal
fog*: A damp
fogger: A fog signalman
fogging machine: automatik, der placerer og igen fjerner knaldsignaler svarende til signalvisning
fogging*: A kørende med fuld fart
fogman: B fog signalman
fogman's shelter: B læskur (med dør) for personel, der anbringer knaldsignaler
fogsignalman: B jernbanemand, der i usigtbart vejr (tåge, snestorm) supplerer signalerne langs sporet med håndsignaler og knaldsignaler
folding berth: opklappelig køje
footboard: A trin for og bag på ranger- og godstogslokomotiver
footbridge: gangbro; fodgængerbro (navnlig over spor)
footplate: B førerhus (på damplokomotiv); førerrum (i el- og diesellokomotiver)
footplate man*: B lokomotivfører eller ?fyrbøder
footplate staff: lokomotivpersonale
footwarmer: fodvarmer; varmeflaske
forcing open the switch: opskæring af sporskifte
foreign: hvad der vedrører andre selskaber eller forvaltninger
foreman of gang: leder af arbejderkolonne; baneformand
foreman's house: bolig for baneformand; banevogterhus
foreman's shed: baneformands værktøjs- og materialdepot
formation: B togsammensætning; oprangering; formation level
formation level: planum; overside af underbygning
forward eccentric rod: excentrikstang til fremadkørsel
forwarder*: A hurtigt godstog
forwarding agent: speditør
forwarding yard: A afgangsrist
foul a line, to: rage ind i et (andet) spors profil
fouling bar: clearance bar ved fouling point
fouling point: mødested for de til to konvergerende spor hørende profiler; (sted for) frispormærke
foundation ring: bundramme (i lokomotiv-fyrkasse)
four-coupled: (4 koblede hjul) tokoblet (2 koblede aksler)
four-foot way: B arealet mellem de to skinner i et spor (lidt misvisende betegnelse, der gælder normalspor)
four-system tractive unit: firesystems trækkraftenhed; firestrøms trækkraftenhed
fourth rail: skinne for returstrøm (ikke køreskinne)
four-wheel shunter: B rangermaskine med hjularrangement B
four-wheel switcher: A rangermaskine med hjularrangement B
four-wheel truck: A (toakslet) bogie
four-wheeler: (oftest) lokomotiv med hjularrangement B
frame: (bl a) chassis eller understel (oftest lokomotivramme, der undertiden omtales i flertalsformen frames); "skelet" fx i en vogns gulv, vægge og loft
frame-suspended motor: motor ophængt i (køretøjs) ramme
framing: "skelet", fx i en vogns gulv, vægge og loft; stel for centralapparat; centralapparat
free pass: fripas
free-hauled traffic: jernbanes egne effekter medtaget i indtægtsgivende tog ("Fragtfrit til brug for driften"); gratis transport
freeze, to*: A at afkøle et varmløbet leje
freight: fragtgods; fragt
freight barrow(-truck): A sækkevogn (tohjulet)
freight brakeman: A bremser på godstog (engang det almindeligste - og farligste - job ved amerikanske jernbaner)
freight car: A godsvogn
freight depot: A varehus; godsbygning
freight engine: A godstogsmaskine; godstogslokomotiv
freight ferry: godsfærge
freight forwarder: speditør
freight house: A pakhus; godsbygning; varehus
freight lead-in track: A spor, ad hvilket indkommende godstog kører fra hovedspor til ankomstrist
freight line: (hoved)spor for godstog; godstogsspor
freight shed: A pakhus; godsbygning; varehus
freight truck: A godsvognsbogie
freight wagon truck: A lille firehjulet, flad trækvogn; trolje (til lignende formål som sækkevogn)
freight yard: A godsbanegård; godsstation
frequency: frekvens; hyppighed (for toggang angivet ved antal tog pr time, ikke at forveksle med det omvendte begreb headway)
friction buffers: bremsende sporstopper; bremsestopper
frog: A hjertestykke (i sporskifte eller ?krydsning); hjælpemiddel til at bringe vogne på plads igen efter afsporing; "sporskifte" i luftledning for kontaktrulle
frog point: A spids af hjertestykke
front cylinder cover: B forreste cylinderdæksel
front tubeplate: forreste rørvæg
front unit: forreste (maskin)enhed (fx på Garratt-lokomotiv)
frontage: facade; på stationsbygning specielt facade udadtil, mod adgangsvej eller forplads
frost devil*: fire devil til vandkran
fuel oil: brændselsolie; fyringsolie
full disc turntable: cirkelformet drejeskive (der dækker hele gruben); lukket drejeskive
full truck traffic: massegods-trafik
fully-fitted train: tog med fuldt gennemgående vacuum- eller trykluftledning og mindst 90% af vognene forsynet med tilsvarende bremser
funicular: funikulærbane (stejl jernbane med kabeltræk, hvor en opgående vogn afbalanceres af en nedgående)
funnel: udvendig kappe omkring lokomotivskorsten; cylindrisk eller nær cylindrisk lokomotivskorsten
funnel-flow car: A tankvogn med (evt opvarmet) cylindrisk tank, der er knækket nedad på midten for at sikre effektivt afløb (af hensyn til hygiejniske krav)
fusible plug: B smelteprop