Engelsk   -   Forbogstav: h
hack*: A caboose
half-elliptic spring: bladfjeder
halt: B trinbræt; standsningssted uden betjening
ham*: A telegraf- eller trafikelev
hammerblow: kørende damplokomotivs stødpåvirkning af spor
hand brake: skruebremse; anden håndbremse
hand car: dræsine; trolje (til muskelkraft)
hand car house: A skur til dræsine eller trolje
hand grip: håndtag; greb; håndbøjle
hand hold: hand grip
hand rail: håndliste
hand rail standion: gelænder-baluster; lodret understøtning af håndliste
hand throw: A håndstang i trækbuk (for stedbetjent sporskifte)
hand wheel: håndhjul
handle: betjeningsgreb; håndtag
handsignalman: jernbanemand, der i midlertidige situationer (nedbrud, ulykker, sporarbejde osv) supplerer eller erstatter signalerne langs sporet med håndsignaler og knaldsignaler
hanger: hænger (i catenary); holder (ear) for luftledning til kontaktrulle
hanging buffers: lodrette puffere af træ, der muliggør kobling med vogne med lavt placerede puffere
hanging guard light*: lys over udvendig dør slukker ikke, fordi døren ikke vil lukke (New York's subway)
harbour railway: havnebane
hard rider*: lokomotivfører, der kører hårdt (men ikke nødvendigvis hurtigt)
harness*: A galla-uniform for togfører i passagertog (blå spidskjole)
haul dead, to: bugsere et lokomotiv, der ikke kører for egen kraft
haul, to: trække; transportere
haulage: træk; traktion; trækkraft; transportudgift
haulage cable: træktov
hauling truck: slæber (for drejeskive)
hay burner*: A forældet lokomotiv med ringe ydelse
hay car: A lukket godsvogn til transport af hø i baller (med større vognkasse og døre end normalt)
hay wagon*: A caboose
hay*: A søvn under tjenesten
haystack boiler: (gammeldags) kedeltype med fyrkasse i facon som en traditional høstak
head: (bl a) køreflade på skinne
head end: forende; front; forreste del af togstamme
head guard: togfører
head man*: A godstogsbremser, der kører med på lokomotivet
headboard: (sengegavl) skilt på front af første køretøj i tog (med tognummer, tognavn, bestemmelsessted eller anden information)
headcode: headboard; system af skiver, lygter (headlamp code), rulletekster eller el-display foran på lokomotiv eller tog, hvormed angives togart og/eller rute eller destination
headlamp: B frontlygte
headlamp code: B kendingssignal på lokomotivfront (der angiver togart)
headlight: frontlygte; projektør; headlamp
headroom: frigang foroven (afstand mellem højeste punkt på jernbanekøretøj eller læs og underside af bro eller andet, der er bygget ind over banen)
headshunt: udtræksspor; rangerhoved
headstock: B pufferplanke
head-type station: stationsbygning for enden af spor
headwall: tunnelbanestations endevæg (der omgiver køretunnel(er)s munding
headway: togafstand (på strækning), oftest angivet i minutter; fri højde målt fra skinneoverkant
hearse*: A caboose
heater cock: hane for togopvarmning
heater piped car: godsvogn med rør for opvarmning af gods
heating surface: hedeflade
heating surface evaporation area: fordampningshedeflade
heating van: kedelvogn (for togvarme)
heating wagon: heating van
heavily-insulated refrigerator wagon: kraftigt isoleret kølevogn
heavy break-down crane: (svær) kørekran; hjælpe(togs)kran; katastrofekran
heavy gradient: kraftig stigning (i længdeprofil)
heavy railway: traditionel jernbane (udtrykket bruges kun, når der skal skelnes mellem denne kategori og en eller anden form for letbane)
heel: tungerod (i sporskifte); den bort fra selve sporskiftet vendende ende af hjertestykke
heel*: A en eller flere vogne, der står afbremset ved enden af et spor
helical spring: spiralfjeder; skruefjeder
helper: A forspandsmaskine; skydelokomotiv
herald: (selskabs)bomærke (monogram, logo, grafisk symbol eller andet, især benyttet som kendingsmærke på godsvogne)
herder*: A maskinmand, som til- og frakobler lokomotiver ved endestation
hi-cube*: A vogn med stor kapacitet
high daddy*: A flying switch
high iron*: A hovedspor; eksprestogslinier
highball: A fri bane (stammer fra tidlige år, hvor fri bane blev angivet med kugle ophejst under tværstang på høj mast)
highball artist*: A lokomotivfører med ry for at køre hurtigt
highballing: A hurtigt kørende med klar bane forude
high-level sand tank: hævet sandbeholder (hvorfra lokomotivers sandkasser kan påfyldes ved nedløb gennem rør)
highliner: (passager)eksprestog på hovedlinie
high-sided open wagon: højsidet åben godsvogn
high-speed railway: hurtigtogslinie (ældre); højhastighedsbane (nyere)
hightail, to*: sætte i gang med stor hastighed
high-water engineer*: A lokomotivfører, der kører hårdt (ved hård kørsel, og hermed stor dampproduktion, vil vandspejlet løfte - hvis kedlen trænger til udvaskning eventuelt så meget, at maskinen "tager vandet")
highway crossing: jernbaneoverskæring (i betydningen niveaukrydsning mellem vej og jernbane)
highwheeler*: A gammeldags passagertogslokomotiv med store drivhjul; hurtigt passagertog
hind unit: bageste maskinenhed (på Garratt-lokomotiv)
hip joint: A overgangsplade mellem Belpaire-fyrkasse og rundkedel
hi-rail car: A person- eller mindre lastbil forsynet med jernbanehjul (for inspektionsopgaver)
hit the brush, to*: A springe af et tog, der kører løbsk
hit the dirt, to*: A springe eller falde fra et kørende tog, især når noget er ved at gå galt
hit the pike*, to: A følge jernbanesporet ned til byen (fra skoven)
hit the steel, to*: A hit the pike
hog law*: A forbundslov, ifølge hvilken lokomotiv- og togpersonale højst måtte arbejde 16 timer i træk
hog*: A lokomotiv (ofte 4-hjulet)
hogger*: A lokomotivfører
hoghead*: A lokomotivfører
holding yard: A stationsspor for vogne eller tog, der står i reserve
hole*: A sidespor, der muliggør overhaling eller krydsning af tog på enkeltsporet linie
hollow-spoke wheel: hjul med hule eger
home cars: jernbaneselskabs egne godsvogne
home depot: hjemstedsdepot; hjemstedsremise
home guard*: A jernbanearbejder, der længe har forbindelse med samme selskab (modsat boomer)
home signal: (oprindelig) armsignal nær signalpost ved fx indkørsel til station eller blokafsnit; (senere, mere alment) hovedsignal; indkørselssignal
home terminal: A udgangsstation
homeball*: udgangsstations signal (New York's subway)
homestead, to*: A springe af et tog, der kører løbsk
hook off, to: afkoble køretøjer
hook on, to: tilkoble
hook up, to: to hook on
hook*: A hjælpetog
hooked sole plate: hageplade (type af underlagsplade for skinne)
hooking mail: A optagning af post under kørsel (fra mail cranes)
hoop: let, stor løkkeformet bøjle, hvormed skriftlige ordrer gives til kørende tog (fyrbøder stikker arm gennem bøjle)
hooter: sirene; horn (fx på diesel- eller el-trækkraft)
hopper: godsvogn med bundtømning; hopper-bottom coal-car
hopper coal-car: hopper-bottom coal-car
hopper-bottom coal-car: kulvogn med hængslet bund for hurtig tømning
hopper-bottom gondola car: A åben, selvtømmende godsvogn
hoptoad*: (springfrø) A afløbssko
horn: B (advarsels)horn
hornblock: B akselgaffel
horns: B akselgaffel; akselgafler
horse box: B hestetransportvogn (til væddeløbsheste, polo-ponyer etc)
horse car: A hestetransportvogn; B (og i særlige tilfælde A) hestesporvogn
horse over, to*: A foretage en hurtig omstyring fra den ene yderstilling til den anden (på et damplokomotiv)
horse railroad: A hestetrukket sporvej (af flere slags)
horse tram: horse railroad
horsepower: hestekraft (forskelle i definitionsgrundlag bevirker en i praksis dog ret ubetydelig forskel mellem hp og HK)
hose: (forbindelses)slange (fx mellem vogne for damp-, vacuum- eller trykluftledning, eller fra tender til lokomotiv for vand)
hose jumper: løs mini-bro med rilleskinner, til midlertidig brug, når brandslange(r) er udlagt tværs over spor i gade
hospital train: lazarettog
hostler: A pudser (remisearbejder, der klargør indkommende lokomotiver til ny tur); mekaniker tilknyttet remise
hot box: varmløbet akselleje
hot*: A med dampen oppe
hotel car: A sovevogn med køkken
hot-rodder*: A lokomotivfører, der kører hårdt til
hotshot*: A hurtigt tog (af enhver art)
house car: A lukket godsvogn af enhver art (bredere betydning end box car)
house track: (husspor) spor, der for læsning eller losning ligger langs med eller er ført ind i pakhus eller anden bygning
hp: horsepower
HST: (high speed train) B britiske baners dieseldrevne højhastighedstog
hump: (pukkel) rangerbjerg, rangerryg, "æselryg"
hump engine: rangerlokomotiv i anvendelse på rangerryg
hump foreman: rangerleder, rangermester
hump master: funktion som leder af arbejde på rangerryg
hump retarder: sporbremse i nedløb fra rangerryg
hump yard: rangerbanegård med rangerryg
humpback: hjælpemiddel til at bringe en afsporet vogn tilbage på skinnerne (et metalstykke, der sømmes til svellerne)
humpback job*: tjeneste på et lokalt, standsende godstog
hunting: sideværts svingning af hjulpar (så flanger skiftevis rammer de to skinner)
hustle alarm: akustisk advarsel om dørlukning
hustler: (på London's undergrundsbane) akustisk alarm, der advarer personale og passagerer om, at togs opholdstid ved perron er tilendebragt, og at det vil afgå
hustler*: lille toakslet diesel-mekanisk rangermaskine
hut*: A caboose
hydraulic capstan: hydraulisk spil; spil drevet med vandtryk
hydraulic power plant: centralsikringsanlæg drevet med vandtryk
hydraulic transmission: hydraulisk kraftoverføring
hydrodynamic transmission: hydrodynamisk kraftoverføring
hydromechanical transmission: hydromekanisk kraftoverføring
switch box: trækbuk; trækstol