Engelsk   -   Forbogstav: i
IC: intercity; InterCity; Inter-City
ICC: Interstate Commerce Commission
icehouse: A ishus (ikke salgssted, men til opbevaring af is "høstet" om vinteren for senere anvendelse til køleformål)
ICF: Intercontainer-Interfrigo, internationalt selskab dannet ved fusion 1993 af Intercontainer og Interfrigo
icing platform: bro (ofte af træ), hvorfra isblokke gennem luger kan hældes ned i kølevognes iskasser
icing track: A isforsyningsspor (i rangerbanegård) for kølevogne
idle axle: løbehjulsaksel i motorbogie (fx midterakslen i en A1A bogie)
idle wheel: mellemhjul (i en tandhjulstransmission)
idler: (bl a) idle wheel
idler*: A ikke-læsset fladvogn tilkoblet vogn med udragende læs
ignitron: ignitron (type af ensretter)
in advance: i signalmæssig sammenhæng det, der er foran, længst fremme, og som man altså ved bevægelse i kørselsretningen når frem til senest. En stations udkørselssignal er fx in advance of indkørselssignalet
in front of: B (om trækkrafts placering) foran (toget)
in the ditch*: A forulykket eller afsporet
in the rear: i signalmæssig sammenhæng det, man først lægger bag sig ved bevægelse i kørselsretningen. Et fremskudt signal er fx in the rear of det hovedsignal, det hører til
inbound yard track: A ankomstspor i rangerbanegård
incline: hældning (i længdeprofil); særlig stejlt banestykke (inclined plane)
incline: A (skovhugger-udtryk) fremgangsmåde, hvor kabeltræk benyttes til at føre læssede tømmervogne ned ad en stejl strækning (modsat decline)
inclined plane: A stejlstrækning (normalt forstået som strækningsafsnit med kabeltræk i stedet for lokomotivtraktion)
incoming track: indkørselsspor; indkørselstogvej
incrustation: kedelsten
Indian Valley RR*: A mytisk jernbane, hvor gode jobs til stadighed venter; jernbane-overleveringens lykkelige himmel
indicated tractive effort: indiceret trækkraft; cylindertrækkraft
indication: visning (bl a den information, et signalbillede bringer)
indicator: B togviser; tavle med togtider og sporbenyttelse etc; headcode; tilsvarende skiltning på siden af tog; indikator (navnlig i betydningen apparat til frembringelse af indikatordiagram)
indicator shelter: skærm foran på lokomotiv under målinger med indikatorer og andre instrumenter
individual axle-drive: træk på aksler hver for sig (altså ingen indbyrdes kobling)
individual transmission: individual axle-drive
industrial (engine): industrilokomotiv
industrial car: A godsvogn, der kun benyttes på et industrianlægs område og ikke er beregnet til kørsel på offentligt banenet
industrial track: industrispor
initial station: udgangsstation (dvs station, hvorfra pågældende tog afsendes)
injector: injektor
inner edge: inderkant af skinnehoved (som hjulflanger kan berøre)
inner home signal: dæknings- eller togvejssignal inden for stationsområde; stationsbloksignal
inside connected locomotive: A damplokomotiv med indvendige cylindre
inside cylinder locomotive: B damplokomotiv med indvendige cylindre
inspection car: vogn for inspektion af strækningsspor (selvdrevet eller skubbet af lokomotiv)
inspection of line: strækningsgennemgang (ofte at forstå bogstaveligt); linieeftersyn
inspection pit: eftersynsgrube; smøregrav
inspector of gang: baneformand
installation of safety appliances: (i bred forstand) sikringsanlæg
instanter: B (forældet) variant af three-link coupling, som kan nedbringe afstand mellem koblede godsvognes puffere
integral construction: integreret konstruktion (fx hvor vognkasse og understel sammen udgør køretøjs bærende konstruktion)
intercar doorway: dørforbindelse mellem vogne (i passagertog)
inter-car vestibule: særskilt overgangsrum mellem vogne (i passagertog)
interchange: (bl a) B skift mellem tog og andet transportmiddel; sted for sådant skift
interchange track: A overføringsspor (for udveksling af vogne mellem forskellige jernbaner eller jernbaneselskaber)
intercity: mellembys; intercity
Intercontainer: internationalt selskab for containertransport, se også ICF
Interfrigo: internationalt selskab for køletransport pr jernbane, se også ICF
interlacing of lines: sammenfletning af spor (fx på smal bro)
interlining: tog- eller vognløb over flere jernbaneforetagenders strækninger
interlocked switch: sporskifte omfattet af sikringsanlæg og betjent fra signalhus etc
interlocking: gensidig aflåsning af signaler og sporskifter; centralsikring
interlocking frame: central(sikrings)apparat
interlocking machine: central(sikrings)apparat
interlocking of signal: signal-aflåsning; blokering af signal
interlocking signal: signal, der er omfattet af et interlocking system
interlocking tower: A signalpost med underetage eller højt understel
intermediate box: blokpost mellem stationer
intermediate station: mellemstation
intermodal car: A lang fladvogn til transport af lastvognstrailere eller containere
intermodal traffic: kombitrafik
internal combustion chamber: forbrændingskammer (specielt fyrkasse-forlængelse frem i rundkedlen)
internal combustion engine: forbrændingsmotor
internal streamlining: blødt afrundet føring af og rigeligt tværsnit i damprør
International Union of Railways: det internationale jernbaneforbund (UIC)
Interstate Commerce Commission: organ under USAs forbundsregering, for kontrol med den mellemstatlige trafik
interurban: interurban railway
interurban railway: mellembys sporvej; landsporvej (sporvejslinie, der forbinder byområder, men kører over åbent land undervejs)
interurban services: mellembys trafik
invalid carriage: specialvogn til invalidetransport (med seng, armstole og kørestol osv)
inverted deck: A brobane oven på brodragere, der har vederlag ved overkant
inward bound track: indkørselsspor; indkørselstogvej
iron bender*: A bremser (der skifter spor); sporskifter
iron horse: jernhest; (populær omskrivning for damplokomotiv, måske benyttet mere af andre end af jernbanerne)
iron ox*: A lokomotiv (tidlig sprogbrug)
iron road: jernbane (tidlig sprogbrug)
iron skull*: A kedelfabrikant eller ?smed
iron*: A jernbane
island platform: ø-perron; mellemperron