Engelsk   -   Forbogstav: n
named train: navngivet tog
narrow gauge: smalspor
narrow-gauge line: smalsporet strækning
narrow-gauge railway: smalsporet jernbane
nave: (hjul)nav
navigator: banebørste
navvy: navigator; A gravemaskine
nearside car: A (type af) sporvogn
neck: B indgående spor (i ranger- eller andet banegårdsanlæg)
net load: tilladt læssevægt (vægt af ladning)
network of lines: spornet; (i visse sammenhænge) banenet
network of railways: jernbanenet
niggerhead*: A dampfordelingsstykke
nipper*: A sporarbejder, der holder igen på sveller, mens sporet spigres fast
nixie*: A (RPO slang) brev med manglende eller forkert adresse
no-bill*: A jernbanearbejder, der ikke er fagforeningsmedlem
non piped tank car: tankvogn uden varmeelementer
nonarticulated engine: (damp)lokomotiv med to særskilte cylindersæt og kobbelhjulsgrupper, der begge er anbragt i hovedrammen (til forskel fra articulated engine, hvor kun én eller evt ingen sådan gruppe er lejret i hovedrammen)
non-ballasted track: spor uden traditionel ballastering, fx concrete slab track
non-common user: jernbanevogn, der kun må benyttes på det pågældende selskabs eget linienet
non-corridor stock: personvognsmateriel uden sidegang; kupévogne (med udvendige døre til alle kupeer)
non-interlocked switch: (udelukkende) stedbetjent sporskifte; sporskifte uden for sikringsanlæg
non-passenger coaching stock: B vogne, der regelmæssigt går med i passagertog, fx godsvogne med letfordærvelige varer, men ikke er beregnet for passagerer
non-stop train: ikke-standsende tog; gennemgående tog
non-token lock and block: signal- og sikringssystem til enkeltspordrift uden togstav
normal clear system: signalsystem, hvor hovedsignaler viser "kør", så snart dette kan ske sikkert
normal danger system: signalsystem, hvor alle signaler viser "stop", så længe der ikke er fastlagt nogen togvej
normal position: (grund)stilling for komponenter i signalsystem, når ingen togvej er fastlagt
Norton jack: donkraft-type, bl a anvendt til at få afsporede vogne tilbage på skinnerne
nose: A forende af lokomotiv; B hjertespids (i sporskifte eller krydsning)
nose on: A koblet til forende af lokomotiv
nosing: lokomotivs svingninger om en vertikal akse
notched tappet rod: låsestang eller -rigle i mekanisk centralapparat
notching of the sleeper: udskæring for skinne i overside af (træ)svelle (hvor der ikke benyttes underlagsplade)
number grabber*: A kontorist ved godsbanegård
number of rolling stock: vognbestand; omfang af rullende materiel
number taker: medarbejder ved Railway Clearing House, stationeret ved forbindelsespunkt mellem forskellige jernbaneselskabers linier for som grundlag for afregning at registrere bevægelsen af køretøjer og presenninger
nut buster*: A mekaniker; maskinarbejder
nut splitter*: A mekaniker; maskinarbejder
NX: (entrance-exit) B type af elektrisk, halvautomatisk sikringsanlæg