Engelsk   -   Forbogstav: p
PA panel: (preassembled...) sporramme
packer*: sporarbejder (person)
packing: pakning (for tæthed); smørepude; understopning af sveller
paddle*: A armsignal
palace car: A luksuøst indrettet og udsmykket personvogn
pan: pantograph
Pandrol clip: (type af) fastgørelsesklemme til skinne
pannier tank (engine): tenderlokomotiv med pannier tanks
pannier tanks: (kurvetanke) vandkasser ophængt på damplokomotivkedel som kurve på et lastdyr
panoramic: med store vinduer for udsigt
panto: pantograph
pantograph: strømaftager (af traditionel type) til luftledning
paper ticket: skrevet billet
paper wheel: A hjul med skive af komprimeret papir (mange lag sammenspændt med bolte og møtrikker!)
parabolic curve: overgangskurve
parallel boiler: cylindrisk kedel (i modsætning til taper boiler)
parallel connection: parallelforbindelse
parallel rail: tidligste stolskinnetype (med ens over- og underdel, beregnet på at opnå dobbelt levetid ved 180° vending af tværsnit)
parallel rod: A kobbelstang
parallel working: brug af firesporet strækning således, at der er to spor for udadgående tog i den ene side og to for indadgående i den anden (ved et togs skiften mellem spor i samme retning krydser det da ikke modgående trafik); princip for trafik på dobbeltsporet forgrening med krydsning i niveau
parallel-road shed: remise med parallelle spor
parcels: stykgods
parcels traffic: stykgodstrafik
parcels train: stykgods-tog
parking brake: parkeringsbremse
parlor boy*: A parlor brakeman
parlor brakeman*: A bremser bagest i et godstog, med tilhold i caboosen
parlor car: parlour car
parlor*: A caboose
parlour: B parlour car
parlour car: salonvogn; A salonvogn med overvejende opholdsrum, fx med drejestole
part load: B godsmængde mindre end en hel vognladning
partially-fitted: tog, hvor kun nogle af vognene har gennemgående bremse
pass: overhaling (vedr to tog i samme retning på enkeltsporet linie; forudsætter et overhalingsspor, der kan være adskillige kilometer langt - og selvfølgelig ligeledes kan bruges til krydsning); A abonnementskort; fripas; tjenestepas
passed cleaner: pudser, der har bestået prøve (for at kunne gøre tjenste som fyrbøder)
passed fireman: fyrbøder, der har bestået prøve (for at kunne gøre tjeneste som lokomotivfører)
passenger: passager
passenger car: personvogn
passenger car shop: A personvognsværksted (fx i tilknytning til personvognsdepot)
passenger car storage: A personvognsdepot
passenger coach: passenger car
passenger combine: A kombineret rejsegods- og personvogn (almindeligste tilfælde af combine)
passenger duty: (afskaffet) statsafgift på personbilletter
passenger engine: (i visse sammnhænge) persontogslokomotiv; lokomotivtype til passagertog (fx express engine, fast express engine, fast passenger engine, high-speed express engine)
passenger footbridge: gangbro (navnlig over spor med nedgang til perroner)
passenger full brake: B brake van beregnet til passagertog (men uden kupeer for passagerer)
passenger line: (hoved)spor for passagertog; passagertogsspor
passenger locomotive: passenger engine
passenger loop: overhalings- eller krydsningsspor godkendt til passagertog
passenger mile: én passager befordret én mile (måleenhed for trafikvolumen svarende til 1,61 personkilometer)
passenger shelter: læskur (på eller ved perron)
passenger station: personbanegård; station for passagertrafik
passenger terminal: A personbanegård (af en vis størrelse eller betydning, fx endestation eller forgreningsstation)
passenger timetable: publikumskøreplan
passenger track: A perronspor
passenger traffic: fællesbetegnelse for personer og en række arter af gods (som i en periode af takstmæssige grunde blev betragtet som egnet for transport i passagertog)
passenger train: passagertog
passimeter: kombineret billetsalgs- og kontrolboks
passing: passing of trains
passing loop: B dobbeltsporet afsnit for krydsning eller overhaling på en ellers enkeltsporet strækning
passing of trains: overhaling af tog
passing place: sted for overhaling
passing siding: A overhalingsspor
passing track: A overhalingsspor
path: toglinie i grafisk køreplan; et togs køreplan (teknisk set)
payload: vægt af indtægtsgivende last (gods mv)
pay-train: side- og lokalbanetog, hvortil der løses billet i toget
PCC car: (president's conference committee car) komfortabel amerikansk sporvognstype (første byggeår 1936)
peak hour: spidsbelastningsperiode; myldretid
peak traffic: trafikal spidsbelastning
peck*: (nip) A 20 minutters stop for spisning (i en jernbanerestaurant)
peddle, to*: afsætte godsvogne (ved mellemstationer)
peddler*: standsende godstog; arbejdende godstog; rangerslæber*
pedestal: A akselgaffel
pedestal frame: B understel til hylde for blokapparater i blok- eller signalpost
pedestal tie: A forbindelsesstykke forneden på akselgaffel (og tilsv)
pendular suspension: (generelt) pendulophæng; (specielt) kurvestyret ophængning af vognkasser, så de hælder indad i kurver
pendular train: tog med pendular suspension
pendulum suspension: pendular suspension
Pennsylvania bogie: (type af) personvognsbogie
penthouse: (kraftigt) udhængende tag (fx på varehus, til beskyttelse af læsseperroner)
percentage cut-off: fyldning (procentdel af slaglængde, under hvilken damp strømmer ind i cylinder)
performing trains: B oprangering af tog
peripheral station: hovedlinie-standsningssted i ydre forstad (dansk eksempel: Høje Tåstrup)
permanent way: B banelegeme (ofte incl overbygning)
permanent way inspection: strækningsovervågning; tjeneste som banevogter; linieeftersyn
permanent way repair train: sporvedligeholdelsestog;
permanent way vehicle: skinnekøretøj (evt også vej-) til brug ved spor-inspektion og ?vedligeholdelse (fx trolje)
permanent-way inspector: banemester
permissive block: B bloksystem (anvendt på rene godslinier), hvor mere end ét tog ad gangen kan tillades i et blokafsnit, i modsætning til absolute block
permissive working: godsbane-driftssystem, hvor der køres på sigt, med lav hastighed
Peter Witt: A (type af) sporvogn
petrol-electric: B benzin-elektrisk
petrol-engined railcar: benzinmotorvogn
petticoat pipe: B skorstensrør (dettes i røgkammeret skjulte kappe forneden kaldes petticoat = skørt)
physical: i tjenestekøreplan indarbejdet mulighed for kørende personales toiletbesøg
physical connection: sporforbindelse mellem forskellige jernbaner eller sporveje (således at gennemgående trafik er mulig)
pick-up: strømaftager; vandoptager (for vandtagning fra rende i spor); pick-up goods
pick-up freight: B pick-up goods
pick-up goods: B standsende godstog
pick-up shoe: (aktive del af) strømaftager til skinne
pick-up trough: vandrende i spor (for vandtagning under kørsel)
pier: (bro)pille; skibsbro, herunder også type, hvor fx kul eller malm kan styrtes fra jernbanevogne direkte ned i lastrum på skib
pig mauler*: A lokomotivfører
pig pen*: A lokomotivremise
pig*: A lokomotiv
piggyback: (griseryg) A tog af eller trafik med fladvogne med lastbilstrailere
piggyback car: A fladvogn specielt egnet til piggyback-tog
pig-iron wagon: åben godsvogn til transport af råjern
pike*: A jernbane, modelbaneanlæg
pilot: B forspandsmaskine; forløber; A kofanger
pilot (engine-man): B lods (til hjælp for ikke-strækningskendt lokomotivfører)
pilot beam: forreste pufferplanke (eller tilsvarende)
pilot man: B tog- eller maskinledsager (når der køres uden togstav eller anden adkomst i et område, hvor dette kræves, jf pilot-working; oprindelig betydning, også på jernbaner: lods)
pilot plow: (stor) sneplov monteret foran på lokomotiv
pilot-working: midlertidig enkeltspordrift med pilotman ("levende togstav", der samtidig koordinerer og informerer)
pin down, to: B betjene hver vogns håndbremse (fx før loose-coupled train's kørsel ned ad bakke)
pin head*: A bremser
pin puller*: A portør, der i et banegårdsområde afkobler vogne
pin, to*: A vende næsen hjemad; holde pause med arbejdet eller holde fyraften
pinch bar: anordning (der kiles mellem skinneoverkant og hjul) til flytning af (gods)vogn
pinner*: A portør, der følger med vogn(e) under rangering
pipe line: A (bl a) stangtræk (udført af rør, til sporskifter og signaler)
pipe railing: rørgelænder
piped only: piped wagon
piped wagon: B vogn med gennemgående ledninger for vacuum- eller trykluftbremse, men ikke forsynet med tilsvarende bremse
piston: stempel (i cylinder i dampmaskine eller forbrændingsmotor)
piston head: stempel (excl stempelstang)
piston rod: stempelstang
piston stroke: stempelslag; slaglængde
piston tail rod: gennemgående stempelstang (gennem forreste cylinderdæksel)
piston valve: stempelglider; rundglider
piston valve head: gliderstempel
pivot frame: stativ med leje for vippebom etc
PL: A Pullman salonvogn
plain bearing: glideleje
plane: A (i visse sammenhænge) inclined plane
plate frame: pladeramme
plate girder: pladedrager (af jern eller stål)
plate wheel: pladehjul (normalt enkelt, men er også udført dobbelt)
platelayer: B banearbejder; spor(vedligeholdelses)arbejder
platelayer's foreman: baneformand
platelayer's hut: B kolonnehus (oversættelsen dækker ikke helt)
plate-rail: (forældet) flad type af jernbaneskinne
plateway: B tidlig skinnetype (af støbejern)
platform: perron; B fodplade
platform awning: perrontag
platform barrier: perronafspærring (med billetkontrol ved adgangsåbning, evt fra kontrolboks)
platform barrow: hånddrevet perronvogn
platform car: A flad godsvogn; fladvogn
platform gate: dør eller låge i perronafspærring
platform line: perronspor
platform loop: perronspor på stationer, hvor der til gennemkørende tog er hovedspor uden perron
platform of bridge: brobane
platform rail: (køre)skinne på brovægt
platform road: B platform line
platform roof: perrontag; overdækning af perron
platform shelter: læskur på perron
platform signalbox: signalhus (signalpost) placeret på perron
plough: (bl a) beslag med strømaftagere til conduit rails
plug door: skydedør, som i lukket stand er indfældet i vognside
plug puller*: A lokomotivfører
plug*: A regulator; A vandkran
plug, to*: (sætte en prop i) A at standse pludseligt
pneumatic power plant: trykluftdrevet central(sikrings)apparat
PO car: (post office car) A postbureauvogn
pocket wagon: flad godsvogn med forsænkninger ("lommer") for transport af vejkøretøjer
point: B (sporskifte)tunge (samt mange andre betydninger)
point detector: anordning, der sikrer, at relevante signaler ikke kan vise "kør", før sporskiftetunger er kommet helt på plads svarende til bevægelsen af skiftehåndtaget
point heater: B opvarmningsanlæg til sporskifte
point indicator: sporskiftesignal; sporskifteviser
point lever: håndstang (ved sporskifte); håndtag (i mekanisk centralapparat)
point lock: sporskiftelås
point lock lever: håndtag for sporskiftelås (i signalpost etc)
point locking: sporskifteaflåsning
point machine: sporskiftedrev; sporskiftemotor
point of blade: tungespids (i sporskifte)
point rod: sporskifte-trækstang
point rodding: B stangforbindelse(r) til sporskifte(r)
point shifter: (elektrisk) sporskiftedrev ved sporvej i gade
point throw bar: sporskifte-trækstang
point to point ticket: billet, der ikke giver mulighed for rejseafbrydelse
point turner: point shifter
point wedges: (form for) fjernbetjent sporskiftelås
points: B sporskifte(r); (sæt af) sporskiftetunger
points man: B sporskifter (person, der stiller sporskifter); (tidlig betegnelse for) signalman
pointwork: sammenfattende betegnelse for sporskifter (fx i et bestemt område eller af en bestemt art)
pole for aerial lines: el-mast
pole for contact wire: køreledningsmast
pole reverse*: manøvrering af gliderstyring ved hjælp af skiftearm
pole*: A trolleystang (på sporvogne og visse lokomotivtyper)
pole-road: A (skovbrugs)bane med skinner af retvoksede træstammer (hvorpå der køres med hjul af skålformet profil)
poling: A fremgangsmåde ved rangering, hvor vogne flyttes med en stang (spar) fra lokomotiv på et nabospor
poling pocket: A skålformet beslag på pufferplanke eller tilsvarende, til anvendelse ved poling
poling yard: A rangerterræn eller sporområde, hvor poling finder sted
pony express*: A mandskabsvogn, hvormed der føres post til en skovhugger-lejr
pony truck: enkeltakslet truck foran eller bagtil på lokomotiv
pony truss: A gitterbro af through deck type, hvor hoveddragerne ikke er indbyrdes afstivet foroven
pop: sikkerhedsventil
poppet valve: (hurtigtvirkende) ventil (som aktiveres med en knast; indgår i ventilstyring som alternativ til gliderstyring; ligner ventil i forbrændingsmotor)
popping off*: A med blæsende sikkerhedsventiler
port: kanal mellem gliderkasse og cylinder; ind- eller udstrømningsåbning i andet maskineri
portable railway: feltbane; bærbar jernbane (dvs af let konstruktion til interimistisk anvendelse)
portable track: transportabelt spor; bærbart spor
porte-cochère: (skrives fx også porte cochere) vognport; indkørsel for vejkøretøjer gennem bygning; i tilslutning til fx stationsbygning overdækket areal for ind- og udstigning
porter: portør; drager; pakhusarbejder
porter's barrow: tohjulet køretøj til bagagetransport (af sækkevognstype)
porter's room: dragerværelse
portion: (bl a) selvstændigt kørende togafdeling (forløber*, hovedtog eller efterfølgende dubleringstog; togdel (fx med andet bestemmelsessted end det øvrige tog)
position light signal: (type af) daglyssignal, der viser geometriske lyskombinationer
possum belly*: (possum = opossum) A værktøjskasse ophængt under en caboose
post office car: A postbureauvogn
post office sorting van: B postbureauvogn; bureauvogn
post office stowing van: B postvogn kun til befordring
postal car: A post office car
postal storage car: A postvogn kun til befordring
pot sleepers: gryde-par (med stangforbindelse) til grydespor
pot*: A (gammelt og besværligt) damplokomotiv
Potter drawbar: A three link drawbar
pound her, to*: A presse et lokomotiv til det yderste
pound the screen, to*: få bedre skorstenstræk ved at banke på gnistfangeren og ryste tilbageholdte kulstumper løs
power box: power signal box
power car: (diesel- eller elektrisk) trækkraftenhed i togsæt; maskinvogn, som ikke leverer trækkraft, men el-forsyner tog til belysning, klimaanlæg, madlavning m v
power frame: centralapparat i power box
power output: ydelse
power point: motorbetjent sporskifte
power point cable: ledning til sporskiftedrev mv
power reverse: servobetjent skiftestang mv (på damplokomotiv)
power signal box: signalpost med power signalling
power signal box: signalpost i sikringsanlæg med pneumatisk, hydraulisk eller elektromekanisk drift
power signalling: pneumatisk, hydraulisk eller elektrisk drift af signaler og sporskifter
precaution signal: B armsignal, der af hensyn til standsningen viser, om et perronspor allerede er delvis besat
pre-metro: sporvej eller letbane anlagt med henblik på senere udbygning til "rigtig" bybane
pressure gauge: manometer
prime mover: (på diesel-elektrisk lokomotiv) dieselmotor
priming: (bl a) medriven af vand i damp til cylindre
principal dimensions: tekniske hoveddata
principal station: station med overordnet betydning; hovedbanegård
private car: A private owner wagon; B luksus-salonvogn med diverse, i andre vogne usædvanlige faciliteter
private owner: B privatejet (special)godsvogn
private right of way: sporvejs strækningsafsnit, som ikke følger offentlig vej, men har egen linieføring
private siding: privat sidespor; firmaspor
private track: private right of way
privately owned railway: privatbane
privilege cab: droske, der har tilladelse til at optage kunder på jernbanens område
privilege ticket: rabatbillet til jernbaneansatte og deres familie
proceed: signalvisning "kør"
propel a train, to: skubbe et tog bagfra
proprietary road: jernbanelinie eller ?system med særligt ejerforhold (ejes ikke direkte af det selskab, der varetager driften)
protection shed: A et med tag forsynet bygningsværk på langs over spor til beskyttelse mod sne- og/eller jordskred samt drivedannelse
puffer*: A damplokomotiv
pug*: (bl a moppe) B lille rangerlokomotiv med saddeltank (ved flere britiske jernbaneselskaber)
pull freight, to*: A tage afsked eller opgive en stilling
pull the pin, to*: A afbryde arbejdet (holde pause) eller gå hjem for den dag; fratræde
pull-and-push train: styrevognstog eller andet tog med førerplads i begge ender, men kun én trækkraftenhed
Pullman car: personvogn bygget af Pullman-firmaet; luksuspræget personvogn; traditionel amerikansk sovevognstype
Pullman porter: A sovevognskonduktør
Pullman pup*: stilmæssigt harmoniseret elforsyningsvogn i Pullman-tog med damptraktion
Pullman truck: treakslet bogie af amerikansk type
pull-off: omstilling af signal til "kør"; sideforskydning af køretråd (i forhold til spormidte på elektrisk bane med luftledning); isolator-holder for kurve (i luftledning til bysporvej)
pump trolley: trolje, som drives frem manuelt ved "pumpning" (med stænger, som anbringes på krumtappe på hjulene)
purification plant: rensningsanlæg
purlin(e): langsgående ribbe i vogntag
push and pull (train): styrevognstog
push car: A primitiv trolje (som skubbes eller stages af sted)
push pole: (kraftig) stang, hvormed vogn(e) kan skubbes ved poling
push pole pocket: poling pocket
pusher: skydelokomotiv
pusher staff: A togstav for skydelokomotiv
pusher type snow plow: A traditionel sneplov (til forskel fra rotary snow plow)
push-pull: push and pull; B styrevognskørsel; styrevognsdrift
push-rod: B balance (mellem fjedre)
PW: permanent way