Engelsk   -   Forbogstav: r
rabbit*: A afløbssko
race track*: A strækning egnet for og benyttet til kørsel med høj hastighed
race train: særtog på løbsdage til stationer ved eller nær hestevæddeløbsbaner
rack gear: maskinel og apparatur til tandhjulsdrift
rack locomotive: B tandhjulslokomotiv
rack rail: tandstang (i spor på tandhjulsbane)
rack railway: B tandhjulsbane
rack system: tandhjulssystem
rack-and-pinion railway: tandhjulsbane
rack-rail locomotive: tandhjulslokomotiv; lokomotiv til tandhjulsbane
radial axle: radialaksel
radial bogie: bogie med radialt indstillelige aksler
radial bolster: vrideskammel (på fladvogn etc)
radial truck: (forældet) bogietype (især til sporvogne) med radialt indstillelige aksler
radiating tracks: sporvifte ved drejeskive (hvor alle spors midtlinier skærer hinanden i skivens centrum)
radio electronic token block: driftssystem for svagt trafikerede enkeltsporede baner, baseret på computer og radioforbindelse til tog
radius link: kvadrant
radius of curve: kurveradius (målt til spormidte)
radius rod: glidertrækstang
ragged: A (om ulige lange tværsveller i jernbanespor) lagt således, at enderne ikke flugter (modsat square laid, som typisk er tilfældet i den ene side af sporet)
rail: (jernbane)skinne; jernbane som transportmiddel (by rail = pr jernbane; med tog)
rail bond: elektrisk ledende forbindelse i skinnestød
rail brake: sporbremse (i anlæg for vognsortering)
rail buff: railroad buff
rail clip: klemme til skinnebefæstelse (fx Fist, Pandrol, Vossloh)
rail crane: skinnekørende kran; kørekran; hjælpetogskran
rail crusher*: lokomotiv med hård gang i sporet
rail deck: vogndæk på jernbanefærge
rail gap: skinnestød
rail grinding train: skinneslibetog
rail head: skinnehoved; yderste punkt på en jernbanelinie; endestation; sted for omladning (navnlig af militære forsyninger) mellem jernbane og andet transportmiddel
rail joint: skinnestød
rail line: jernbane
rail motor: dampvogn (forskellige principper)
rail motor car: dampvogn; sættevogn (for passagerer) til et rail motor loco; selvdrevet vogn
rail motor loco: B lokomotivdel af dampvogn
rail rectifier-reprofiler: (type af) skinneslibemaskine (som både fjerner bølger og genskaber skinnehoveds profil)
rail screw: svelleskrue
rail seat on the sleeper: udskæring for skinne i overside af (træ)svelle (hvor der ikke benyttes underlagsplade)
rail splice: A (skinne)laske
rail surface analyser car: spor-målevogn
rail*: A jernbanemand
rail, to: forsyne med skinner; lægge skinner på; afsende pr jernbane; sende med banen; rejse med tog; tage toget
railbus: skinnebus
railcar: dampvogn, motorvogn; skinnebus; motordrevet togsæt
railcard: B ID-kort i forbindelse med rabat til særlige passagerkategorier
railroad: A jernbane (i alle de samme betydninger som på dansk; standard-udtrykket i Nordamerika)
railroad bed: A underbygning for jernbane
railroad buff: A jernbaneentusiast; togtosse
railroad crossing: A niveaukrydsning mellem jernbane og vej; "jernbaneoverskæring"; (sjældnere) niveaukrydsning mellem to jernbaner
railroad crossing bar*: A bom ved jernbaneoverskæring
railroad network: A jernbanenet
railroad operation: A jernbanedrift
railroad roof: A tag med tagrytter
railroad system: A jernbanenet; jernbanesystem
railroad, to: A anlægge jernbaner; transportere ad jernbane; forsyne med jernbane(r); jage (fx lovforslag) igennem; forcere; gennemtvinge i en fart
railroader: A jernbanemand; jernbaneansat
railroadiana: A hvad der stammer fra eller angår jernbaner (med eller uden nostalgi)
railroading: A bygning af jernbaner; forsyning med jernbaner; jernbanedrift
railroads: (bl a) aktier eller obligationer i et jernbaneselskab
rails: spor; aktier eller obligationer i et jernbaneselskab
railside: (især om industri- og handelsvirksomheder) beliggende ved jernbane
rail-spike: skinnespiger
Railtrack: britisk organisation af lignende art som Banestyrelsen i Danmark
railway: jernbane (i alle de samme betydninger som på dansk; i USA sjældnere brugt end railroad, men indgår dog fx i visse ældre amerikanske selskabsnavne og betegner i nogle sammenhænge letbane); skinnevej; sporvej (kun i bestemte sammenhænge)
Railway Clearing House: britisk institution med den hovedopgave at sørge for korrekt afregning mellem de engang så mange jernbaneselskaber
railway company: jernbaneselskab
railway construction: jernbanebygning (bygning af jernbaner, ikke jernbane-hus)
railway cottage: vogterhus; mindre jernbane-tjenestebolig i form af enfamiliehus eller rækkehus
railway line: jernbanelinie
railway museum: jernbanemuseum
railway network: B jernbanenet
railway novel: roman egnet/beregnet som rejselekture
railway post office: jernbane-postkontor
railway station: B jernbanestation
railway sub-office: posthusfilial ved jernbanestation
railway system: B jernbanenet; jernbanesystem
railway track: B jernbanespor
railway traffic: jernbanetrafik
railway working: jernbanedrift
railway working company: jernbanedriftsselskab
railway working point: signalhus; driftsteknisk station etc
rake*: A et antal sammenkoblede vogne; B sæt af almindeligvis, og oftest halvpermanent, sammenkoblede personvogne
rapid transit: bybane(tog) (ofte delvis underjordisk)
rattler*: A godstog
raw goods: massegods; vognladningsgods
rawhider*: A leder, der behandler sine undergivne hårdt
RDC: (rail diesel car) A dieseldrevet jernbanemotorvogn
reach rod: skiftestang (på damplokomotiv); (sjældnere) regulatorstang; forbindelsesstang (mellem håndtag i førerhus og betjent mekanisme)
real estate*: A kul af ringe kvalitet
receiving office: (i større by) stykgodsindleveringssted (hvor der også kunne være billetsalg og information) uden sporforbindelse; bystation
receiving station: bestemmelsesstation
receiving yard: A ankomstrist
reception line: B indgående spor (til stationsanlæg etc)
reception sidings: B ankomstrist
reception track: B ankomstspor; spor i ankomstrist
reconsignment: B videreforsendelse
recording vehicle: spor-målevogn eller ?dræsine
rectifier: ensretter
red ball*: A hurtigt godstog
red union*: A jernbane-spisehus
redcap: A drager (person)
reduction ratio: omsætningsforhold (fx i gear)
reefer: A kølevogn
refreshment room: (bl a) jernbanerestaurant; banegårdsrestaurant
refrigerator car: A kølevogn
refrigerator train: (generelt) tog af kølevogne; (specielt) køletog med køleaggregat i centralt placeret maskinvogn, hvorfra kølemedium gennem rørledninger føres til øvrige vogne
refrigerator van: B kølevogn
refuge: niche i tunnelvæg, viadukt eller støttemur til beskyttelse af sporarbejdere under togs passage
refuge siding: blindt sidespor, som et tog kan ledes ind på for at lade et andet passere på hovedsporet
regenerative braking: regenerativ bremsning (hvor energi genvindes)
regional (train)set: togsæt til regionaltrafik (fx DSB litra MR)
register luggage, to: B indskrive rejsegods
registration arm: sideholder (i luftledningssystem)
regular train: plantog
regulator: regulator handle; regulator valve; (forældet) sporvejstrafikleder
regulator handle: regulatorsving
regulator rod: regulatorstang
regulator valve: regulator(ventil)
relay: relæ; sporfornyelse
relay*: A (uoversætteligt ordspil) genbrugt skinne
relayer: strækningsafsnit med nedsat hastighed pga, at sporet trænger til at blive fornyet eller netop er blevet det
relaying ganger: leder af sporkolonne
release key: nøgle for indgreb i sikringsanlæg i særlige tilfælde
release valve: ventil, hvorigennem luft i bremsesystem lukkes ud
releasing the point lever: frigørelse af sporskiftehåndtag(s aflåsning)
relief: afløsningspersonale, fx relief enginemen
relief (train): dubleringstog; ekstratog; hjælpetog
relief engine-men: B afløsere (der bringer et til bestemmelsesstedet ankommet lokomotiv til drejeskive og depot)
relief siding: refuge siding
relief track: A sidespor (siding), der er så langt, at et tog, som overhales, ikke behøver at standse
relievers: relief engine-men
remote control: fjernbetjening (fx radiostyring af rangerlokomotiv)
repeater: kontrollampe etc i signalpost (for signal, der ikke kan ses herfra)
repeater signal: (type af) fremskudt signal; F-signal; dubleringssignal i anden højde end det første signal (hvor dette ikke kan iagttages fra alle relevante steder)
repeating signal: repeater signal
reply bell: tilbagemeldingsklokke
reporting marks: A selskabsforkortelse på jernbanevogne
rerailer: A rerailing frog
rerailing: sporsætning (efter afsporing)
rerailing frog: A hjælpemiddel til at sætte afsporet vogn på sporet igen
rerailing ramp: sporsætningsrampe (hjælpemiddel til at bringe afsporet hjul på skinne igen)
reserved track: sporvejsstrækning, der har selvstændig tracé eller egen kørebane midt i eller langs offentlig vej
reservoir: beholder, fx til trykluft
resignal, to: udskifte eller ændre signalsystem
resilient baseplate: elastisk underlagsplade (fx for skinne)
resilient wheel: (sporvogns)hjul med gummiindlæg (for støjdæmpning)
restaurant car: spisevogn
restaurant car set: B sæt af to spisevogne og mellemliggende køkkenvogn (forbundet med fællesbogier)
restricted track: strækningsafsnit med en eller anden form for begrænsning (fx nedsat hastighed)
retaining wall: støttemur (eller ?støbning) mod jord etc
retarder: sporbremse (i anlæg for vognsortering)
retention tank: fækalietank (samlebeholder i lukket afløbssystem)
return: B returbillet
return crank: vingekrumtap
return of points: sporskiftes (automatiske) tilbagevenden til udgangsstilling
return rod: kvadrantstang; excentrikstang
return track: maskinspor i sækbanegård (fungerer evt som omløbsspor)
return-half: den del af edmondsonsk billet, der gælder for hjemrejse
reversal: (bl a) vending; omstyring; lokomotiv-omløb; skift af kørselsretning
reverse curve: vendekurve; modkurve; S-kurve
reverse position: (bl a) den stilling af et sporskifte, der ikke er den normale
reversed locomotive: B damplokomotiv med omvendt kørselsretning; damplokomotiv med førerhus foran
reverse-order locomotive: B reversed locomotive
reversibility: vendbarhed (mulighed for kørsel i begge retninger)
reversible signalling: signalsystem for vekselspordrift
reversible train: styrevognstog eller andet tog, der kan køres med begge ender forrest
reversible train set: togsæt med førerhus i begge ender
reversible working: vekselspordrift
reversing gear: gliderstyring
reversing gear handle: håndtag på skifteskrue; skiftearm
reversing handle: skifteskrue; skiftearm
reversing lever: skiftearm
reversing loop: vendesløjfe
reversing rod: skiftestang
reversing screw: skifteskrue; styringsskrue
reversing shaft: styringsaksel (også "skiftestang", hvor styringsskruen ikke findes i førerhuset, men fremme ved styringssystemet, idet denne form for skiftestang ikke bevæges længdeværts, men roterer om sin egen akse)
reversing station: sækstation; kopstation; rebroussements-station; enhed i switchback-anlæg
reversing the position of the locomotive: lokomotivs omløb
reversing triangle: vendetrekant; sportrekant
reversing wheel: skrifteskrue
revetment wall: beklædningsmur; retainment wall
rheostatic braking: reostatisk bremsning; (elektrisk) modstandsbremsning
rib-sided coach: personvogn med udvendigt skelet
right away!: afgangssignal
right hand running: højrekørsel
right of way: forkørselsret; jernbaneselskabs jordareal; banelinie
rigid wheelbase: fast akselafstand
rim: hjulkrans
ringmaster*: A leder af ranger- eller godsbanegård
rip track*: A lille sidespor til vognreparation; spor for rullende materiel, der skal ophugges
riprap: A erosionsbeskyttende lag af større sten eller murbrokker
rise: stigning; stigende strækning; pilhøjde (for bue eller hvælving)
riser pipe: stigrør (i tender med vandoptager)
riveted tank: tankvogn med beholder i nittet konstruktion
road: A jernbane; jernbanelinie
road: B togvej; spor (navnlig i rangerområde)
road bed: banelegeme; A ballast i overbygning
road crossing at grade: niveaukrydsning (med vej); jernbaneoverskæring
road engine: road service engine
road foreman of engines: A lokomotivinstruktør
road number: A driftsnummer (for køretøj)
road railer: sættevognstype, der både kan benyttes til landevejskørsel og (forsynet med flangehjul) indgå i jernbanetog
road service engine: toglokomotiv; strækningslokomotiv (modsat rangerlokomotiv)
road station*: B station, der ikke ligger i en by, men ved en vej dertil, og er benævnt efter denne (fx Bodmin Road)
roadmaster: banemester
road-rail vehicle: køretøj, som foruden flangehjul har gummihjul (fx rangertraktor, der således fra opgave til opgave kan køre på tværs af spor, eller sporvedligeholdelsesmateriel, der efter behov kan sættes på og fjernes fra selve sporet)
roadside station: holdeplads; (med eller uden betjening, men kun for persontrafik og uden sidespor for godsvogne); (i visse tilfælde altså) trinbræt
roadway: bane; banelegeme
roaring rail: skinne med støjende ujævnheder i kørefladen
rob a box, to*: A (RPO slang) tømme stations-postkasse
rock and roll*: A jernbanekøretøjers sideværts bevægelse (slingren) i sporet
rock*: A kul med ringe brændværdi
rocking grate: rist (bund i fyrkasse på damplokomotiv) med stænger, der er særligt udformet og kan vippes om deres egen længdeakse
rocking lever: vippestang (i maskineri, fx gliderstyring)
rod drive: stangtræk
rod locomotive: A damplokomotiv med direkte kraftoverføring fra cylindre (til forskel fra gearede typer eller turbinelokomotiver)
rodding: stangtræk; stangtrækssystem; stangsystem; system af stangtræk (til sporskifter og signaler)
rollability: løbeevne (navnlig vedr godsvogn under nedløb fra rangerryg)
roller: løbehjul (fx for drejeskive, men ikke lokomotiv-løbehjul)
roller bearing: rulleleje
roller race: kransskinne (for drejeskive); løbehjulsskinne
rolling stock: rullende materiel (det kan i de enkelte tilfælde være nødvendigt at fastslå, hvorvidt lokomotiver og anden trækkraft er medregnet i begrebet, eller det kun drejer sig om vognparken)
rolling stock foreman: vognmester etc
rolling stock mechanic: vognopsynsmand; vognreparatør
roof cable: tagledning (på el-lokomotiver)
roof garden*: forspandsmaskine ved kørsel på en bjergstrækning
roof ridge: A tagrygning på lukket godsvogn
roof sheet: A overside af fyrkasse
roof walk: gangbro på vogntag
roofed platform: overdækket perron
roofed*: A tilbageholdt pga for lille fritrum
roomette: A enkelt kupé (af særlig type) i sovevogn
rope haulage: wiretræk; tovtræk (på funikulær jernbane eller svævebane eller rope-worked incline)
rope runner: medarbejder, hvis opgave var at hægte vogne på trækkabel ved rope-worked incline
ropeway: kabeltrukket bane; funikulær jernbane; svævebane; tovbane
rope-worked incline: (kraftigt) stigende strækningsafsnit med kabel-traktion
roster: maskinløbsplan; tjenesteplan for togpersonale; materielfortegnelse; lagerliste
rotary converter: roterende omformer
rotary coupler: særlig type af automatkobling i bloktog af vogne til fx kul eller malm, der uden adskillelse af toget vendes 180° ved losning
rotary dump gondola: A højsidet åben godsvogn, der tømmes ved rotation om længdeakse
rotary snow-plough: roterende sneplov; sneslynge
rotary valve gear: ventilstyring (fx af Caprotti-type)
round shed: B roundhouse; ringremise
roundhouse: cirkulær remisebygning med drejeskive i midten; remise (uanset bygningstype)
round-trip: A returbillet
route: jernbanelinie; (rejse)rute
route belles: elektriske klokker i signalpost, for oplysning i kodeform til og fra nabopost om tog, der er på vej
route coach: gennemgående vogn
route indicator: destinationsskilt; linieangivelse; linieviser
route length: route miles
route miles: linielængde; strækningslængde (modsat track miles)
route relay interlocking system: relægruppe-sikringsanlæg
route release: successiv frigivelse (i bestemt tidsafstand) af delstrækningers aflåsning, efterhånden som et tog har passeret (således at næste tog ikke behøver at afvente hele strækningens frigivelse)
route setting: sikringsanlæg, hvor man med et enkelt greb eller tryk kontrollerer hele linien mellem to hovedsignaler
route-indicating signal: togvejssignal
royal clerestory: personvogns-tagrytter med ned til hovedtaget skrånede afslutninger ved vogngavlene
royal saloon: kongevogn
royal train: kongetog
rpm: (revolutions per minute) omdrejninger pr minut
RPO: (railroad post office) A jernbanevogn med postkontor
rubberneck car*: A udsigtsvogn
rule G: A jernbane-regulativ mod drikkeri
ruling gradient: bestemmende stigningsforhold (for togvægt, trækkraft og bremseevne); gældende maksimalstigning for en strækning
run board: A running board
run by, to*: A medtage brev eller avis i RPO forbi bestemmelsesstedet
run round, to: omløbe
run-around: A omløbsspor
run-away: løbskkørende; løbskkørsel
runaway points: afløbssporskifte(r)
runaway siding: sidespor i fortsættelse af runaway points
runner: A lokomotivfører
running board: løbebræt; gangbræt; gennemgående trin; A (navnlig) fodplade på damplokomotiv
running crossover: transversal, der krydser et mellemliggende spor uden at give forbindelse til dette
running edge: inderkant af skinnehoved (som hjulflanger kan berøre)
running gear: (i visse sammenhænge) et jernbanekøretøjs hjul, aksler, akselkasser, fjedre og ramme
running in parallel: kørsel med motorer i parallelforbindelse
running light: kørende uden vogne tilkoblet
running line: hovedspor; gennemkørselsspor
running line to loop signal: B form for togvejssignal
running on the wrong track: kørsel i modsat retning af den normale for pågældende spor
running order: køreklar stand
running plate: fodplade
running power: B jernbaneselskabs ret til at benytte andet selskabs spor eller strækning; "vej-ret"
running rail: køreskinne (til forskel fra fx strømskinne)
running shed: B maskindepot; lokomotivdepot; remise
running shed of straight-through type: (rektangulær) lokomotivremise med gennemgående (parallelle) spor
running signal: hovedsignal
running track: A gennemgående spor i en yard (se dette)
running trim: køreklar stand; tjenstfærdig stand
running-down plant: anlæg for nedløb (af godsvogne)
run-round: (lokomotiv)omløb; sporanlæg for omløb
rush hour: myldretid; spidsbelastningsperiode