Engelsk   -   Forbogstav: t
tachograph: måleinstrument, der på bånd eller skive rapporterer hastighed, tid og tilbagelagt afstand; fartskriver
tachometer: omdrejningstæller; hastighedsmåler
tail lamp: B slutsignal-lygte
tail light: tail lamp
tail piece: bageste pufferplanke (eller tilsvarende)
tail rod: gennemgående stempelstang
tail rope: tov, der nedenfor en tovbanes gondol "fortsætter" træktovet; reb med krog i begge ender til rangering ved hjælp af lokomotiv på nabospor
take by the neck, to*: A trække et tungt godstog over en stejl stigning
take the train, to: rejse med toget; tage toget
take your seats!: B de rejsende bedes tage plads!
tallowpot*: A lokomotivfyrbøder
tamdem working: driftssituation med to sammenkoblede, men ikke multiple-styrede lokomotiver (der er én fører i hvert)
tamp, to: understoppe
tamper: (ballast)stoppemaskine
tamper-leveller-liner: stopperettemaskine
tamping: (bl a) ballaststopning
tank: lokomotivtender; tenderlokomotiv; vandbeholder: tank
tank car: A tankvogn
tank engine: tenderlokomotiv
tank filler: B studs med låg, til fyldning af vandkasse
tank house: sædvanligvis rektangulær bygning, der bærer vandtank og yderligere kan tjene andet formål
tank locomotive: tenderlokomotiv
tank train: A (generelt) tog af tankvogne; (specielt) togsæt af tankvogne på fællesbogier, indbyrdes forbundet via ventiler og slanger
tank transporter: vogn til transport af tanks (bæltekøretøjer)
tank wagon: B tankvogn; beholdervogn
tanker: A tankvogn
tap line: sidelinie til større industrielt eller militært område etc
taper boiler: B konisk kedel (modsat cylindrisk kedel)
tea kettle*: A (lille, gammelt eller utæt) lokomotiv
tee head: dampfordelingsrør
telescopic wagon: lukket godsvogn med faste gavle og øvrige vognkasse excl gulv opdelt i længdeforskydelige sektioner
telescoping: (ved kraftig kollision) sammenskydning af vognkasser ind i hinanden
telfer: telpher
tell-tale: A eftergiveligt ophæng over spor som advarsel til evt personer på vogntage om kommende tunnel, bro eller anden konstruktion med begrænset frihøjde
telpher: gondol etc til (elektrisk) tovbane; bruges også som tillægsord om andet, der vedrører en tovbane
telpher line: telpherage
telpher, to: befordre med tovbane
telpherage: (elektrisk) tovbane
ten foot: B mellemrummet mellem to sæt parallelle dobbeltspor
ten-coupled: (10 koblede hjul) femkoblet (fem koblede aksler)
tender: tender
tender dip: vandoptager (for vandtagning under kørsel)
tender first: baglæns (kørsel)
tender hatch: A påfyldningsluge på tenders vandkasse
tender locomotive: lokomotiv med tender
tender supported engine: støttetenderlokomotiv
tender-cab: tender-førerhus
ten-wheel switcher: A rangerloko med hjularrangement E
terminal: A terminal station
terminal company: switching company
terminal station: A endestation; tilslutningsstation; station af væsentlig betydning
terminus: B endestation; storbanegård
test car: målevogn; forsøgsvogn
test cock: prøvehane
test scale track: vejespor; spor med brovægt til vægtkontrol
theatre type indicator: (i forbindelse med daglyssignal) lystavle, som med tal og bogstaver oplyser perron- og sporbenyttelse (til orientering for fører
thermal efficiency: termisk virkningsgrad
thermic syphon: termosifon (næsten eller helt lodrette vandrør i fyrkasse til øgning af hedeflade og forbedring af vandcirkulation i kedel)
Thielsen's truck: variant af diamond truck
third rail: tredieskinne til strømforsyning (ikke køreskinne)
third-rail shoe: strømaftager (slæbesko) til tredieskinne
thousand miler*: A mørkeblå skjorte (foretrukket af jernbanearbejdere, da den kan holde længe uden at se for snavset ud)
three link drawbar: A koblingstype med tre sæt link-and-pin side om side; kan også koble med almindelig link-and-pin
three-link coupling: tre-leddet kædekobling (ikke at forveksle med sikkerhedskæde)
three-phase current: trefaset vekselstrøm
three-rail line: strækning med treskinnespor (for to sporvidder)
three-throw points: dobbeltsporskifte
three-way point: B dobbeltsporskifte
three-way turnout: A dobbeltsporskifte
three-wheeled hand car: skinnecykel
throat: A indgående spor (i ranger- eller andet banegårdsanlæg); sporkompleks, som danner indkørsel til større station
throttle: regulator
throttle rod: regulatorstang
through: gennemgående spor; gennemgående vogn; gennemgående tog
through (traffic) line: hovedspor; trafikspor; gennemkørselsspor (til forskel fra perronspor)
through bridge: bro med brobane placeret ved hoveddrageres underkant (således at kørsel eller anden trafik foregår mellem disse)
through carriage: gennemgående vogn
through girder: brodrager med brobane forneden
through road: straight road
through siding: sidespor uden for signalsystem, men hvor en gennemkørsel alligevel er mulig under særlige forudsætninger
through station: gennemkørselsstation
through track: hovedspor; gennemgående spor
through truss: gitterbro eller gitterdrager med brobane forneden
through-running: gennemkørende; gennemgående trafik (fx over landegrænser)
throw rod: sporskifte-trækstang
throw-off points: B afløbssporskifte
throw-off switch: A afløbssporskifte
throw-over: overthrow
thyratron: tyratron (type af ensretter)
ticket: rejsehjemmel; B train ticket
ticket agent: person eller firma, der på en jernbanes vegne sælger billetter
ticket collector: billetkontrollør
ticket collector's box: kontrolboks
ticket examiner: ticket collector
ticket office: billetkontor; billetsalg
ticket platform: (ved stor station) særlig perron for billetkontrol af ankommende passagerer
ticket punch: tang til "klipning" af billetter
ticket vendor: billetsalgsautomat; billetsælger
ticket window: A billetluge
tie: A svelle; afstivning
tie down, to*: A at sætte håndbremsen i funktion
tie plate: A underlagsplade (mellem skinne og svelle)
tieing: A udlægning af sveller
tilt bar: langsgående stang i godsvogns midterakse til støtte for presenning
tilting train: tog, hvis vognkasser hælder indad i forhold til undervognen under passage af kurver
timber trestle bridge: bro bestående af tømmerbukke (plus lang- og tværsveller)
time bill: A opslagskøreplan
time freight: A hurtigt godstog
time interval: (kørsel med) tidsafstand
timetable: køreplan
tinplate: (blik) legetøjstog (og andet) fremstillet af blik
tip-car: tipvogn (godsvogn med lad, der kan tippes for aflæsning; ikke kun til entreprenørbrug)
tire: A hjulbandage
titled service: navngivet tog(løb)
toad*: A afløbssko
toe: tungespids (i sporskifte); den mod selve sporskiftet vendende ende af hjertestykke
toepath*: A fodplade
TOFC: (trailer on flat car) A officiel betegnelse for piggyback-trafik
token: togstav (stafet) eller andet håndgribeligt bevis på ret til at befare bestemt afsnit af (fortrinsvis enkeltsporet) strækning
tokenless block: bloksystem for enkeltspordrift uden togstav
tongue: (sporskifte)tunge
tongue rail: sporskiftetunge
tonk*: (muligvis et lydefterlignende ord) A vognopsynsmand; vognmester
ton-mile: 1 ton gods befordret 1 mile (statistisk enhed for trafikvolumen)
tool box: værktøjskasse
tool car: A hjælpevogn; redskabsvogn i hjælpetog (også anvendt ved større anlægsarbejder)
tool, to*: køre
toothed rail: tandstang; skinne for tandhjul
top dresser drawer*: A overkøje i caboose
top feed: indføring af fødevand øverst i kedel
top of ballast: overside af ballast(lag)
top station: den del af en i øvrigt dybere liggende undergrundsbane-station, der er umiddelbart under gadeniveau
toplight: (mindre, fast eller bevægelig) overrude i vognvindue
TOPS: (total operations processing system) (computerbaseret) system for samlet trafik-overvågning og ?styring
torpedo: A knaldsignal; detonator; B type af ventilationshætte på tag
torque: moment
torque converter: momentomformer
tourist agency: rejsebureau
tourist car: A primitiv Pullman sovevogn
tourist railroad: veteranjernbane etc
tourist*: A Pullman touristklasse-sovevogn
tower: brotårn; A høj, slank "bropille", fx i gitterkonstruktion; A signalhus; signalpost; kommandopost; kontroltårn
tower wagon: tårnvogn (stilladsvogn); (i visse tilfælde) stigetrolje
towerman: A tjenstgørende i tower
towing: bugsering
TPO: travelling post office
trace: graf over spors opretningsmæssige tilstand (udført af instrumenter i målevogn)
track: spor; togvej; A perron (sædvanligvis i forbindelse med nummerangivelse)
track brake: skinnebremse
track chargeman: leder af sporkolonne; baneformand etc
track circuit: elektrisk kredsløb i spor (men samme teknik, der er forudsætning for alle nutidige sikringsanlæg, betegnes på dansk med andet nøgleord: sporisolation)
track circuit block: bloksystem baseret på gennemgående track circuits og multi-aspect signalling
track diagram: sportavle; skematisk sporplan
track gauge: sporvidde
track indicator: sportavle (i kommandoposter og fjernstyringscentraler)
track line: banelinie
track measuring car: spor-målevogn
track mileage: samlet længde af spor uanset art
track panel: sporramme
track pans: A vandrender mellem skinner (for vandtagning under kørsel)
track radius: jernbanespors kurveradius (målt til spormidte)
track recorder: måleapparat for spor (anvendes under kørsel)
track recording coach: B spor-målevogn
track relaying train: sporombygningstog
track scales: vognvægt i spor, brovægt
track stop: A anordning, der udløser bremsning af tog ved forbikørsel af signal, der viser "stop"
track tanks: A track pans
trackage: sporsystem; spormængde; helheden af et jernbaneforetagendes spor; trackage rights
trackage arrangement: A (normalt at forstå som) trackage contract
trackage contract: A kontraktlig aftale om trackage rights
trackage rights: A et jernbaneselskabs ret til at benytte et andet selskabs spor eller strækning; betaling for sådan ret
trackbed: underbygning for jernbane; underlag for spor; (i visse tilfælde) udlagt ballastlag
track-clearer: B banerømmer etc
track-layer: A jernbanearbejder; sporudlægningsmaskine
track-laying: sporbygning; sporlægning
trackman: A kolonnearbejder; medlem af sporkolonne; trackwalker
trackside: lineside
track-troughs: A track pans
trackwalker: A banevogter; person, der foretager linieeftersyn
trackwork: sporarbejde (tilblivelsesproces eller resultat); sporanlæg
trackwork machinery: mekanisk sporværktøj
traction: traktion; togfremførelse
traction motor: banemotor
traction pole: mast for luftledningssystem ved elektriske baner og sporveje
traction standard: traction pole
tractive effort: trækkraft (i britiske og amerikanske beregninger af damplokomotivers trækkraft ved igangsætning kan det forventes, at trækkraftformlens konstant er sat = 0,85, hvis ikke andet fremgår)
tractive stock: bestand af trækkraftenheder
tractive unit: trækkraftenhed (lokomotiv, motorvogn, traktor osv)
traffic: (ofte at forstå som) togtrafik
trailer: bivogn; efterløbende lokomotivbogie; fladvogn koblet til lokomotiv foran som mellemvogn (når vogne manøvreres på sporstykke, der ikke kan bære lokomotiv, jf færgevogne)
trailing crossover: transversal, hvis sporskifter er medgående
trailing junction: sporforbindelse ved hjælp af medgående sporskifte (fx ved afslutning af overhalingsspor)
trailing load: samlet vægt af det, som lokomotiv eller motorvogn trækker, dvs af pågældende togs rullende materiel + passagerer og gods
trailing points: B medgående sporskifte(r)
trailing switch: A medgående sporskifte
trailing truck: A efterløbende (lokomotiv)bogie (som regel under fyrkasse)
trailing wheel spring: fjeder for hjul i bageste hjulsæt
train: tog (i alle betydninger)
train cable: gennemgående el-ledning eller elektronik-ledning i tog
train car: A (tidlig benævnelse for) caboose
train connection: togtilslutning; togforbindelse
train control: overvågning af toggang
train crew: ét togs personale
train crossing: togkrydsning
train delayer*: A trafikleder; togleder
train describer: system (elektromekanisk med hulstrimler eller elektronisk) for identifikation (bl a på sportavle), information og evt automatisk indstilling af togveje ved hjælp af tognummer eller anden kodebetegnelse
train dispatcher: trafikleder; togleder
train engine: togmaskine (til forskel fra forspandsmaskine eller rangermaskine)
train examiner: B vognopsynsmand
train ferry: jernbanefærge
train graph: grafisk køreplan
train heating valve: ventil for togvarme
train in the hole*: tog, der står stille (New York's subway)
train indicator: togviser; tidlig form af train describer
train length limit: størst tilladte toglængde på en strækning
train line: luftbremsesystems hovedledning gennem tog
train number: tognummer
train order: (sædvanligvis af trafikleder udfyldt) blanket med instrukser om kørsel på hovedspor, der afviger fra eller ikke omfattes af foreliggende køreplan
train order board: train order signal udformet som armsignal
train order signal: A signal, der underretter togpersonale om, at en train order skal optages
train pipe: gennemgående rørledning (for trykluft- eller vacuumbremse; med fleksible forbindelser fra vogn til vogn)
train protection bar: låsestang, der hindrer indkørselssignal i at vise "kør", mens der er tog på stationen
train register: (i signalpost) til stadighed ajourført skriftlig rapport om togbevægelser
train resistance: togmodstand
train runner: train dispatcher
train section: togafdeling (ét af flere tog, der kører efter samme plan eller føres samlet over en fælles strækning)
train service: togtjeneste
train set: togsæt; togstamme
train shed: perronhal; remise eller klargøringshal for togsæt eller ?stammer
train signals: A (togsignaler) flag eller lygter fortil (classification flags eller lights) og bagtil (markers) på et tog
train staff: togpersonale; togstav
train station: jernbanestation
train stop: (kan betyde det samme som) track stop
train succession: (kørsel med) togafstand
train ticket: B skriftlig bemyndigelse til (én) kørsel på enkeltsporet strækning foran et i samme retning kørende tog, som medfører strækningens togstav
train traffic: togtrafik
train yard: A jernbaneterræn
train, to: (bl a) rejse med tog; tage toget
trainload: hele den last (gods eller passagerer), der bliver transporteret eller kan transporteres med et tog
trainload limit: maksimal trainload for en given togklasse under hensyn til trækkraft og strækning
trainman: A jernbanemand, navnlig bremser
trainmaster: togleder; trafikleder
train-mile: 1 mile gennemkørt af 1 tog (statistisk enhed)
trainsick: køresyg
trainspotter: nummermand* (type af jernbane-entusiast)
train-staff system: togstavssystem
tram: A åben skinnekørende vogn i kulmine; B tramcar; B sporvejslinie
tram depot: B sporvognsremise
tram engine: sporvejslokomotiv; indklædt (damp)lokomotiv
tram rail: B sporvejsskinne; sporvognsskinne
tram route: B sporvejslinie
tramcar: B sporvogn
tramline: B sporvejslinie; sporvej; sporvejsnet
tramroad: B sporvej (i flere betydninger); primitiv skinnevej (fx i kulmine) med skinner ("trilleplanker") af tømmer, sten eller jern
tramway: B sporvej (i flere betydninger); skinnevej
tramway car: B sporvogn
tramway line: B sporvejslinie
tramway rail: sporvejsskinne (evt rilleskinne)
tramway system : B sporvejssystem; linienet for sporvogne
transfer: A togskifte; omstigning; omstigningsbillet
transfer agent: medarbejder, der bl a sørger for overførsel af rejsegods ved togskifte
transfer depot: A transfer station
transfer engine: A lokomotiv i transfer service
transfer service: A overleveringskørsel (fx mellem forskellige jernbaneselskabers godsbanegårde i samme by)
transfer station: skiftestation
transfer table: A skydebro
trans-gauge: udrustet med hjulsæt, der kan indstilles til forskellige sporvidder; grænseoverskridende mht sporvidder
tranship: omlæsse; omlade; tranship wagon
tranship wagon: godsvogn med forsendelser til forskellige stationer
transhipment shed: omladehal
transhipping depot: omladehal
transhipping line: omlæsningsspor; omladespor
transhipping platform: omladeperron
transhipping ramp: omladerampe
transhipping shed: omladehal
transhipping station: omlæsningsstation; omladestation
transit: befordring; transport; gennemrejse
transition curve: overgangskurve (i spor)
transponder: balise
transverse platform: tværperron (fordelingsperron på sækstation)
trap points: dækningssporskifte
trap siding: spor, som dækningssporskifte er stillet til undtagen ved planlagt kørsel til og fra hovedspor
travel agent: person eller firma med rejsebureauvirksomhed
traveling grunt*: A road foreman of engines
traveling man*: A lokomotivfører eller ?fyrbøder, der ikke er i fast tur
travelling crane: skinnekørende kran; løbekran
travelling platform: skydebro
travelling porter: (forældet) medarbejder, der fra bagudvendt sæde på tender overvågede toget
travelling post office: postbureauvogn
travelling speed: rejsehastighed; befordringshastighed; marchhastighed
travelling steam crane: B selvkørende dampkran
traverser: B skydebro
tread brake: bremse, der virker med en klods på et hjuls køreflade; klodsbremse
treadle: på skinne monteret, hjulpåvirket kontakt
trestle: buk (af træ og/eller jern/stål) til understøtning af bro; bro af pågældende type (bukke evt sammenbygget kontinuerligt)
trial trip: forsøgskørsel; prøvetur
triangular track: sportrekant
trick: A skiftehold; daglig arbejdstid for et skiftehold
tri-composite: B personvogn med tre vognklasser
tri-level auto rack: A åben treetagers jernbanevogn til biltransport
trip: rejse; tur; trip
triple electric railcar: trevogns elektrisk togsæt
trolley: A trolley car; dræsine; trolje; strømaftager; kontaktrulle; hængebanehjul; B trolleystang; lille vogn
trolley car: A elektrisk sporvogn
trolley line: A elektrisk sporvej
trolley pit: transportørgrube
trolley rail: A sporvognsskinne
trolley retriever: trolleysnor
trolley reverser: luftlednings-"trekant", der muliggør vending (retningsændring) af trolleystang under fortsat kontakt
trolley shoe: A slidstykke på strømaftager til luftledning
trolley wagon: (bl a) transportør
trolley wire: luftledning til kontaktrulle
trolley wire*: A anden type af luftledning (køreledning)
truck: drejelig hjulramme eller ?stel; bogie; B sækkevogn etc (bl a til brug på perron); B åben godsvogn; slæber (for drejeskive)
truck bolster: svingbjælke (i bogie)
truck wheel: (i visse sammenhænge) løbehjul på damplokomotiv; hjul i bogie
trunk: trunk line
trunk line: hovedlinie; stambane (hvorfra sidelinier udgår)
truss: gitterkonstruktion
truss rod flat car: (bogie)fladvogn med undervognsafstivning (sprængværk under vanger)
truss(ed) underframe: vognramme forstærket med gitterkonstruktion (sprængværk)
truss-rods: afstivning af længdedragere (vanger) i vognramme; sprængværk
tubcar: A lavsidet åben godsvogn med trætønder; tøndevogn
tube: (kedel)rør; B boret tunnel med cirkulært tværsnit (navnlig for Londons undergrundsbane); B undergrundsbane
tube length: rørlængde; afstand mellem rørvægge
tube plate: B rørvæg
tube railway: B underjordisk jernbane (i boret tunnel)
tube sheet: A rørvæg
tubular pole: rørmast
tumblehome: (under vinduer) indsnævring af vognkasse
tunnel miner: arbejder med tunnelbygning som speciale
tunnel opening: tunnelmunding
tunnel portal: tunnelportal (muret eller støbt bygningsværk ved en tunnels begyndelse og afslutning)
tunnel tiger*: tunnel miner
tunnelling shield: tunnelborings-skjold
turbine-driven loco: turbinelokomotiv
turn of duty: daglig tjeneste; tjenestetid
turnbuckle: (bl a) vantskrue på kæde, hvormed vogn fortøjes til hængslet ring nedfældet i jernbanefærges vogndæk; vantskrue i sprængværk (armering) under jernbanevogns ramme (for geometrisk justering)
turner: shed-turner
turning handle: skydebom (for drejeskive)
turnout: (komplet) sporskifte; sidespor; vigespor; afgrening; forgrening; mødested for vogne på funikulærbane
turnout road: sekundær togvej gennem en gruppe sporskifter (til forskel fra straight road)
turnover: (bl a) omsætning (udskiftning) af godsvogne i rangerbanegård (fx pr dag, måned eller år)
turn-over stop block: kipbar spærresko (drejer om vandret akse parallel med skinne)
turnover working: tidsbesparende fremgangsmåde på endestation, hvor man i stedet for at afvente omløb tilkobler maskinen fra det forrige tog
turnplate: vogndrejeskive
turn-round time: tidsrum for tog og/eller lokomotiv på ende- eller vendestation til vending og klargøring, evt incl hviletid for personale; periode fra begyndelsen på en læsset godsvogns rejse indtil næste begyndelse
turnstile: drejekors (i hegn)
turntable: drejeskive
turntable attendant: portør, der har til opgave at betjene drejeskive(r)
turntable runner: løbehjul for drejeskive
twin coaches: (to) personvogne med fællesbogie
twin load: læs, der strækker sig over mindst to fladvogne etc
twin set: B enhed bestående af to sammenkoblede motorvogne (EMU eller DMU)
twin-block sleeper: to-blok-svelle
twinette compartment: sovevognskupé med to køjer
twin-frequency (electric) locomotive: tostrømslokomotiv
twin-voltage electric railcar: tostrøms elektrisk motorvogn
two-bar crosshead: krydshoved til to linealer (alligator eller Laird)
two-bar guide: dobbelt lineal (for krydshoved)
two-storey van: (bl a) toetagers lukket biltransportvogn (til biltog)
two-storey wagon: toetagers åben godsvogn (fx biltransportvogn)
two-way turntable: tosporet (vogn)drejeskive (med krydsende spor)
two-wheel idler axle: (som regel) radialaksel
type of train: togart
tyre: B hjulbandage