Engelsk   -   Forbogstav: w
wabash, to*: A to corner
waggon: eller wagon
waggon road: waggonway
waggonway: skinnevej; bane for waggons
Wagner palace car: vogn af Pullman-lignende type fra konkurrerende firma (som i 1899 indgik i Pullman-selskabet)
wagon examiner: vognopsynsmand
wagon hoist: vognelevator (fx på godsbanegård i flere niveauer samt kulforsyningsanlæg)
wagon mover: mini-rangertraktor uden førerhus
wagon top boiler: A konisk kedel
wagon truck: freight wagon truck
wagon turntable: vogndrejeskive; lukket drejeskive
wagon weighing machine: vognvægt (for jernbanekøretøjer)
wagon with removable roof: (lukket) godsvogn med foldetag
wagon with sliding roof: (lukket) godsvogn med skydetag
wagon with sliding side walls: (lukket) godsvogn med forskydelige sidevægge
Wagon-Lits: det internationale sovevognsselskab (CIWL)
wagon-load: B vognladning; forsendelse på mindst 1 ton
waist: B vognside op til underkant af vinduer; langsgående linie (og konstruktionselement) umiddelbart under vinduer (bredeste sted på traditionel britisk personvogn)
waiting on: afventen (ved krydsning eller overhaling)
walk against the gun*: A køre op ad en stejl stigning med injektoren i funktion
walk the dog, to*: A køre et godstog så hurtigt, at vognene svinger fra side til side
walk-on service: tog(drift) uden pladsbillet-krav
wandering rails: creep
warehouse: B lagerbygning; pakhus
warehouse floor: pakhusgulv; varehusgulv (i vognbundshøjde)
warflat: fladvogn med bogier, beregnet for transport af tungt og voluminøst militærudstyr og køretøjer
warning board: afstandsmærke; lyssignal, som om natten og i usigtbart vejr advarer om en følgende hastighedsnedsættelse
warning signal: frispormærke; B hjælpesignal, der tillader kørsel på strækning, der kun kan betragtes som fri indtil næste hovedsignal
wart*: A ekstra (uventet) RPO-tur
Washburn wheel: A pladehjul med tætsiddende s-formede ribber
washout: underminering (ballast og evt dæmning bortskyllet som følge af oversvømmelse); udvaskning (af kedel)
wash-out plug: rensepløk
washout*: A stopsignal, hvor begge arme svinges kraftigt i nedadgående cirkel, eller (i mørke) lygte svinges i lav, bred halvcirkel over sporet
watch box: watchman's shanty
watchman's shanty: vagthytte (fx ved sporskifter, krydsninger, klapbroer og farlige sporafsnit)
water bag: fleksibelt rør af læder (på vandkran; føres under påfyldning ned i vandkasse på lokomotiv eller tender)
water carrier: B vandtender; hjælpetender
water column: vandkran
water crane: vandkran
water crane arm: udligger på vandkran
water crane jib: water crane arm
water delivery tray: sprederplade (i tender)
water gauge: vandstandsglas
water inlet pipe: stigrør (i tender med vandoptager)
water level test cock: prøvehane
water pans: A track pans
water pick-up gear: water scoop mv
water plug*: A vandkran
water scoop: vandoptager (benyttet i forbindelse med water troughs)
water scoop handle: håndsving for betjening af vandoptager
water softening: vandbehandling (fx af kedelvand, der er meget kalkholdigt)
water space: vandrum (i tender)
water supply station: vand(tagnings)station (for damplokomotivers forsyning)
water tank: vandtank i tender eller på lokomotiv; cisterne på eller ved station (sædvanligvis ikke indbygget i vandtårn som almindeligt på det europæiske fastland, men anbragt synlig oven på bygning til andet formål, som fx kulforsyning, på åben gitterkonstruktion eller støbt søjle)
water tower: vandtårn (ikke almindeligt ved britiske og amerikanske jernbaner, jf water tank)
water troughs: B vandrender mellem skinner (for vandtagning under kørsel)
water-space frame: A bundramme (i lokomotiv-fyrkasse)
water-tank car: vandtankvogn; vandtender; hjælpetender
way bill: passagerfortegnelse; fragtbrev
way car: A godsvogn med lokale forsendelser; caboose
way freight: A standsende godstog (standser ved alle stationer undervejs, hvortil eller ?fra der er forsendelser); arbejdende godstog; rangerslæber*
way station: A holdeplads; trinbræt; mellemstation
wayside station: B mellemstation
way-train: A lokaltog
wear a feather*: A have sikkerhedsventil blæsende
weather board: læskærm foran førerplads på ældre damplokomotiv uden førerhus
weather glass: B vindue i forside af førerhus
web: (bl a) krop i skinneprofil eller I-profil
wedge snowplow: (traditionel) kileformet sneplov
weed killer*: spraying car
weed-killer train: ukrudtsbekæmpelsestog
weighbridge: vognvægt, brovægt
weighing machine fixed longitudinally to the rails: brovægt uden skinneafbrydelse
weighing machine fixed traversely to the rails: brovægt med skinneafbrydelse
weighing machine with break in track: brovægt med skinneafbrydelse
weighing machine without break in track: brovægt uden skinneafbrydelse
weighshaft: styringsaksel
weight in working order: vægt i tjenstdygtig stand; tjenestevægt
weight on drivers: adhæsionsvægt
weight-shaft: stang med kontravægt (i gliderstyring)
welded track: spor med svejste skinnestød
well car: A åben specialgodsvogn med delvis forsænket lasteflade
well wagon: B åben specialgodsvogn med delvis forsænket lasteflade
well-tank: rammevandkasse; lokomotiv med rammevandkasse
Westinghouse: Westinghouse brake
Westinghouse brake: trykluftbremse
Westinghouse brake reservoir: trykluftbeholder (indgår i bremsesystem)
Westinghouse pump: trykluftpumpe; kompressor
whale belly*: A kulvogn af stål
whaleback tender*: A lokomotivtender med konvekst afrundet overside (set i tværsnit)
wheel arrangement: hjularrangement; hjulstilling; hjulrækkefølge
wheel set: hjulsæt; hjulpar
wheel slipping: hjulslip
wheel, to*: A køre et lokomotiv med høj fart; køre af sted med; holde i kørende bevægelse
wheelbase: akselafstand
wheel-load: egenvægt af hjul; lodret kraft, som jernbanekøretøj gennem hjul udøver på skinne
whiskers*: A alder eller anciennitet
whistle: (lokomotiv)fløjte (damp eller trykluft); (med stort W) tekst på "Giv-agt"-mærke
whistle lever: vippearm (eller lignende) til betjening af fløjte
whistle pig*: A lokomotivfører
whistle stop: flag stop
whistle stop tour: (forældet) kørsel i amerikanske præsidentkandidaters kampagnetog med standsning ved alle stationer, også de mindste
whistle valve handle: whistle lever
whistling post: A "Giv agt"-mærke
white feather*: A dampfane over blæsende sikkerhedsventiler
whitewash coach: sporinspektionsvogn (som med kalk afmærker steder til nærmere undersøgelse)
wicket-gate: fodgængersluse (i hegn, samme formål som drejekors)
wide gauge: A bredspor
wigwag: A pendulformet svingende advarselsskilt ved niveaukrydsning mellem vej og jernbane
wildcat: A løbskkørende lokomotiv
willie*: (uro, nervøsitet) A fragtbrev til stykgodsvogn
wind jammer*: A trykluftpumpe
wind screen (at the end of station hall): let gavl (oftest kun overgavl) på perronhal
wind*: A trykluftbremser
winding engine: stationært spil (dampmaskine oftest underforstået som drivkraft)
wing: A (sidestillet) røgplade (sjælden i USA)
wing rail: vingeskinne
wing, to*: A at aktivere bremserne på et kørende tog
wire: kabel, herunder også luftledning
wire transmission: kabeltræk
wisdom box*: A kontor for leder af rangerbanegård etc
wood train: A godstog, der forsyner stationer med brænde, især til lokomotivbrændsel
wooden pole: træmast
work an engine in corner, to*: A køre et damplokomotiv med fuldt udlagt styring, altså maksimal fyldning (den på grund betjening via trykluft ret lille skiftestang, som var sædvanlig i amerikanske lokomotiver, ligger da helt fremme i førerhusets hjørne)
work car: tjenestevogn til brug ved sporbygning og vedligeholdelse
work extra: A arbejdstog
work gang: A arbejdskolonne
work rumpus: B arbejdskolonne
working notice: La
working of points: sporskiftedrev
working order: driftsklar stand; tjenestefærdig stand; tjenstdygtig stand
working pressure: kedeltryk (som beregnet og tilladt)
working stop: driftsbetinget standsning (fx for maskinskift)
working timetable: B tjenestekøreplan
workmen's train: pendlertog
works railway: industribane; fabriksbane (enten i særskilt system eller tilsluttet offentlig jernbane)
workshop: værksted
work-train track: spor for (parkering og forsyning af) arbejdstog (fx mens afslutning af dagens almindelige toggang afventes)
wrapper sheet: fyrkassekappes svøbplade
wrecker caboose: A ledsagevogn til wrecking crane
wrecking car: A vogn i hjælpetog (fx derrick car eller tool car)
wrecking crane: A hjælpetogskran; kørekran
wrecking train: A hjælpetog
wrist pin: A krydshovedbolt
wrong line: mod strømmen; spor, der befares i modsat retning af den, det normalt er beregnet for
wrong line orders: formularer, der autoriserer et togs wrong line bevægelse; fribaneordre
wrong line working: midlertidig enkeltspordrift på dobbeltsporet banes ene spor, mens det andet er blokeret eller under vedligeholdelse
wrong side failure: defekt i sikringsanlæg, så signaler ikke viser "stop" i tilfælde af fejl; det modsatte af fail-safe
wye: (Y) A sportrekant; vendetrekant (sporsystem med tre sporskifter, hvor vogne, lokomotiver eller evt hele tog kan vendes 180°); wye turnout; sporforbindelse dannet med wye turnout
wye turnout: A symmetrisk modkrummet kurvesporskifte