Fransk   -   Forbogstav: a
abaisseur (transformation de courant): transformator, der reducerer spændingen
abattant de bout: nedklappelig endefjæl (på lavsidet åben godsvogn)
abonné: kortrejsende, pendler
abords: omgivelser; (i visse sammenhænge) adgangsforhold (fx jernbanemæssig betjening af et byområde)
abri: førerhus; perrontag
abri à voyageurs: abri de quai
abri couvert: førerhus (med sidevægge, eventuelt også bagvæg, i modsætning til den ældre form: visière d'abri, der kun bestod af en forvæg eller vindskærm og evt et lille skærmtag
abri de conduite: førerhus
abri de quai: perrontag; læskur på perron
abri de quai vitré: læskur på perron, i glaskonstruktion
abri entièrement fermé: helt lukket førerhus (dvs også med bagvæg, fx på tenderlokomotiver)
abri etriqué: indsnævret førerhus
abri fermé: abri couvert
abri fermé latéralement: førerhus uden vinduer i sidevægge
abri ouvert: førerhus kun bestående af vindskærm og tag
accélération: acceleration
accessoire GV: godsvogn mv, der kan indsættes i hurtige tog
accessoires de la voie: (fællesbetegnelse for) mindre jerndele og ståldele til sporbygning (skinnespiger, svelleskruer, underlagsplader, lasker, bolte osv)
accident de chemin de fer: jernbaneulykke
accident d'exploitation: driftsuheld; ulykke
accouplement: hjularrangement; kobling
accouplement de véhicules: kobling mellem jernbanekøretøjer
accoupler: sammenkoble
acier: stål
adhérence: adhæsion
adhérence totale (locomotive): fuld udnyttelse af (lokomotivs) adhæsionsvægt
admission: indstrømning; fyldning (af dampcylinder)
AEIF: Association Européene pour l'Interopérabilité Ferroviaire
aérateur: ventilator
affecté à: tilknyttet (fx et lokomotiv til et depot)
agent: medarbejder, der varetager en bestemt opgave ("passer" noget bestemt, jf tysk: Wärter); betjent
agent aiguilleur: sporskifter (person, der stiller sporskifter); signalmand (i signalhus); medarbejder, der stiller sporskifter og sporbremser for nedløb fra rangerryg
agent de conduite: lokomotivmand
agent de gare: stationsbetjent etc
agent de la voie: banevogter; banearbejder
agent de manoeuvre: portør (eller anden person), der arbejder med rangering
agent de télégraphe et des signaux: ledningsmontør; signalmontør; telegrafarbejder
agent d'entretien du matériel: pudser; remisearbejder
agent du poste de manoeuvre: tjenstgørende i signalpost
agent-circulation: fjernstyringsleder (hermed også stationsbestyrer); leder af toggang
AICCF: Association Internationale de Congrès des Chemins de Fer
aide-machiniste: hjælpe-lokomotivfører; lokomotivfører-assistent
aide-serveur: medhjælpende tjener i spisevogn
aiguillage: sporskifte; tungeparti; sporskiftning
aiguillage enclenché: sporskifte omfattet af sikringsanlæg og betjent fra signalhus etc
aiguillage indépendant: (udelukkende) stedbetjent sporskifte; sporskifte uden for sikringsanlæg
aiguillage non enclenché: aiguillage indépendant
aiguillage Stub: slæbesporskifte, stubsporskifte
aiguillage triple: dobbeltsporskifte
aiguille: sporskifte; tungeparti; sporskiftetunge
aiguille de bifurcation: modgående sporskifte i flersporet forgrening
aiguille de changement de voie: sporskiftetunge
aiguille de communication: medgående sporskifte i flersporet forgrening
aiguille de dédoublement: sporskifte for overgang fra enkeltsporet til tosporet bane
aiguille de déraillement: afløbssporskifte
aiguille de raccordement: aiguille de communication
aiguille de sûreté: dækningssporskifte
aiguille fixe: skinneudtræk (for dilatation)
aiguille flexible: fjedrende (sporskifte)tunge
aiguille triple: dobbeltsporskifte
aiguiller: omstille sporskifte; lede i en bestemt retning
aiguilleur: agent aiguilleur
air comprimé: trykluft
aire à charbon: aire de charbon
aire de charbon: oplagsplads for kul; kulgård
aire du magasin: pakhusgulv; varehusgulv (i vognbundshøjde)
alignement: lige linie; lige spor
alignement intermédiaire: lige sporstykke mellem to kurver
alimentation: (bl a) kedels forsyning med fødevand
alimentation de la ligne de contact: (strøm)forsyning til køreledning
aller: tur (fra et bestemt sted til et andet); rejsehjemmel
aller dans le sable*: køre af sporet; gå på gulvet*
aller et retour: tur-retur; ud og hjem; hen- og tilbagerejse
aller simple: enkeltbillet
alternateur: vekselstrømsgenerator
ambulant: (bl a) medarbejder, der sorterer breve i postvogn (bureauvogn)
âme du rail: krop i skinneprofil
aménagement: indretning (fx af personvogn); aptering
amorce: (bl a) først virkeliggjorte del af planlagt jernbanestrækning
angle de croisement: krydsningsvinkel
angle de déclivité: hældningsvinkel
angle de la pointe du coeur: (hjertespidsvinkel) krydsningsvinkel
angle du changement: krydsningsvinkel
annexe: (bl a) sidebygning; tilhørende (underordnet) bygning
annexe-traction: (mindre, supplerende) lokomotivremise; filialdepot; lokomotivstation
annonciateur: (type af) fremskudt signal
antenne: sidelinie
anti-balancant: (form for) sideholder (for køretråd)
apparail de signal: signaldrev
appareil anglais: krydsningssporskifte; englænder*
appareil anglais double: helt krydsningssporskifte; (hel) englænder*
appareil condenseur: kondensationsapparat
appareil de levage de lanterne: hejs for signallygte
appareil de manoeuvre: apparatur for omstilling (fx sporskifte-trækbuk mv)
appareil de manoeuvre à air comprimé: trykluftdrevet central(sikrings)apparat
appareil de manoeuvre de signal et d'aiguillage: centralapparat
appareil de manoeuvre electrique: elektrisk central(sikrings)apparat
appareil de manoeuvre hydraulique: central(sikrings)apparat drevet med vandtryk
appareil de réenraillement: udstyr, hvormed afsporet køretøj sættes på skinner igen
appareil de voie: (bl a) sporskifte
appareil des boîtes chaudes: detector for varmløbne aksellejer
appareil moteur: fremdrivningsmaskineri; drivværk
appareil porteur: bærende konstruktion (fx for en hængebane)
appareil tendeur à levier: trådstrammer; spændværk (for trådtræk, med vægtstang, som også kendt i Danmark)
appareils de choc et de traction: stød- og trækapparater
appentis: (kraftigt) udhængende tag (fx på varehus, til beskyttelse af læsseperroner)
aqueduc: (bl a) gennemløb; stenkiste
aqueduc dallé: stenkiste
aqueduc voûté: hvælvingsoverdækket gennemløb
AR: autorail
arbre: træ; maskinaksel
arbre à cames: knastaksel
arbre de relevage: skiftestang
arbre de transmission: kraftoverførende aksel; drivaksel
arbre moteur: hovedaksel (som er integreret i kraftmaskine eller drives direkte af denne)
arc surbaissé: bue med mindre pilhøjde end halvcirkelbue; fladbue
armature: forstærkning (bl a af længdedrager i jernbanevogns ramme)
armoire à bagages: bagagehylde
armoire à billets: billetreol
armure: armering (fx i betonsvelle)
arracher: trække ud (fx tog fra perron)
arrangement d'essieux: hjularrangement
arrêt: ophold; standsning; signalvisning "stop"; holdt; stoppested; standsningssted
arrêt absolu: ubetinget "stop" (hovedsignal)
arrêt buffet: længere stationsophold beregnet på brug af banegårdsrestaurant
arrêt en gare: stationsophold
arrêt facultatif: trinbræt, stoppested etc, hvor der kun standses efter behov
arrêt intermediaire: standsning ved mellemstation
arrêt pipi: køreplanmæssig standsning for at give togpersonale lejlighed til at benytte stations toiletter
arrivages: (modtagelse af eller kontor og plads for) ankommende gods
arrivé: ankomst
arrossage du combustible: (anlæg for) vanding af (lokomotiv)brændsel
artère: (bl a) overordnet jernbanelinie
Association Européene pour l'Interopérabilité Ferroviaire: den europæiske sammenslutning for jernbanemæssig interoperabilitet
Association Internationale de Congrès des Chemins de Fer: den internationale jernbanekongres-forening (oprettet 1885)
assurer: (bl a) varetage; sørge for; tage sig af; klare
atelier de levage: eftersynsværksted
ateliers: værksted(er)
ateliers de réparation: reparationsværksted(er)
ateliers wagonnage: vognværksted; vognfabrik
attelage à vis: skruekobling
attelage automatique: automatkobling
atteler: sammenkoble
atteleur: portør (eller anden person), der betjener koblinger; lænker*
auge: (bl a) vandrende (trug) i spor (for vandtagning under kørsel)
autocar: (i visse sammenhænge) skinnebus
autocoupleur: automatkobling
automoteur: motorvogn
automotive*: dampvogn
automotrice: selvdrevet køretøj; (navnlig elektrisk) motorvogn
automotrice à vapeur: dampvogn
automotrice electrique: elektrisk motorvogn
autorail: motorvogn; (i visse tilfælde) skinnebus
autorail à accumulateurs: (elektrisk) akkumulator-motorvogn
autorail à bogies: bogie-motorvogn
autorail à moteur à combustion interne: motorvogn med forbrændingsmotor
autorail à moteur à essence: benzinmotorvogn
autorail à plateforme haute: selvdrevet tårnvogn; stigetrolje
autorail de grand parcours: motorvogn til fjerntrafik
autorail Diesel: dieselmotorvogn
autorail Diesel à transmission electrique: diesel-elektrisk motorvogn
autorail Diesel à transmission mécanique: diesel-mekanisk motorvogn
autorail express: motorvogn, der kører som eksprestog
autorail omnibus: motorvogn, der kører som persontog (standsende ved mellemstationer)
autorail panoramique: udsigtsmotorvogn
autorail rapide: ekspresmotorvogn; hurtigkørende motorvogn; motorvogn, der kører som hurtigtog
autorail sur pneus: motorvogn med "gummihjul"
autorail-fourgon: motorvogn med pakrum (i stedet for passager-aptering
autorisé: visning "forbikørsel tilladt" (på rangersignal)
auto-train: biltog
autoventilé: selvventilerende
avant-gare: banegårds forterræn (med sporforgreninger osv)
avant-toit: appentis
avant-train de locomotive: forløberbogie på lokomotiv
avarie: nedbrud
avertissement: (type af) fremskudt signal
avertisseur: fremskudt signal
avertisseur sonore: advarselshorn; sirene
axe de la voie: spormidte
axe des roues motrices: drivhjulsaksel