Fransk   -   Forbogstav: m
mâchefer: stenkulsslagger; slagge
machine: maskine (i samme betydninger som på dansk)
machine à laver des voitures: maskinelt personvogns-vaskeanlæg
machine à rectifier et à reprofiler les rails: (type af) skinneslibemaskine (som både fjerner bølger og genskaber skinnehoveds profil)
machine à tender séparé: lokomotiv med selvstændig tender (som modsætning til machine-tender)
machine à tricoter*: (type af) billettrykkemaskine (som ligner en strikkemaskine)
machine à vapeur: dampmaskine
machine à voyageurs: passagertogsmaskine
machine articulée: leddelt maskine (lokomotiv)
machine avec réversibilité: damplokomotiv med installationer for styrevognskørsel
machine baptisée: lokomotiv med egennavn
machine compound: compoundmaskine
machine de manoeuvre: rangermaskine (lokomotiv)
machine de montagne: (bjerglokomotiv) lokomotiv til strækning med kraftige stigninger
machine de pilonnage: (ballast)stoppemaskine
machine de pousse: skydelokomotiv
machine de renfort: forspandsmaskine; skydelokomotiv
machine de vitesse: eksprestogsmaskine
machine électrique tournante: roterende generator
machine haut le pied*: lokomotiv, der kører uden tog; tom maskine*
machine locomotrice: trækkraftenhed
machine marchandise: godstogslokomotiv
machine mixte: alsidigt anvendeligt lokomotiv; persontogtogslokomotiv (mht drivhjulsdiameter)
machine pour travaux de la voie: sporbygningsmaskine; sporvedligeholdelsesmaskine
machine réversible: machine avec réversibilité
machine titulaire: lokomotiv tildelt ét mandskab
machine-frein: bremselokomotiv
machine-tender: tendermaskine
machine-tender-fourgon: lokomotiv med vandkasser tilkoblet kultender med pakrum
machiniste: (belgisk) lokomotivfører
mâchoires à force modulable: sporbremse (af type, som klemmer nedløbende vogns hjul)
magasin à marchandises: varehus, godspakhus
main courante: håndgreb; håndliste
maison de garde: vogterhus
maison d'équipe: kolonnehus
maisonnette de passage à niveau: ledvogterhus
maître chargeur: pakhusmester
malle: kuffert; bylt; kurv; kasse
manche: (ærme) læder- eller sejldugsslange på vandkran
manette: betjeningshåndtag
manette de frein à air comprimé: førerbremseventil (til trykluftbremse)
manette du régulateur: regulatorsving
manille: (bl a) bøjle på skruekobling
manipulateur: telegrafnøgle; betjeningshåndtag (af anden, nærmere angivet art)
manivelle: krumtap; sving, håndtag
manivelle de commande de l'écope: arm for betjening af vandoptager
manoeuvre à distance: fjernbetjening
manoeuvre à la prolonge: rangering med tov
manoeuvre sur place: stedbetjening (af sporskifter og signaler)
manoeuvre(s): rangering
manoeuvres de retournement: lokomotiv-omløb
manoeuvres des lames: sporskiftebetjening
manomètre: manometer
marchandise combustible: brændbart gods
marchandise emballée: stykgods
marchandise encombrante: særlig pladskrævende gods; voluminøst gods
marchandise inflammable: marchandise combustible
marchandises à grande vitesse: ilgods
marchandises à petite vitesse: (almindeligt) fragtgods
marchandises de détail: stykgods
marchandises en vrac: gods uden bestemt form, og som ikke kan stuves i traditionel forstand (fx kul eller grus, jf en vrac); massegods
marchandises pondéreuses: massegods
marche à contre-voie: kørsel i modsat retning af den, der er normal for pågældende spor
marche à vide: kørsel med tomme vogne
marche à vue: kørsel på sigt
marche cheminée en arrière: baglæns kørsel (damplokomotiv)
marche cheminée en avant: forlæns kørsel (damplokomotiv)
marche des rails: skinnevandring (forstå det ret!)
marche en double traction: kørsel med forspand
marche en parallèle: kørsel med motorer i serieforbindelse
marche en pousse: kørsel med lokomotiv bagest
marche en réversibilité: marche en pousse; baglæns kørsel
marche en réversible: kørsel med lokomotiv forrest i den ene retning og styrevogn forrest i den anden
marche en unités multiples: kørsel med tog med flere trækkraftenheder, betjent samlet af én fører
marche spéciale: særkørsel; specialrejse; særlig tur
marchepied: fodtrin; trin(plade); lille trappe eller stige (for ind- og udstigning)
marcher à vue: køre på sigt
marquage: (bl a) påskrift
marque de pose: mærkesøm (i imprægneret træsvelle)
marquer l'arrêt: gøre holdt; standse (ved station etc)
marquise de gare: perrontag; perronhal
marquise du quai: perrontag; overdækning af perron
marteau au long manche: langskaftet hammer (til kontrol af hjulbandager)
masse à vide: tomvægt
masse adhérente: adhæsionsvægt
mât de caténaire: køreledningsmast
mât de sémaphore: signalmast
mât de signalisation: signalmast
mât en treillis: gittermast
mât sémaphorique à console: signalmast (til armsignal) med enkelt udligger
mât sémaphorique bas: dværgsignal; lavt armsignal
matériel à essieux: vogne med aksler i akselgafler anbragt på hovedramme (i modsætning til bogievogne)
matériel à intercirculation: gennemgangsvogne
matériel à voyageurs: personvognsmateriel
matériel Decauville: mobilt smalsporsmateriel; tipvognsmateriel
matériel en bois: (især) vogne i trækonstruktion
matériel ferroviaire: jernbanemateriel
matériel moteur: trækkraft (forstået som lokomotiver og motorvogne)
matériel remorqué: rullende materiel - som det oftest forstås på dansk: vogne
matériel roulant: rullende materiel - som det oftest ikke forstås på dansk: både vogne og trækkraft
matériel unifié: (hermed menes oftest) godsvognsmateriel bygget efter samme tegninger til alle de store franske selskaber (forud for dannelsen af SNCF)
matières brutes: (råmaterialer) massegods; vognladningsgods
matières pour charge complète: vognladningsgods
mazout: fyringsolie
mécanicien: (bl a) mekaniker; maskinist; maskintekniker; mécanicien de route; (i daglig tale) fører af hvilken som helst type trækkraftenhed
mécanicien de locomotive: mécanicien de route
mécanicien de route: fører af damplokomotiv
mécanisme basse pression: lavtryksmaskine (på compound-lokomotiv)
mécanisme de commande: styringsapparatur
mécanisme de commande hydraulique: hydraulisk styring
mécanisme de marche: skifteskrue; skiftearm
mécano*: mécanicien
messagerie: (bl a) pakkepost; godstransport; fragtgods
metallisation: beklædning med metalplade; forstærkning (af træ-passagervogne) med stålprofiler og -plader; forstærket vogn
métro: (chemin de fer metropolitain) bybane; S-bane (især underjordisk eller som højbane); bybanetog; S-tog
micheline: skinnebus med gummidæk på hjulene
migrant*: pendler
mirliton*: afstandsmærke
mise en garage: sætten til side; henstilling
mise en service: sætten i drift; ibrugtagning
mise hors de service: tagen ud af drift; udrangering
modèle réduite: skalamodel
modérateur: (bl a) regulator
monorail: enskinnebane
monte-bagages: rejsegodselevator
monte-charges: monte-bagages
montée: stigning; opstigning; stigende strækning; opadgående kørsel
monter à bord: stige om bord; tage plads i toget
monter le feu: fyre op
moteur: motor
moteur à collecteur: kommutatormotor
moteur à courant alternatif: vekselstrømsmotor
moteur à courant alternatif à collecteur: vekselstrøms kommutatormotor
moteur à courant continu: jævnstrømsmotor
moteur à excitation mixte: compoundmotor
moteur à injection: forbrændingsmotor; dieselmotor
moteur asynchrone: asynkron motor
moteur asynchrone synchronisé: synkron induktionsmotor
moteur avec pôles de commutation: motor med vendepoler
moteur avec pôles de compensation: motor med vendepoler
moteur compensé: motor med kompensationsbevikling; kompenseret motor
moteur compound: kompoundmotor
moteur d'aiguillage: sporskiftedrev
moteur de traction: banemotor
moteur Diesel: dieselmotor
moteur direct: motor, som fødes direkte fra køreledningen
moteur electrique: elektromotor
moteur monophasé à collecteur: enfaset kommutatormotor
moteur plat sous caisse: motor ophængt under vognkasse moteur plat sous plancher
moteur série: seriemotor
moteur suspendu: motor ophængt i ramme
moteur suspendu par la nez: næseophængt motor; akselophængt motor
moteur synchrone: synkronmotor
moteur triphasé: trefasemotor; drejestrømsmotor
moteur ventilé: ventileret motor
moto-compresseur: motor-kompressor
motoriser: motorisere; forsyne med motor; overgå til motordrift
motrice: automotrice
motrice de métro: motorvogn i bybanetog; S-togs motorvogn
motrice électrique: el-lokomotiv; elektrisk trækkraftenhed
mouvement: (bevægelse) maskineri; gangtøj
mouvement des colis: stykgodstrafik
mouvement des trains: togtrafik; toggang
mouvement extérieur: udvendigt maskineri (på damplokomotiv)
mouvement intérieur: indvendigt maskineri (på damplokomotiv)
munie de la réversibilité: med installationer for styrevognskørsel
mur de retenue: støttemur forneden ved skråning; beklædningsmur
mur de retour: fremspringende mur, fx i tilslutning til tunnelportal
mur de revêtement: beklædningsmur
mur de soutènement: støttemur
mur en aile: fløjmur; sidemur (fx ved tunnelportal); murvinge
musée de chemin de fer: jernbanemuseum
muter: skifte arbejdsområde; ændre funktion; blive omplaceret
MV: (marchandises-voyageurs) blandettog