Fransk   -   Forbogstav: p
palan: talje (løfteapparat)
palette: palle
palier: vandret (jernbane)strækning; akselleje; trappeafsats; planum; overside af underbygning
palier à roulement: akselleje
palier de la rampe: læsserampes platform
palonnier à pinces: løfteanordning med gribere (på containerkran)
palonnier de grue: løfteanordning på kran
panache (de fumée): røgsøjle; røghvirvel; røgsky
panier de prise d'eau: perforeret beholder (kurv), som stigrør i tender med vandoptager udmunder over, og som tilbageholder urenheder
panier parescabilles: (type af) gnistfanger
panneau: (bla a) firkantet signalskive
panneau itinéraire: ruteskilt; destinationsskilt
pantographe: strømaftager (af pantograftype, til luftledning)
parapet de pont: brogelænder; rækværk på bro
parapluie: (bl a) dækskærm over écope, formålet er at slå opsprøjt tilbage i vandrende
parc: park (i samme betydninger som på dansk, altså fx også vognpark, lokomotivpark osv)
parc à charbon: kulgård
parc à combustibles: parc à charbon (som regel)
parc à rails: område for oplagring af skinner; skinnelager
parc à roues: beholdning af hjulsæt; lagerplads (ved værksted, fx med tætplacerede parallelle spor og tilsluttet skydebro) for hjulsæt (til lokomotiver eller vogne)
parc à voitures: vognpark (personvogne, hvor andet ikke fremgår)
parc à wagons: vognpark (navnlig godsvogne)
parc aux bestiaux: kvægfold
parc de matériel roulant: bestand af driftsmateriel (vogne og trækkraft)
parc électrique: bestand af elektrisk materiel (evt incl styre- og mellemvogne i togsæt)
parc métrique: bestand af rullende materiel til 1000 mm sporvidde
parc roulant: bestand af rullende materiel; vognpark
parc thermique: bestand af lokomotiver og motorvogne med forbrændingsmotor (evt incl styre- og mellemvogne i togsæt)
parc traction: bestand af trækkraftenheder
parcourir: (bl a) gennemkøre; trafikere
parcours: strækningsforløb; gennemgang af strækning; forløb af kørsel eller tur; kørsel; tur; rute; togvej
parcours des sections: strækningsgennemgang (ofte at forstå bogstaveligt); linieeftersyn
pare-brise: vindskærm; forrude i førerkabine
pare-brise Pottier: (på damplokomotiv) specielt afskærmningsarrangement til forbedring af førers udsyn fremad
pare-étincelles: gnistfanger
pare-fumée: røgskærm
paroi: væg (fx side af førerhus eller væg på lukket godsvogn)
partie électrique: elektrisk del (fx af lokomotiv)
partie mécanique: mekanisk del (fx af lokomotiv)
passage à niveau: niveauskæring; jernbaneoverskæring (jernbane)overkørsel
passage à niveau automatique: jernbaneoverkørsel med automatiske bomme
passage à niveau avec barrières: (færdselstavle) bevogtet jernbaneoverkørsel
passage à niveau non gardé: ubevogtet jernbaneoverkørsel
passage à niveau sans barrières: (færdselstavle) ubevogtet jernbaneoverkørsel
passage aérien: gangbro med nedgang til perroner
passage de chemin: overkørsel; jernbaneoverskæring
passage de la locomotive de tête en queu: lokomotivs omløb
passage inférieur: underføring
passage par dessous: (vej)underføring
passage par dessus: (vej)overføring; gangbro over spor
passage souterrain: perrontunnel; underføring (af vej eller sti)
passage supérieur: overføring
passe-partout: "skrevet billet"
passe-partout international: europæisk standard-læsseprofil
passerelle: gangbro (herunder fx også landgangsbro og overgangsbro mellem vogne)
passerelle à signaux: signalbro
passerelle de gare: gangbro med nedgang til perroner
passerelle de signaux: passerelle à signaux
patachon*: slæber* (godstog)
patin du rail: fod i skinneprofil
patte-de-lièvre: (harefod) vingeskinne
pavillon: (bl a) tag på jernbanevogn
pavillon arrondi: hvælvet vogntag
paysan du rail*: banearbejder; banebørste*
peinture d'apprêt: grundmaling (ses ofte på fabriksfotos)
pélerin*: (pilgrim) passager; rejsende
pelle: skovl (fx fyrskovl)
pelleter*: at skovle
pelleteuse: (bl a) gravemaskine
pendulaire: (schweizisk betegnelse for) pendler
pendule: (bl a) hænger for køretråd
pénétration dans le gabarit: overskridelse af læsseprofil
pente: hældning(sforhold)
pente du talus: skrånings hældning(sforhold)
pente perdue: nytteløst fald (fald i længdeprofil, der modsvares af stigning)
perche trolley: trolleystang
permis de marche: "afgang"
personnel de conduite: førerpersonale (til kategorien hører enhver fører af trækkraft, uanset om betegnelsen er mécanicien de route, conducteur Diesel eller conducteur électrique)
personnel de la locomotive: lokomotivpersonale (traditionelt at forstå som én lokomotivfører og én fyrbøder)
personnel du hangar aux marchandises: pakhuspersonale
personnel du train: togpersonale
personnel roulant: togpersonale; kørende personale
personnel sédentaire: stationspersonale og andet ikke-kørende personale
pétard: knaldsignal
petit matériel de la voie: (fællesbetegnelse for) mindre jerndele og ståldele til sporbygning (skinnespiger, svelleskruer, underlagsplader, lasker, bolte osv)
petit mouvement: (belgisk) rangerbevægelser og anden (skinnebåren) kørsel, som ikke sker i henhold til hovedsignaler
petite vitesse: lav hastighed; almindeligt fragtgods
petite-ceinture: indre ringbane
phare: lanterne; lygte
pièce de croisement: dobbeltkrydsning
pièce d'entrée: (på strømskinne) begyndelsesstykke, der leder slæbesko ind i korrekt position
pied plat*: lokomotivfører på godstog
pied(d)roit: pille, der understøtter hvælving eller stik; væg i overhvælvet tunnel
pignon: gavl (på bygning)
pile (intermédiaire): mellemunderstøtning; murpille
pile de pont: bropille
pince: (billet)tang
pince spéciale: specialtang (fx til løft og lægning af skinner)
piquet d'arrêt: frispormærke
piqueur: baneformand; banevogter
piston: stempel (i cylinder)
place à front de la gare: stations(for)plads
plan de roulement des locomotives: (samlet) maskinløbsplan
plan de signalisation: signalsystem; projekt for signalsystem
plan de voie: sporplan
plan incliné: skråplan
plancher: gulv(flade)
planter un chou*: (plante kål) gå i stå ude på linien
plaque à rotation complète: plaque tournante à plateau plein
plaque amovible d'itinéraire: udskifteligt ruteskilt/destinationsskilt
plaque d'assise d'aiguille: underlagsplade for glidestol (i sporskifte)
plaque de baptême: navneskilt (fx på lokomotiv)
plaque de constructeur: fabriksplade
plaque de glissement: glidestol (i sporskifte)
plaque de numérotation: nummerplade
plaque de réseau: skilt, der angiver køretøjs tilhørsforhold
plaque itinéraire: destinationsskilt
plaque tournante: drejeskive (i egentlig forstand; altså en "drejescene" med nedfældede spor; sådanne fandtes i Frankrig ikke bare som vogndrejeskiver, men også med op til 21 m diameter for lokomotiver med tender - en tung konstruktion, der ofte var dampdrevet og da betjent af en plaquiste*, som bl a skulle vedligeholde fyret under den på drejeskiven stående kedel); lukket drejeskive
plaque tournante à plateau plein: cirkelformet drejeskive (der dækker hele gruben); lukket drejeskive
plaque tournante à rotation limitée: sektor-drejeskive; (form for) dreje-sporskifte
plaque tournante en étoile: stjernedrejeskive; tresporet (vogn)drejeskive
plaque tournante pour croisement: tosporet (vogn)drejeskive (med krydsende spor)
plaque tournante pour locomotives: lokomotivdrejeskive
plaque tournante pour wagons: vogndrejeskive
plaque tubulaire: rørvæg
plaquette anti-desserage: spændskive (under møtrik)
plaquiste*: medarbejder tilknyttet plaque tournante
plate-forme: planum; overside af underbygning; fladvogn; ende- eller midterperron i jernbanevogn; lad; læsseflade; førerplads på damplokomotiv
plate-forme de chargement: læsseperron; varehusperron; pakhusperron; godsperron
plate-forme du magasin: pakhusgulv; varehusgulv (i vognbundshøjde)
plateforme extrême: endeperron
plateforme extrême fermée: lukket endeperron
plein cintre: halvcirkelformet bue (som bro eller over åbning i bygning)
pneu: luftfyldt gummidæk (især i Frankrig benyttet som kørehjul og sidestyrshjul på bybanemateriel)
poids à vide: tomvægt
poids adhérent: adhæsionsvægt
poids de la machine en charge: maskines tjenestevægt
poids de la machine vide: maskines tomvægt
poids d'un mètre de rail: skinnes metervægt (vægt pr lb m)
poids en ordre de marche: vægt i tjenstfærdig stand; tjenestevægt
poids en service: tjenestevægt
poids-frein: bremsevægt
poignée: dørgreb; håndtag
point culminant: toppunkt (fx i længdeprofil)
point d'arrêt: holdeplads; (med eller uden betjening, men kun for persontrafik og uden sidespor for godsvogne); (i visse tilfælde altså) trinbræt
point d'arrêt facultatif: holdeplads, hvor der kun standses efter behov; trinbræt
point de bifurcation: forgreningssted; forgreningsstation
point de garage: sted for overhaling
point de jonction: knudepunkt
point de manoeuvres: signalhus; driftsteknisk station etc
point de partage: (vandskel) højdepunkt i jernbanestræknings længdeprofil
point de remise: tilslutningssted (fx for privat sidespor)
point d'évitement: sted for overhaling; mødested for vogne på funikulærbane
pointe d'aiguille: tungespids (i sporskifte)
pointe de coeur: hjertestykke; hjertespids (i sporskifte)
pointe de croisement: hjertespids
pompe à air: (tryk)luftpumpe; kompressor
pompe à eau d'alimentation: fødevandspumpe
pompe bi-compound: dobbelt compound-luftpumpe
pompe d'alimentation: fødevandspumpe
ponceau: gennemløb
pont: bro
pont (de) chemin de fer: jernbanebro; vogndæk med jernbanespor
pont à bascule: klapbro (sjældent); vognvægt; brovægt
pont à haubans: skråstagsbro
pont basculent: klapbro
pont de bateaux: pontonbro
pont de chargement: (mobil) læssebro (til brug mellem rampe eller vejkøretøj til godsvogn eller mellem to godsvogne på nabospor)
pont de déchargement: pont de chargement
pont de pierre: bro eller viadukt af (natur)sten
pont de transbordement: pont de chargement
pont en béton armé: jernbetonbro; bro af armeret beton
pont en béton précontraint: spændbetonbro; bro af forspændte betonelementer
pont en maçonnerie: murværksbro
pont levant: løftebro
pont maçonné: muret bro
pont métallique: jernbro; stålbro
pont mobile: bevægelig bro (dvs passagen kan afbrydes); pont de chargement
pont pivotant: åben drejeskive; lokomotivdrejeskive
pont provisoire: interimistisk bro
pont roulant: skydebro; løbekran
pont routier: pont-route
pont suspendu: hængebro
pont tournant: svingbro; drejebro; åben drejeskive; kongestolsdrejeskive (principielt forskellig fra plaque tournante)
pont tournant à rotation limitée: (form for) dreje-sporskifte
pont transbordeur: skydebro; hængefærgebro
pont voie: sporbærende bro; jernbanebro
pont voûté: buebro
pont-bascule (à wagons): brovægt; vognvægt
pont-canal: kanalbro (som fører en vandvej over en dal eller over en anden færdselsåre)
pont-dalle: pladebro
pont-levis: (type af) klapbro; vindebro
pont-plaque: drejeskive (af en i Frankrig benyttet kombinationstype med gunstigere vægtfordeling og reduceret konstruktionshøjde ligesom en charnierdrejeskive)
pont-rail: jernbanebro
pont-route: vejbro
port de ferry-boats: færgehavn
portail (d'entrée) du tunnel: tunnel(indgangs)portal
porte à double vantail: tofløjet dør
porte d'accès: indgangsdør
porte de boîte à feu: fyrdør
porte de boîte à fumée: røgkammerdør
porte de boîte à fumée à deux vantaux: tofløjet (flad) røgkammerdør
porte de chargement : læsseport
porte de déchargement: porte de chargement
porte de voiture: vogndør
porte du foyer: fyrdør
porte ronde: (bl a) cirkulær røgkammerdør (hvælvet eller i kegleform)
porte sanitaire: ekstra, særlig bred (tofløjet) dør i langside af personvogn (så denne kan bruges i lazarettog til sårede, der skal transporteres liggende)
porte-cochère: (vognport) indkørsel for vejkøretøjer til/i/gennem bygning (fx i tilslutning til stationsbygning overdækket areal for ind- og udstigning)
portée: (brofags) spændvidde
porte-signal: signalholder
porteur: drager (person)
porteur auxiliaire: supplerende bæretov (på fransk ophængstype i lille afstand over køretråd)
porteur principal: bæretov
portière: (bl a) direkte dør udefra til kupé
portillon automatique: (på Paris' Métro) kraftig låge, der for at afværge togforsinkelse spærrer adgang til perron for passagerer, der kommer for sent
portique: galgeformet konstruktion, fx signalbærende udligger; kørebro for kran
portique à combustibles: krananlæg for brændselsforsyning til lokomotiver
portique à signaux: portique de signalisation
portique de signalisation: signalbro; signalgalleri; signalbærende udligger
portique pour la manutention des transcontainers: containerkran
pose de voie: sporlægning
pose des rails: sporlægning; sporarbejde
poseur: (bl a) banearbejder (sporarbejder); skinnelægger
poseur de sabots: portør, der anbringer hemsko
position de fermeture: (vedr signal) stopstilling
position d'un signal: signalvisning; signalplacering
poste à leviers (Saxby): signalpost med (type af) mekanisk centralapparat
poste à relais à commande informatique: signalpost med programmerede kredsløb og computer-teknik
poste circulation: trafiklederpost; (form for) kommandopost
poste d'aiguillage: (sporskiftepost) signalpost
poste d'aiguillage normalisé: standard-signalhus
poste de block: blokpost
poste de bosse: signal- og sporskiftepost på rangerbanegård; kontroltårn
poste de commande: kommandopost; sted, hvorfra noget styres
poste de commandement: kommandopost
poste de conduite: førerplads
poste de manoeuvre à etage: central(sikrings)apparat i signalhus med undertage eller højt understel
poste de manoeuvre avec cabine: central(sikrings)apparat i signalhus
poste de mouvements: signalpost; kommandopost
poste de pilotage: førerplads (fx i TGV)
poste de régulation: trafikledercentral
poste de signalisation: signalpost
poste de sonnerie: linieklokke; (beholder for) linieklokkeværk; meldeklokke
poste de traction: trækkraftdepot (eller filial heraf); lokomotivstation; remise og tilhørende faciliteter
poste de travail: arbejdssted; arbejdsmæssig funktion
poste du mécanicien: førerplads
poteau à console: (lednings)mast med udligger eller konsol
poteau à deux bras: mast med udligger til begge sider
poteau à flèche: (lednings)mast med udligger eller konsol
poteau à potence: (lednings)mast med udligger eller konsol
poteau à un bras: mast med enkelt udligger
poteau creux: rørmast
poteau de canalisation électrique: el-mast
poteau de caténaire: køreledningsmast
poteau de conducteur: poteau de canalisation électrique
poteau de déclivité: faldviser
poteau de l'èlectrification: køreledningsmast
poteau de pente: faldviser
poteau de sémaphore: mast for armsignal
poteau en bois: træmast
poteau en treillis: gittermast
poteau telegraphique: telegrafstang
poteau tubulaire: rørmast
poteaux de fil de ligne: (række af) køreledningsmaster
poteaux de ligne: stangrække (for telegraf- og telefonledninger)
potence à signaux: signalgalge (signalmast med udkragning)
poulie: trisse; taljeblok; remskive
poupe ouvrante: hækport (på færge)
pousseur de charbon: kulskubber (fører kul i tender frem, så de kommer inden for fyrbøders rækkevidde)
pousse-wagon: anordning (der kiles mellem skinneoverkant og hjul) til flytning af (gods)vogn
poussier: smuld; støv
poutre de pont: brodrager; brobjælke
poutre en caisson: kassedrager (drager med kasseformigt tværprofil)
pré-métro: sporvej eller letbane anlagt med henblik på senere udbygning til "rigtig" bybane
prendre de la vitesse: sætte fart på
prendre la manche*: føre lokomotiv
préposé à l'acception au transport: pakmester etc
prescriptions pour la service: tjenstlig vejledning, tjenestereglement
pression de vapeur: damptryk
prise d'eau: vandtagning
prix du billet: billetpris
prix du trajet: takst for befordring
prix du voyage: billetpris
profil de l'espace libre: fritrumsprofil
profil en long: længdeprofil
profil en travers: tværprofil
profil longitudinal: profil en long
profil transversal: profil en travers
projecteur frontal: (kraftig) forlygte
protecteur: vagtmand (med horn og flag), som advarer sporkolonne om kommende tog
proue ouvrante: bovport (på færge)
puissance à la jante: ydelse ved drivhjulsperiferi
puissance au crochet: ydelse ved krogen (på tender eller tenderlokomotiv); effektiv ydelse
puissance aux cylindres: ydelse fra cylindre
puissance de levage: løfteevne (fx for kran)
puissance effective: faktisk ydelse (målt på prøvestand)
puissance maximum: topydelse
puissance nominale: nominel ydelse
Pullman métallique: Pullmanvogn af stål
pupitre de conduite: førerpult; førerbord
pupitre géographique de commande: (i kommandopost eller fjernstyringscentral) betjeningspult med trykknapper på skematisk sporplan (hvor signaler er markeret)
PV: (petite vitesse) traditionelt (langsomt) godstog; traditionel godstrafik
pylône: (bl a) køreledningsmast; gittermast; tårn for hænge- eller skråstagsbro; pylon