Fransk   -   Forbogstav: s
sablage: sanding
sablé: sandet; udstyret med sandingsapparatur
sablière: sandkasse; sandingsapparat
sablière à air comprimé: trykluftsandingsapparat
sablière à calotte plate: sandkasse med fladt låg
sablière à couvercle plat: sablière à calotte plate
sabot: (bl a) hemsko
sabot automatique: Büssingbremse etc
sabot d'arrêt: spærresko
sabot de déraillement: afløbssko
sabot de frein: bremseklods
sabot de remise sur rail: sporsætningsrampe (hjælpemiddel til at bringe afsporet hjul på skinne igen)
sabot d'enrayage: hæmsko
sabot d'enrayement: sabot d'enrayage
sabotage: (bl a) udførelse af udskæringer for skinner, underlagsplader eller skinnestole i overkant af jernbanesveller
saboteur: (bl a) arbejder, som laver udskæringer for skinner mv i jernbanesveller
salle: (bl a) storrum i personvogn, stort pakrum, postrum etc
salle d'attente: ventesal
salle des commissionaires: dragerværelse
salle des facteurs: salle des commissionaires
salle des guichets: rum med billetsalg
salle des pas perdus: forhal
salle des porteurs de bagage: salle des commissionaires
salon d'observation: udkigssalon (i enden af inspektionsvogn)
salon-fumoir: rygesalon
saucisson*: (pølse) (type af) strømliniet personvogn
saut(-de)-mouton*: (springen buk) overføring; krydsning ude af niveau
section: sektion; strækningsafsnit
section de block: blokafsnit
section descendante: faldende strækningsafsnit; faldstrækning
section en palier: section horizontale
section en rampe: stigende eller faldende strækningsafsnit
section horizontale: vandret strækning(safsnit)
section montante: stigende strækningsafsnit
selle: (bl a) underlagsplade
selle à crochet: hageplade (type af underlagsplade for skinne)
sémaphore: armsignal; signalvisning "stop"
sémaphore de débranchement: (type af) rangersignal
semelle de frein: bremsesål
semelle en caoutshouc: gummi(underlags)plade
semi-articulée: delvis leddelt (som Mallet-lokomotiv)
semi-barrière: halvbom
semi-direct: iltog
semi-métro: pré-métro
semi-remorque: sættevogn
sénateur*: lokomotivfører på passagertog
sens (de marche): (kørsels)retning
sens impair: (ulige retning) retning væk fra hovedstation eller centrum for jernbanesystem, fx Paris (udgående tog har ulige tognumre)
sens pair: (lige retning) retning mod hovedstation eller centrum for jernbanesystem, fx Paris (indgående tog har lige numre)
séparateur d'huile: olieudskiller
serie: (bl a) klasse; litra
serre-frein: bremser (person)
serrer les freins: aktivere bremserne
serrure d'enclenchement: aflåsning af signaler og/eller sporskifter i gensidig afhængighed (mekanisme i sikringssystem)
serveur-receveur: overtjener i spisevogn
service: drift; tjeneste; trafik
service commercial: normal drift (modsat forsøgskørsel)
service courant: service commercial
service de composition et de décomposition: rangertjeneste
service de direction: retningsvis gruppering og benyttelse af spor, hvor flere linier følges ad
service de la ligne: strækningstjeneste
service de ligne: linievis gruppering og benyttelse af spor, hvor flere linier følges ad
service de triage: service de manoeuvre
service des manoeuvres: rangertjeneste; rangering
service des trains: togtjeneste
service facultatif: tjeneste uden fast tur
service intérieur de gare: stationstjeneste
service marchandises: godstrafik
service omnibus: persontogstrafik
service régulier: normal trafik (modsat forsøgskørsel); fast tur
servo moteur: servobetjent skiftestang mv (på damplokomotiv)
siége à assise relevable: klapsæde
sifflet: fløjte (evt trillefløjte); fløjtesignal
sifflet à vapeur: dampfløjte
sifflet en cuivre jaune: fløjte udført af messing
sigle: initialer; logotype (fx SCNF og DSB)
signal (indicateur) de position d'aiguille: sporskiftesignal
signal à damier: signal af skakbræt-type
signal avancé: fremskudt signal; F-signal
signal avancé de passage: gennemkørselssignal
signal avancé de sortie: signal avancé de passage
signal carré d'arrêt: (type af) stopsignal for hovedspor
signal d'aiguille: sporskiftesignal
signal d'alerte des équipes travaillant sur la voie: advarselssignal til sporkolonne
signal d'arrêt (absolu): "stop"; hovedsignal
signal d'avertissement: fremskudt signal; F-signal
signal de départ: afgangssignal
signal de distance: frispormærkel
signal de manoevre (de triage): rangersignal
signal de marche: "kør"; "fri bane"
signal de queue: slutsignal (på sidste køretøj i tog)
signal de ralentissement: signal til langsom kørsel
signal de sortie: udkørselssignal
signal de tête: kendingssignal (på forreste køretøj i tog)
signal de voie libre: "fri bane"; "kør"
signal d'entrée: indkørselssignal
signal détonant: knaldsignal
signal du bloc: bloksignal; mellembloksignal
signal fermé: signal, der viser "stop"
signal fix: fast signal eller mærke
signal indicateur de direction: togvejssignal
signal limite de garage: rangergrænsemærke
signal lumineux: daglyssignal
signal mécanique: mekanisk signal (modsat daglyssignal)
signal ouvert: signal, der viser "kør"
signal par le drapeau: flagsigna
signal pricipal: hovedsignal
signal pyrotechnique: knaldsignal
signal sémaphorique: armsignal
signaleur: signalpasser; person, som stiller signaler; tjenstgørende i signalpost etc
signalisation: signalgivning; signalsystem; etablering af signalsystem
signalisation lumineuse: system af daglyssignaler; etablering af daglyssignaler
signaliste: signaleur
signaux enclenchés: signaler i egentligt sikringsanlæg
silentbloc de suspension: lyddæmpende gummiklods i affjedringssystem
sillon: et togs køreplan (teknisk set)
simple expansion: enkelt ekspansion
siphon: termosifon (næsten eller helt lodrette vandrør i fyrkasse til øgning af hedeflade og forbedring af vandcirkulation i kedel)
site du triage: rangerterræn
soc-éperon: kombineret banerømmer og snenæse
société d'exploitation de chemin de fer: jernbanedriftsselskab
Société Français des Transports Frigorifiques: fransk køletransportselskab oprettet 1920
sommet du corps cylindrique: "overside" af rundkedel
sommier: vederlag for murbue eller -hvælving
sonnerie d'annonce: linieklokke; linieklokkeværk; meldeklokke
sonnerie d'approche: advarselsklokke(r) ved jernbaneoverskæring
sonnerie d'avertissement: sonnerie d'annonce; sonnerie d'approche
sonnerie de répétition: tilbagemeldingsklokke(værk)
sonnerie de réplique: sonnerie de répétition
sonnerie d'interieur: indendørs klokkeværk (melde- eller alarmklokke)
sono*: sonorisation
sonorisation: lydanlæg (fx i tog)
sortie: (bl a) afrejse; udkørsel
soufflage*: højdemæssig efterjustering af overbygning (svelle for svelle)
soufflet: (bælg) harmonikaforbindelse
soufflet-tampon: speciel type af harmonikaforbindelse, som (i forbindelse med automatkobling) deltager i kraftoverføring mellem vogne
souffleur: blæser
soupape à balance: sikkerhedsventil af Salter-type
soupape d'admission: indstrømningsventil
soupape d'alimentation: fødeventil
soupape d'arrêt: afspærringsventil
soupape de sûreté: sikkerhedsventil
soupape d'échappement: udstrømningsventil
soupapes à cames oscillantes: ventiler bevæget af frem- og tilbagegående knaster
soupapes à cames rotatives: ventiler bevæget af roterende knaster
sous-chef (de ...): fuldmægtig; næstkommanderende; stedfortræder; vice-
sous-série: delklasse (af lokomotiver eller vogne)
soute à charbon: kulbeholder; kulkasse
soute à charbon du tender: tenders kulbeholder
soute à combustible: brændstofbeholder; brændolietank
soute à eau: vandbeholder; vandkasse
soute arrière: vand- eller kulkasse bag førerhus på tenderlokomotiv
soute latérale: sidevandkasse; sidekulkasse
souterrain: tunnel
Specification Technique Interopérabilité: tekniske specifikationer for interoperabilitet
stabilisateur dynamique: dynamisk stabiliseringsmaskine
station: (bl a) standsningssted; mindre station (rangerede fx ved PLM mellem gare og halte, ekspederede ikke vognladninger); holdeplads; stoppested
station d'arrivée: bestemmelsesstation
station de destination: station d'arrivée
station de prise d'eau: vand(tagnings)station (for damplokomotivers forsyning)
station d'expédition: afsenderstation
station pour l'alimentation d'eau: vand(tagnings)station (for damplokomotivers forsyning)
station surélevée: højbanestation
stationnaire: (bl a) tjenstgørende i blokpost
stationnement des fiacres: droske-holdeplads
stationnement des voitures de place: stationnement des fiacres
STEF: Société Française des Transports Frigorifiques
STI: Specification Technique Interopérabilité
stock de wagons: vognbestand; omfang af rullende materiel
stoker: stoker; mekanisk indfyringsanlæg
succesion des intervalle de temps: (kørsel med) tidsafstand
succession des espaces: (kørsel med) rumlig afstand (navnlig blokafstand)
succession des parcours: succession des espaces
succession des trains: (kørsel med) togafstand
suie: sod
superstructure: overbygning (spor eller bro)
superstructure de la voie: overbygning (spor)
supplément: (bla a) tillægsbillet
supplément voiture-lits: sovevognsbillet
support de la crapaudine: kongestol (for drejeskive)
support du pivot de coulisse: konsol for kvadrant (evt kombineret med linealbærer)
surchauffeur: overheder
surface de chauffe: hedeflade
surface de grille: risteflade
surface de surchauffe: overheders hedeflade
surface du plancher: (bl a) bundflade (i godsvogn)
surface utile: læsseflade
surhaussement des rails: overhøjde (af yderskinne i sporkurve)
surtimbrage: forhøjelse af fastsat (kedel)tryk
surveillance de la voie: strækningsovervågning; tjeneste som banevogter
surveillant de la voie: baneformand; banevogter
suspension: ophæng
suspension caténaire: (type af) køreledningsophæng (hvor bæretov hænger i kædeform)
suspension de caisse: vognkasse-ophæng
suspension élastique du moteur: fjedrende motorophæng
suspension pendulaire: pendulophæng
suspension pneumatique: luftaffjedring
suspente: hængetov; hængende kæde; strop (fx i hængebro)
système de block: bloksystem
système du batôn: togstavssystem