Tysk   -   Forbogstav: a
(Vieh)hürde: Viehhof
(Wagen)klasse: (vogn)klasse (i passagertrafik)
Abart: afart; variant (om fx en lokomotivtype, der er afledt af en anden, i forvejen kendt type)
abblasen: (ud)blæse (fra sikkerhedsventil)
Abdampf: spildedamp
Abdampfrohr: spildedampsrør
Abdampfvorwärmer: fødevandsforvarmer (som udnytter varme i spildedamp)
Abdrückbetrieb: rangering ved Abdrücken
Abdrücken: trykning (skubning) af vogne over rangerryg til det punkt, hvorfra de ved tyngdekraftens hjælp selv kan løbe ned
Abdrücklokomotive: lokomotiv i arbejde på rangerryg
Abdrücksignal: signal ved rangerryg
Abfahrauftrag: ordre til afgang
Abfahrgleis: udkørselsspor
Abfahrsignal: afgangssignal
Abfahrt: afgang; igangsætning
Abfahrt(s)bahnsteig: afgangsperron (perron ved spor for afgående tog)
Abfahrzeit: afgangstid (køreplanmæssig eller faktisk)
Abfertigung: ekspedition (passagerer eller gods)
Abfertigungsdienst: tjenestested, hvor passagerer og/eller gods ekspederes med henblik på befordring (billetsalg, rejsegodsindlevering, godsekspedition osv)
Abfertigungsstelle: Abfertigungsdienst
Abfertingungsart: forsendelsesmåde og/eller takstberegningsform
Abfuhrplan: program for transport af massegods i hele tog
Abgasanlage: udstødningssystem (fx på diesellokomotiv)
Abgasturbolader: turbolader (som drives af motorens udstødningsgas)
Abgasverlust: den andel i damplokomotivs varmetab, der hidrører fra udstrømning gennem skorsten
Abgasvorwärmer: fødevandsforvarmer (som udnytter varme i røggasser)
abgedeckte Drehscheibe: cirkelformet drejeskive (der dækker hele gruben); lukket drejeskive
abhängiges Stellwerk: signalpost underordnet en kommandopost; detacheret signalpost
Abhängigkeit: (afhængighed) gensidig aflåsning af signaler og sporskifter
Ablauf: vogne eller vogngruppers frie løb under rangering
Ablaufanlage: anlæg for (godsvognes) nedløb
Ablaufberg: rangerryg; rangerbjerg
Ablaufbetrieb: rangermetode, hvor vogne og vogngrupper føres frem til et punkt, hvorfra de ved tyngdekraftens hjælp selv kan løbe på plads
Ablaufgleis: nedløbsspor (fra rangerryg)
Ablaufrücken: rangerryg
Ablaufstellwerk: signal- og sporskiftepost på rangerbanegård; kontroltårn
ablenkender Strang: vigespor (i sporskifte); afvigende spor
Ablenkung: afgrening; forgrening
Ablenkungsgleis: spor, som dækningssporskifte er stillet til undtagen ved planlagt kørsel til og fra hovedspor
Ablenkungsweiche: dækningssporskifte
Ablenkvorrichtung: tungeparti
Abraumlokomotive: lokomotiv anvendt ved transport af afrømmet jord (fx i brunkulslejer)
Abreißen des Zuges: adskillelse af tog; opbrydning af tog
Abriegeln des Nachbargleises: udlægning af knaldsignal (evt i begge retninger) til advarsel for tog på nabospor i tilfælde af ulykke eller anden uforudseelig begivenhed
Abrollberg: (østrigsk?) rangerbjerg; rangerryg
Abrüsten der Lok: servicering af lokomotiv ankommet til depot
Abschlammventil: slamhane
Abschlußschild: let gavl (oftest kun overgavl) på perronhal etc
Abschlußschürze: Abschlußschild
Abspannwerk: transformerstation
Abstandsbremse: sporbremse, der holder afstand i tid og rum mellem nedløbende vogne og vogngrupper
Abstecken: afsætning og udstikning i terræn (af spor mv)
absteigende Strecke: faldende strækningsafsnit; faldstrækning
Abstellbahnhof: sporanlæg for henstilling, rengøring, klargøring og opstilling af vognstammer
Abstellgleis: opstillings-, rengørings og/eller depotspor
Abstoßbetrieb: rangering ved Abstoßen
Abstoßen: skubning af afkoblet vogn eller vogngruppe indtil farten er høj nok til, at den/de selv kan løbe på plads
Abteil: kupé
Abteilungszeichen: (gammel betegnelse for) kilometersten eller kilometermærke
Abteilwagen: kupévogn
Abwärtstransformator: transformer, der omsætter til lavere spænding
Abziehen: borttrækning af vogne på fx opstillings- eller læssespor; (forbudt) rangering, hvor der skiftes spor mellem et rangertræk og vogn(e), der under kørslen er frakoblet dette (jf britisk fly shunt)
abzweigendes Gleis: vigespor (i sporskifte); afvigende spor
Abzweigstelle: vigespor på fri bane, for afvigende strækning Abzweigung
Achsanordnung: Achsfolge
Achsbelastung: forhold mellem lokomotivs akseltryk og hjuldiameter
Achsbuchse: akselkasse
Achsdrück: akseltryk
Achse: hjulsæt; aksel
Achsendrehscheibe: drejeskive for hjulsæt
Achsfahrmasse: (vægt, der bevirker) akseltryk (på spor)
Achsfolge: (akselrækkefølge) hjularrangement; hjulstilling
Achsgabel: akselgaffel
Achshalter: akselgaffel
Achshaltergleitbacken: akselgaffelskinner; slidsko
Achshaltersteg: forbindelsesstykke (forneden på akselgaffel)
Achskraft: akseltryk (på spor)
Achslager: akselleje
Achslagerführung: akselbakker
Achslagergehäuse: akselkasse
Achslast: akseltryk (tryk af hjulsæt på skinner, ikke tryk på aksel)
Achsschenkel: akselhals
Achssenkgleis: spor (i vogneftersynshal etc), hvor hjulsæt kan skiftes
Achsstand: akselafstand
Achswelle: hjulaksel
Achszähler: akseltæller (komponent i sikringsanlæg)
Achtungssignal: enkelt stød i lokomotivfløjte etc til advarsel for personer eller kvittering for givet signal
Adhäsionsbahn: adhæsionsbane
AFI: automatisches Fahrzeug-Identifikationssystem
AK: automatische Kupplung
Akkumulatorenlokomotive: (elektrisk) akkumulatorlokomotiv
Akku-Triebwagen: (elektrisk) akkumulatormotorvogn
allgemeiner Fernverkehr: almindelig fjerntrafik (modsat hochqualifizierter Fernverkehr, men ligeledes med gennemgående tog)
Allstromtriebfahrzeug: Mehrsystemtriebfahrzeug
Allzwecklokomotive: universallokomotiv (både egnet til passagertog og godstog)
Amerikanerlokomotive: damplokomotiv med hjularrangement 2'B; lokomotiv af amerikansk oprindelse
anderthalbstöckiger Schlafwagen: sovevogn med kupeer i to etager, dog alle med adgang fra samme sidegang
Andreaskreuz: skrå sporkrydsning; (sjælden betegnelse for) krydsmærke ved jernbaneoverskærning
Andrücken: skubning af godsvogsstamme hen til rangerryg (hvorefter Abdrücken finder sted)
Anfahrbeschleunigung: acceleration ved igangsætning
Anfahren: igangsætning
Anfahrventil: igangsætningsventil (for suspension af compoundvirkning under igangsætning)
Anfahrvorrichtung: Anfahrventil
Anfahrwiderstand: igangsætningsmodstand
Anfahrzugkraft: trækkraft ved igangsætning
Anfangscheibe: standsignal ved hastighedsnedsættelse
Angebotsraum: rum med salgsdisk i cafeteria-vogn
Anhängelast: (tilkoblet) togvægt; mulig togvægt ved given hastighed, stigningsforhold og art af hjullejer
Anhängewagen: påhængsvogn; bivogn
Ankunft(s)bahnsteig: ankomstperron (perron ved spor for ankommende tog)
Ankunftzeit: ankomsttid (køreplanmæssig eller faktisk)
Ankuppeln: sammenkobling
Anlaßbatterie: startbatteri
Anlauframpe: rampe for tilløb
Anlaufsteigung: stigning, der overskrider gældende maksimalstigning og derfor kan gøre tilløb nødvendigt
Annäherungsläutwerk: advarselsklokke(r) ved jernbaneoverskæring
Anpreßkraft: kraft, hvormed to dele i et bremsesystem trykkes mod hinanden
Anriß: begyndende brud (på maskindel)
Anschlagsschiene: yderstreng (i sporskifte)
Anschluß von Zügen: togtilslutning
Anschlußbahn: tilsluttende linie (fx industrispor) uden eller med begrænset offentlig trafik
Anschlußbahnhof: overgangsstation for Anschlussbahn; (almindeligt) jernbaneknudepunkt
Anschlußgleis: tilslutningsspor; tilslutningsspor
Anschlußstelle: sidespor på fri bane (uden mulighed for frigivelse af banestrækningen til anden kørsel, mens der er tog på sidesporet/ene)
Anschlußstrecke: tilsluttende (jernbane)strækning; fødelinie
Anschlußweiche: medgående sporskifte ved flersporet afgrening
Anschlußzug: forbindelsestog
Anschnitt: planum for bane på skråning (hvor afgravning til den ene side svarer til påfyldning på den anden side af spor)
ansteigende Strecke: stigende strækningsafsnit
Antrieb: drev; kraftmaskine
Antriebsrad: (ret sjældent) drivhjul
Arbeiterrotte: arbejderkolonne
Arbeiterzug: pendlertog
Arbeitsgrube: smøregrav, reparationsgrav etc
Arbeitsvermögen: arbejdsevne; energi
Arbeitswagen: tjenestegodsvogn
Arbeitszug: arbejdstog (kan fremføres enten som særtog eller som arbejdstog i dansk forstand)
Armsignal: armsignal
Arztwagen: ambulancevogn (i hjælpetog)
Aschförderanlage: asketransportanlæg
Aschkasten: askekasse
Atmen der Schienen: skinners temperaturbetingede længdeændring
Aufbauten: opbygning (bl a) på jernbanevogn (fx vognkasse)
Aufenhalt: ophold; standsning; holdt
Aufenhaltsgebäude: bygning med opholdsrum for personale
Auffahren: opskæring (af medgående sporskifte)
Auffahrrampe: opkørselsrampe; opkørsel
Auffahrt: (bl a) Auffahrrampe
Aufgleisgerät: udstyr, hvormed afsporet køretøj sættes på skinner igen
Aufgleisung: sporsætning
Aufgleisungskran: kørekran; hjælpe(togs)kran
Aufgleisungsschuh: sporsætningsrampe (hjælpemiddel til at bringe afsporet hjul på skinne igen)
Auflaufbogengleis: specialspor i skrappe kurver, hvor de ydre hjul kører med flangen på en særligt udformet, bred skinne, og modstand således nedsættes (ikke i spor med offentlig trafik)
Aufnahmegebäude: stationsbygning; hovedbygning på personbanegård
Aufschneidbarkeit: (sporskiftes) evne til at tåle opskæring
Aufschneiden: opskæring (af medgående sporskifte)
Aufsicht: (bl a) vagthavende (fx fungerende stationsbestyrer)
Aufstellgleis: Aufstellungsgleis
Aufstellungsgleis: opstillingsspor; spor for oprangering
Ausbau: udbygning (fx med 2. spor eller til større akseltryk og/eller højere hastighed)
Ausbesserungsbestand: under reparation værende del af rullende materiel
Ausbesserungswerk: hovedværksted; reparationsværksted
Ausfahrgleis: stationshovedspor med udkørsel (under normale forhold); udkørselsspor
Ausfahrgruppe: afgangsrist
Ausfahrharfe: afgangsrist
Ausfahrsignal: udkørselssignal
Ausfahrstraße: udkørselsspor; udkørselstogvej
Ausfahrvorsignal: gennemkørselssignal
Ausflug(s)zug: udflugtstog
Ausflugsverkehr: udflugtstrafik
Ausgleichhebel: fjederbalance; vægtstang i bremsetøj
Ausgleichschiene: indpasser; kurveskinne
Ausgleichsgewicht: kontravægt
Aushängefahrplan: opslagskøreplan
Aushangfahrplan: Aushängefahrplan
Auskunftstelle: informationskontor etc
Ausladen der Güter: aflæsning af gods; losning
Auslaufgleis: udkørselsspor
Auslegerkran: udliggerkran
Auslegermast: (lednings)mast med udligger eller konsol
Auslösung des Stellhebels: frigivelse af sporskiftehåndtag(s aflåsning)
Ausmusterung: udrangering
Ausnahmetarif: særtakst; rabatpris
Auspuff: udstødning
Auspuff-Endtopf: udmunding(sdåse) for (forbrændingsmotors) udstødningssystem
Ausschlacken: udtømning af aske og slagger fra et damplokomotivs askekasse og røgkammer
Außenbahnsteig: yderperron
Außenbogenweiche: modkrummet (kurve)sporskifte
Außendienst: strækningstjeneste
Außenrahmen: udvendig ramme
Außerdienststellung: (bl a) udrangering
Aussichtstriebwagen: udsigtsmotorvogn
Aussichtswagen: udsigtsvogn (med højtliggende gulv og glastag)
Ausweich(e)stelle: sted for overhaling eller krydsning; mødested for vogne på funikulærbane
Ausweichanschlussstelle: sidespor på fri bane (hvor denne kan frigives til kørsel med andre tog, mens der er tog på sidesporet/ene)
Ausweichgleis: (modsat Durchlaufgleis, men hovedspor ligesom dette) vigespor (for overhaling eller krydsning)
Ausziehgleis: udtræksspor
automatische Kupplung: automatkobling
automatische Zugsteuerung: fjernstyring af førerløst tog
automatischer Streckenblock: automatisk linieblok(anlæg)
automatisches Fahrzeug-Identifikationssystem: automatisk system til identifikation af køretøjer
automobile Eisenbahnwagen: dampvogn
Autoreisezug: biltog
AW: Ausbesserungswerk