Tysk   -   Forbogstav: d
Dachkühlanlage: køleanlæg i eller på tag
Dachleitung: kabel på tag af elektrisk lokomotiv
Damm: (jernbane)dæmning
Dampf: damp
Dampfbahn: dampjernbane; jernbane med dampdrift (oprindelig som modsætning til hestebane)
Dampfbetrieb: dampdrift
Dampfdehnung: (damp)ekspansion
Dampfdom: (damp)dom
Dampfdrosselung: damptryksreduktion (i dyser, kanaler etc)
Dampfentnahmedom: Dampfdom
Dampfentnahmerohr: hoveddamprør
Dampfentnahmestutzen: dampfordelingsstykke
Dampferexpreßzug: (ældre) bådtog
Dampffähre: dampfærge
Dampfheizung: dampvarme(anlæg)
Dampfkolben: stempel (i dampcylinder)
Dampfkran: dampkran
Dampfläutewerk: dampklokke (på lokomotiv)
Dampflokomotive: damplokomotiv
Dampfmaschine: dampmaskine
Dampfmotor: dampmotor (system af små dampmaskiner med ventilstyring og hurtig gang)
Dampfpfeife: dampfløjte
Dampfregler: regulator
Dampfsammelkasten: dampsamlekasse
Dampfspannung: damptryk
Dampfspeicherlokomotive: (damp)akkumulatorlokomotiv
Dampfstrahlpumpe: injektor
Dampfstraßenbahn: dampsporvej; sporvognslinie med dampdrift
Dampftriebwagen: dampvogn (på skinner, ellers Dampfwagen)
Dampftrockener: damptørrer
Dampfwagen: (i jernbanens første tid) damplokomotiv; (senere) dampdrevet vejkøretøj
Dampfzugförderung: damptraktion; dampdrift
Datenverarbeitungsanlage: EDB-anlæg
Datumsnagel: mærkesøm (i imprægneret træsvelle)
Dauerleistung: vedvarende ydelse (ydelse, der kan opretholdes gennem længere tid uden overbelastning, fx overophedning af banemotorer)
Dauerzugkraft: vedvarende trækkraft (i modsætning til Anfahrzugkraft)
Deckbrücke: bro, hvor sporet ligger oven på den bærende konstruktion
Deckenanker: dækanker
Deckungssignal: dækningssignal (fx foran krydsninger eller bevægelige broer)
Deichselachse: hjulsæt i Bissel-truck etc
Deichseldrehgestell: Krauss-Helmholtz bogie etc
Deichselgestell: Bissel-truck etc
Depot: (schweizisk) lokomotivdepot
Desinfektionsgleis: vaskespor
Deutsche Schlafwagen- und Speisewagen-Gesellschaft: det tyske sovevogns- og spisevognsselskab (som efter 1945 afløste Mitropa i Vesttyskland)
Deutscher Eisenbahn-Verkehrsverband: tyske jernbaners trafikforbund (etableret 1886 til fremskaffelse og udformning af fælles befordrings- og ekspeditionsbetingelser for stats- og privatbaner i Tyskland)
DEVV: Deutscher Eisenbahn-Verkehrsverband
Dg-Zug: Durchgangsgüterzug
Diamond-Drehgestell: (amerikansk: diamond truck) godsvogns-bogie (af ret enkel konstruktion; navnet sigter til geometrien i de af fladjern udførte længdedragere i gitterkonstruktion)
Dienstabteil: tjenestekupé
Dienstanweisung: tjenstlig vejledning, tjenestereglement
Dienstbahnsteig: rejsegodsperron etc, hvortil publikum ikke har adgang
Dienstbefehl: tjenstlig ordre
Dienstfahrplan: tjenestekøreplan
Dienstgewicht: vægt i tjenstdygtig stand; tjenestevægt
Dienstgüterwagen: tjenestegodsvogn
Dienstkleidung: uniform
Dienstruhe: (navnlig om natten) periode uden toggang (med ubetjente stationer og sikringsanlæg)
Dienststelle: tjenestested (selvstændig administrativ enhed)
Dienstunterricht: undervisning under ansættelse (i arbejdstiden)
Dienstvorsteher des Bahnhofs: (i visse sammenhænge) stationsforstander
Dienstwagen: togførervogn etc; Bahndienstwagen
Dienstwohnung: tjenestebolig
dieselelektrische Lokomotive: diesel-elektrisk lokomotiv
dieselelektrischer Triebwagen: diesel-elektrisk motorvogn
Diesel-Gasturbinen-Lokomotive: diesel-gasturbinelokomotiv
dieselhydraulische Lokomotive: diesel-hydraulisk lokomotiv
Diesellokomotive: diesellokomotiv
dieselmechanische Lokomotive: diesel-mekanisk lokomotiv
Dieseltriebfahrzeug: dieseldrevet trækkraftenhed
Dieseltriebwagen: diesel-motorvogn
Dieseltriebwagen mit mechanischer Kraftübertragung: diesel-motorvogn med mekanisk transmission; diesel-mekanisk motorvogn
Dieselzugförderung: dieseltraktion; dieseldrift
direkter Wagen: gennemgående vogn
Direktmotor: motor, der fødes direkte fra køreledningen
Direktmotorlokomotive: type af elektrisk lokomotiv
Dispatcher: trafikleder (men mest i indirekte forstand som betegnelse for person i ledende stilling, fx Brigadedispatcher, Kreisdispatcher, Wagendispatcher)
Dohle(n): lille gennemløb; overdækket rende
Doppelbogenweiche: medkrummet kurvesporskifte
Doppeldrahtzug: dobbelt trådtræk
doppelgleisig: dobbeltsporet
Doppelherzstück: dobbeltkrydsning
Doppelkopfschiene: stolskinne
Doppelkreuzweiche: helt krydsningssporskifte; (hel) englænder*
Doppelrahmen: dobbeltramme
Doppelschlußmotor: kompoundmotor
Doppelstock-Gliederzug: leddelt toetagers togsæt
doppelstöckiger Sitzwagen: toetagers personvogn
Doppelstockwagen: toetagers vogn (passagerer eller gods)
Doppelstockzug: passagertog af toetagers vogne
doppelte Dampfdehnung: totrins (damp)ekspansion; compound-virkning
doppelte Gleisverbindung: diamantkrydsning
doppelte Kreuzungsweiche: helt krydsningssporskifte; englænder*
doppelter Drahtzug: dobbelt trådtræk
Doppeltraktion: forspandskørsel
Doppelweiche: dobbeltsporskifte
Drahtleitung: trådtræk
Drahtluftbahn: svævebane
Drahtseilbahn: bane med kabeltræk (på terræn eller som hængebane eller svævebane); tovbane
Drahtzug: Drahtleitung
Draisine: dræsine; trolje
Drehbahn: vendetrekant; sportrekant
Drehbock: stativ med leje for vippebom etc
Drehbrücke: svingbro; drejebro; åben drejeskive; lokomotivdrejeskive
Drehgestell: bogie;
Drehgestellokomotive: bogie-lokomotiv
Drehgestellwagen: bogievogn
Drehkreuz: drejekors (i hegn)
Drehmomentübertragung: moment-transmission
Drehmomentwandler: momentforstærker
Drehscheibe: drejeskive
Drehschemelwagen: flad godsvogn med vrideskammel (og aftagelige sidestøtter); (tidlig betegnelse for) bogievogn
Drehsinn: omdrejningsretning
Drehstrom: drejestrøm; trefaset vekselstrøm
Drehstrommotor: trefaset vekselstrømsmotor
Drehweiche: sektor-drejeskive; (form for) dreje-sporskifte
Drehzapfenabstand: afstand mellem bogiecentrer
dreiachsig: treakslet
Dreiecksbahnhof: station, hvor tre jernbanelinier udgår fra en sportrekant, inden for hvilken stationsbygning og perroner er placeret
Dreikuppler: trekoblet lokomotiv (ikke altid, men ofte at forstå som det "rene" hjularrangement C)
Dreischienenbahn: (i almindelighed om) Fell-bane etc
Drillinglok: trecylindret damplokomotiv med enkelt ekspansion
Drillingslokomotive: Drillinglok
dritte Schiene: strømskinne; kontaktskinne; tredieskinne (ikke køreskinne)
Droschkenhalteplatz: droske-holdeplads
Droschkenstand: Droschkenhalteplatz
Dr-Stellwerk: Drucktasten-Stellwerk
Druckluftbremse: trykluftbremse
Druckluftleitung: trykluftledning
Druckluftlokomotive: trykluftlokomotiv
Druckmesser: manometer
Drucktasten-Stellwerk: trykknap-betjeningspult for sikringsanlæg og fjernstyring (oftest = Gleisplan-Stellwerk)
DSG: Deutsche Schlafwagen- und Speisewagen-Gesellschaft
Durchfahrsignal: gennemkørselssignal
Durchfahrt: gennemkørsel (uden stop); (vej)underføring
Durchgangsbahnhof: gennemkørselsstation (modsat sækstation)
Durchgangsgüterzug: gennemkørende godstog
Durchgangsverkehr: transittrafik
Durchgangswagen: vogn med gennemgangsmulighed og overgang til andre vogne i gavlene
Durchgangszug: gennemkørende (ikke-standsende) tog; eksprestog; hurtigtog; tog oprangeret af Durchgangswagen
durchgehend verschweißtes Gleis: spor af "endeløst" sammensvejste skinner
durchgehende Bremse: gennemgående bremse (i tog)
durchgehende Leitung: gennemgående ledning (rør eller kabel, i tog)
durchgehender Wagen: gennemgående vogn
durchgehender Zug: ikke-standsende tog; gennemgående tog
Durchlaß: gennemløb
Durchlaufgleis: gennemkørselsspor (modsat Ausweichgleis)
Durchschleusverkehr: gennemslusningstrafik (vejkøretøjer ført på jernbanevogne gennem tunnel)
Durchschneidung der Gleise: sporkrydsning
Durchschubanlage: anlæg med gennemgående spor (fx omladehal)
Durchsicht: inspektion; syn (som led i vedligeholdelse)
Durchstich: gennemskæring
Durchzug: åbning for udføring af stang- og trådtræk fra signalpost, evt med indmuret ramme
Durchzugsgestänge: stangtræks udføring (fra signalpost)
Durchzugsverkehr: gennemkørende trafik; transittrafik
D-Zug: Durchgangszug