Tysk   -   Forbogstav: v
Vakuumbremse: vacuumbremse
V-Bahn: Verbindungsbahn
VDEV: Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen
Ventilsteuerung: ventilstyring
Verbandsbauart: standardudformning af godsvogne på Länderbahnen (der i Staatsbahnwagenverband havde en fælles vognpulje)
Verbandtarif: (aftalt) fællestakst for flere jernbaner
Verbinder: receiver
Verbindungsbahn: forbindelsesbane; forbindelseslinie
Verbindungsbahnhof: tilslutningsstation; knudestation; jernbaneknudepunkt
Verbindungsgleis: transversal (specielt stykket mellem sporskifterne)
Verbindungsstolle: tværtunnel (mellem hovedtunneler)
Verbleiung: plombering (af godsvogn)
Verbrennungskammer: forbrændingskammer (fyrkasseforlængelse frem i rundkedel)
Verbrennungsrückstand: aske; ikke-brændbar bestanddel af brændsel
Verbrennungstriebwagen: motorvogn med forbrændingsmotor (bl a skinnebus)
Verbundlokomotive: compoundlokomotiv
Verbundmaschine: compoundmaskine(ri); compoundlokomotiv
Verbundsteuerung: styring til compoundmaskineri
Verdampfungsheizfläche: fordamningshedeflade
Verdichtungsraum: tæt befolket område
Verdieselung: overgang til dieseldrift; "dieselisering"
Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen: tyske jernbaneforvaltningers forening (grundlagt 1846-47)
Verein mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen: mellemeuropæiske jernbaneforvaltningers forening (ændring fra VDEV i 1932 efter tilslutning af de schweiziske og skandinaviske statsbaner)
Vereinigungsweiche: medgående sporskifte ved forgrening af flersporet bane; medgående sporskifte ved Abzweigstelle (i modsat retning: Trennungsweiche)
Vergasermotor: motor med karburator; benzinmotor
Verholeinrichtung: (træk)spil
Verkehr: trafik
Verkehrsbedienung: trafikmæssig betjening
Verkehrsferne: afstand fra vilkårligt punkt til nærmeste station på relevant trafiklinie
Verkehrsgleis: sidespor for intern trafik i rangerbanegård eller stationsområde (fx lokomotivspor; vogne må ikke henstilles på spor af denne art)
Verkehrshalt: køreplanmæssig standsning
Verkehrsknotenpunkt: trafikknudepunkt
Verkehrsnetz: trafiknet
Verkehrsspitze: trafikmæssig spidsbelastning
Verkehrszeichen an Wegübergangen: trafikskilte ved jernbaneoverskæringer (advarselstavler, afstandsmærker, krydsmærker)
Verladegleis: læssespor
Verladerampe: læsserampe
Verlaufgleis: (side)spor med modfald (for bremsning af nedløbende vogn)
verlegbares Gleis: transportabelt spor; bærbart spor
Verlegelücke: temperaturspillerum på lægningstidspunkt (afhænger af aktuel skinnetemperatur)
verlorene Steigung: nytteløs stigning (stigning i længdeprofil, der modsvares af fald)
verlorenes Gefälle: nytteløst fald (fald i længdeprofil, der modsvares af stigning)
Verriegelung: aflåsning (fx af sporskifte eller indstillet togvej i centralapparat)
Versandbahnhof: afsenderstation
Versandschuppen: pakhus for afgående gods
Versandstation: afsenderstation
Verschiebebahnhof: (ældre udtryk) rangerbanegård
Verschiebedienst: rangertjeneste
Verschiebegleis: rangerspor
Verschiebekopf: udtræksspor; rangerhoved
Verschiebelokomotive: rangerlokomotiv
Verschieben: (østrigsk og ældre tysk) rangering
Verschieben durch Schwerkraft: rangering ved tyngdekraftens hjælp
Verschieber: person, som udfører rangerarbejde
Verschiebesignal: rangersignal
Verschlagwagen*: vogn til transport af mindre dyr (med tremmevægge, diverse bure eller båse, evt flere etager)
Verschlußkasten: (glasdækket) kasse med låseindretninger (del af mekanisk centralapparat)
Verschlußplan: oversigtsskema for sikringsanlæg
Verschlußschieber: låsestang eller -rigle i mekanisk centralapparat
Verschlußtafel: Verschlußplan
Verschrottung: ophugning
Verschub: (navnlig østrigsk) rangering
Verschubgang: Rangiergang
Verschublokomotive: rangerlokomotiv
Versorgungswagen: forsyningsvogn (lagervogn til Touristenexpress)
Verspannungsplan: plan over anbringelse af køreledninger
Verspannungstemperatur: skinnetemperatur, ved hvilken "endeløs" sammensvejsning finder sted
Verspätungsabbau: indhentning af forsinkelse
Verstärkungsleitung: forstærkningsledning
Verstärkungswagen: forstærkningsvogn; vogn, der tages i brug ved særlig stor trafik
Versuchsfahrt: forsøgskørsel; prøvetur
Versuchswagen: målevogn; ny vognkonstruktion under afprøvning
Verteilerwagen: stykgodsvogn, der undervejs kun losses (men ikke læsses)
Verteilerweiche: sporskifte i rangerrist (med kraftigt krydsningsforhold for at spare længde)
Verteilerzug: heltog (godstog) beregnet på opdeling i afsnit, der videreføres til forskellige bestemmelsessteder
Verteilzone: rangerrists sporskifteområde
Verwaltungsraum: administrationskontor
Verzögerung: deceleration; retardation; hastighedsnedsættelse (modsat acceleration)
Viadukthaltestelle: højbanestation
Vibrationsplattenverdichter: pladevibrator (til komprimering af jord-, grus- og stenlag)
Vieh(lade)rampe: kvægrampe
Viehhof: kvægfold
Viehwagen: kreaturvogn
Vielfachsteuerung: multipelstyring (samlet manøvrering af flere trækkraftenheder i et tog fra én førerplads)
vierachsig: fireakslet
Vierlinglok: fircylindret damplokomotiv med enkelt ekspansion
Vierlingslokomotive: Vierlinglok
Vierstromlokomotive: firestrøms lokomotiv
Viersystemtriebfahrzeug: firesystems trækkraftenhed; firestrøms trækkraftenhed
Viertelzug: kvarttog (lille bybanetog i trafiksvage tidsrum)
Vignolesschiene: Vignoles-skine; bredfodsskinne
Vizinalbahn: (bayersk betegnelse) Kleinbahn; lokalbane
VMEV: Verein mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen
Voll(spur)bahn: normalsporet jernbane
Vollast: fuld belastning (af fx fremdrivningsmaskineri)
Vollbahnlokomotive: normalsporet lokomotiv
Volldruckdampfmaschine: dampmaskine, hvor dampens ekspansionsevne ikke udnyttes (fx trykluftpumpe)
Vollrad: (flange)hjul, der er tildannet i ét stykke; monobloc-hjul
Vollscheibe: cirkelformet drejeskive (der dækker hele gruben); lukket drejeskive
Vollschiene: normalskinne (skinne i standardlængde)
Vollschranke: helbom
Vollschrankenanlage: bevogtet jernbaneoverskæring med helbomme
Vollspeisewagen: "rigtig" spisevogn (med servering)
Vollspur: normalspor
Vollzug: heltog (bybanetog i fuld længde); godstog af læssede vogne (modsat Leerzug)
Vorbahnhof: sporrist for ventende tog ved tilkørsel til rangerbanegård, hvor ankomstrist ikke er stor nok
Vorbühne: læsseperron; varehusperron; pakhusperron
Vordach: (kraftigt) udhængende tag (fx på varehus, til beskyttelse af læsseperroner)
Voreilhebel: forspringsstang
Voreinströmung: forudindstrømning
Vorfeld: forterræn (fx område med sporskifter etc foran banegårds perronsystem; ydre del af personbanegård)
Vorgelegeachstrieb: drev for overføring af den omdrejende bevægelse fra kardanaksel til drivhjulsaksel
Vorläufer: første nedløbende vogn (fra stamme på rangerryg)
Vorläut(e)werk: linieklokke; linieklokkeværk; meldeklokke; lydsignal ved bom (igangsættes før sænkning)
Vorlegebaum: bevægelig stoppebom (på spor)
Vorlegeklotz: stopklods; hæmsko
Vorortbahn: forstadsbane
Vorortbahnhof: forstadsbanegård; forstadsstation
Vorortverkehr: forstadstrafik; nærtrafik
Vorortwagen: personvogn beregnet til forstadstrafik og nærtrafik (med stor passagerkapacitet og mulighed for hurtig udveksling af passagerer)
Vorortzug: tog i forstadstrafik; nærtrafiktog
Vorrang der Züge: forkørselsret (for togarter indbyrdes samt for tog i forhold til rangertræk)
Vorrangwagen: vogn med befordringsmæssig prioritet
Vorratslok: (damp)akkumulatorlokomotiv
Vorrückweg: vejlængde, som rangerlokomotiv skubber vognstamme på rangerryg for hvert enkelt nedløb
Vorsicht! Langsam fahren!: forsigtig! kør langsomt! (ældre signalbegreb for så vidt svarende til "kør forsigtigt", men givet i hovedsignal)
Vorsichtswagen: forsigtig-vogn
Vorsignal: fremskudt signal; F-signal
Vorsignalabstand: afstand mellem F-signal og hovedsignal
Vorsignal-Bake: afstandsmærke (i relation til signal)
Vorspannlokomotive: forspandslokomotiv; forspandsmaskine
Vorstellgleis: (supplerende) sidespor til midlertidig henstillen og ordning af (læssede eller tomme) godsvogne (fx for at frigøre læssespor); frastillingsspor
Vorstellgut: stykgods, som ikke kan omlades direkte, men må henstilles midlertidigt
Vortriebschild: tunnelborings-skjold
Vorwärmegerät: forvarmningsapparat
Vorzug: forankørende dubleringstog; forløber